Mataró aprova un Pla d’actuació integral de Cerdanyola fins a 2023 consensuat amb les entitats del barri

L’Ajuntament ha aprovat el Pla d’actuació integral de Cerdanyola, que defineix els eixos i línies de treball a executar inicialment durant el període 2018-2023 per millorar el barri. El document és fruit del treball conjunt amb la Taula de treball que aplega representants de les entitats del barri i amb els membres del Consell territorial de Cerdanyola, que s’han reunit durant mesos per consensuar el Pla.
El Pla neix d’una resolució aprovada per unanimitat pel Ple municipal al novembre de 2016, que tenia com a objectiu elaborar una proposta de millora prioritzant les necessitats futures. El Pla es va aprovar el 4 de juny a la Junta de Govern Local i se’n va donar compte al darrer Ple municipal, celebrat el dia 7.
Entre els mesos d’octubre i desembre de 2017 es va elaborar una diagnosi del barri que serveix de marc a l’elaboració del Pla. Cerdanyola és un dels barris més grans de Mataró, amb una població de 30.826 habitants a 1 de gener de 2017, un 24,43% de la ciutat, el segon barri més poblat després de l’Eixample. Té una població més jove que la resta de la ciutat, i un 22,70% dels veïns han nascut a altres països (en algunes zones del sud de Cerdanyola aquesta proporció supera al 40%).
Les dades socioeconòmiques indiquen que és una de les zones més desafavorides de Mataró: concentra la major quantitat de rendes baixes de la ciutat, té la taxa d’atur més elevada, la seva població té un dels nivells de formació més baixos, un volum considerable d’edificis amb patologies, etc. Però també compta amb potencialitats per ajudar a transformar les desigualtats del territori: és el segon barri amb major nombre d’establiments comercials; hi ha nombrosos recursos socioeducatius presents al barri; té zones verdes, equipaments esportius i juvenils per potenciar; molta diversitat cultural i de moviment associatiu; i sentiment de pertinença de barri.

Objectius i línies de treball del Pla
Els objectius generals del Pla són potenciar el barri com espai de proximitat i convivència; impulsar la proximitat de les actuacions municipals des d’una abordatge integral; transformar les vulnerabilitats existents i augmentar les potencialitats; i enfortir el treball comunitari. El Pla és un document viu que s’anirà transformant i avaluant durant la seva implantació.
A partir del repte del projecte Mataró 2022 i les conclusions de la diagnosi s’han determinat una cinquantena d’objectius múltiples vinculats a:
– La millora del nivell educatiu

– Ocupació, capacitació i mecanismes d’integració social

– La salut i el benestar

– Drets socials

– Eines per als infants i joves

– Envelliment actiu

– Transformació urbana

– La millora de l’habitatge

– Acció comunitària, participació igualitària i cultura

– Comerç i serveis de proximitat.
Per a l’any 2018, s’han consensuat una trentena d’actuacions, algunes amb dotació econòmica i altres a cobrir amb recursos humans propis de l’Ajuntament.
Per exemple, en l’àmbit de la inserció laboral, es preveu desplegar la convocatòria Treball als barris que promourà l’orientació professional amb pràctiques a empreses (450.000 €). En l’àmbit de l’espai públic es desenvoluparan els projectes de la “Via blava” i l’“Anella verda” que contribuiran a la millora de valors naturals i espais públics de Cerdanyola (recursos humans propis) i es farà un concurs per adjudicar ús provisional a solars buits per activitats d’interès públic i en autogestió (50.000 €).
En l’àmbit de l’habitatge i la rehabilitació s’impulsarà la contractació de comptadors individuals en edificis amb comptadors comunitaris (37.600 €) i es preveuen subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis (200.000 €). En l’àmbit dels equipaments, per exemple, la construcció, ja en marxa, del dipòsit Bellavista i el parc urbà a la seva coberta (6.870.000 €); el tancament perimetral de les pistes de petanca i remodelació d’espais de futbol base a la Zona Municipal Esportiva de Cerdanyola (40.000 €); la pista poliesportiva coberta de Cerdanyola (550.000 €), així com diferents millores en equipaments educatius, entre altres.
En l’àmbit de la convivència, per exemple intensificar la presència al barri de la Unitat de Convivència i Civisme de la Policia Local (recursos propis); impulsar el Maig intercultural amb accions al barri i campanyes de seguretat domèstica. I en l’àmbit de la dinamització comercial, impulsar un grup de treball o associació comercial del barri i fer un estudi de l’ecosistema comercial diferenciat per barris, entre altres.