Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena

@Radio la voz cerdanyola 2017