El Ple municipal de Mataró, celebrat aquesta setmana, va aprovar la formació d’una nova comissió especial per abordar temes relatius als processos de selecció i provisió de llocs de treball a l’Ajuntament. Aquesta iniciativa busca aportar transparència a la política de recursos humans de la institució, especialment en resposta a les denúncies rebudes i les actuacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

 

En la sessió celebrada el dia 11 de gener, el Ple municipal de Mataró va donar llum verda al nomenament dels membres que integraran la nova Comissió Informativa Especial. Aquesta comissió, ja aprovada en una sessió anterior el passat 21 de desembre, té com a objectiu abordar amb detall els expedients administratius relacionats amb els processos de selecció i provisió de llocs de treball.

Segons el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aquest tipus de comissions es dissolen automàticament després d’haver dictaminat o informat sobre l’assumpte que tracten. En aquest cas, la comissió es centrarà en els temes derivats de les actuacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya en resposta a les denúncies per possibles pràctiques de contractació irregulars.

La Comissió Informativa Especial estarà integrada per un representant i un suplent de cada grup municipal. La seva presidència recaurà en el primer tinent d’alcalde Miquel Àngel Vadell (PSC), mentre que la vicepresidència serà ocupada per la regidora Sarai Martínez (En Comú Podem Mataró). Els membres titulars provindran dels grups municipals PSC, ERC, VOX, Junts per Mataró, PP, i CUP, amb un suplent designat per cada grup.

Les decisions de la comissió seran preses mitjançant vot ponderat, i les seves conclusions hauran de ser presentades al Ple en un termini de 6 mesos, amb la possibilitat de prorrogar-se fins a un màxim de 3 mesos més amb l’acord de la majoria simple dels seus membres.