La Declaració institucional, presentada pel Grup Municipal Socialista, ha estat aprovada per tots els grups polítics excepte la CUP i inclou esmenes del Grup Municipal d’Esquerra Republicana.

Text íntegre de la proposta:

Malgrat que les dades policials ens indiquen que, tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya, els índexs de delinqüència són inferiors a la majoria de països del nostre entorn, és una realitat que la percepció de seguretat per part dels ciutadans ha disminuït en els darrers anys, especialment a les ciutats que formen part de l’Àrea i la Corona metropolitana de Barcelona.

Aquest increment de la percepció d’inseguretat és conseqüència, en gran part, de la proliferació de delictes lleus de furt que sovint són comesos pels mateixos individus que, un cop detinguts pels cossos de seguretat, són posats en llibertat per la justícia a l’espera de judici, generant una sensació d’impunitat i impotència en la ciutadania. No és casualitat que a les enquestes ala ciutadania una de les seves principals preocupacions són els problemes ambla inseguretat.

En els darrers temps, s’han fet passos endavant per combatre aquestes situacions, com, per exemple, les ordres d’allunyament que s’apliquen en determinats supòsits de reincidència en delictes lleus de furt o, fins i tot, la darrera reforma del Codi Penal de juny de 2022 que transformava el delicte lleu de furt en delicte menys greu en aplicar la circumstància agreujant de la reincidència que permet que els delinqüents reincidents dels furts lleus, després de tres delictes de quanties inferiors a 400 € poden ser sancionats amb penes de presó d’entre 6 a 18 mesos. No obstant això, aquestes mesures s’han demostrat insuficients entre d’altres motius per la lentitud de la justícia i la aplicació l’aplicació tècnica de la norma que exigeix comprovar que en els tres primers delictes hi ha una condemna per una quantia inferior a 400 € i, malgrat que el Registre Central de penats i rebels té una bona comunicació i transmissió d’informació amb els jutjats, aquesta no conté les dades per apreciar per part dels jutjats la reincidència per donar compliment dels requisits exigits per la llei.

Un altre assumpte que s’ha tractat poc, en relació amb els delictes lleus contra el patrimoni, és la qüestionable ubicació dels furts de telèfons mòbils, borses, carteres i similars que contenen informació, claus, documentació, dades personals protegides, targetes de crèdit, accessos a comptes bancaris, etc., com a delictes contra el patrimoni en els quals només es té en compte l’import de les coses furtades i no el valor o el servei que presten. Aquests delictes es podrien reformular perfectament com a nous tipus delictius o com a tipus agreujats dels tipus actuals. Perquè no és el mateix sostreure un telèfon mòbil nou a una botiga que fer-ho a una persona que té tota la seva vida, dades, informació i multitud de serveis dins de l’aparell. Ni és el mateix sostreure una borsa de mà nova – o una cartera o un maletí d’una botiga que fer-ho a una persona que duu a dins les claus de casa seva, documentació, etc. En aquests casos el valor no és l’import de les coses materials sinó la funció d’aquestes coses.

Tanmateix, és evident que la lluita policial és un element molt important en la lluita contra la multireincidència, cal reconèixer el seu esforç i la seva gran tasca que queda palesa en l’augment significatiu del nombre de detencions dutes a terme pel conjunt de forces i cossos de seguretat en el darrer any al conjunt de Catalunya. Cal mantenir els esforços de coordinació entre els diferents cossos policials i reforçar urgentment amb un increment d’efectius de Mossos d’Esquadra al conjunt de Catalunya, també a Mataró, que puguin fer front a la investigació i posterior desmantellament de grups d’aquest tipus de delinqüència habitual professionalitzada.

Malgrat que l’anterior també és evident que calen altres tipus de polítiques per a donar solucions a aquest problema.

Cal una nova reforma del Codi Penal que doti a la justícia d’eines suficients per declarar ingressos a presó en aquests casos i que no pugui donar-se el cas que individus amb desenes de delictes estiguin lliures al carrer.

El Novembre de 2021, l’Ajuntament de Mataró va impulsar una Declaració Institucional signada per tots els grups presents al consistori que demanava endurir el Codi Penal pujant les penes contra els delinqüents reincidents.

En un altre ordre de coses, cal tenir en compte la lentitud del sistema judicial, atès que sovint els jutjats penals no compten amb prou reforços i les agendes col·lapsades desvirtuen la mateixa naturalesa de rapidesa i agilitat dels judicis immediats sense que es puguin complir amb els terminis previstos a la Llei d’enjudiciament ràpid pels delictes contemplats a l’article 795 de la Llei d’Enjudiciament Criminal.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Grup Municipal Socialista proposa a la Junta de portaveus l’adopció dels següents ACORDS:

  1. Instar el Govern de l’Espanya a presentar un projecte de reforma del CodiPenal que castigui de manera més efectiva la reincidència delictiva i estudiï la introducció de nous tipus o tipus agreujats pels delictes que més inseguretat i mals de caps generen a les víctimes.
  2. Reformar les bases de dades informàtiques del Registre Central de Penats i Rebels perquè pugui informar i testimoniar el contingut íntegre de les sentències.
  3. Dotar de reforç als Jutjats Penals per l’enjudiciament ràpid dels delictes lleus i reforçar les Sales de l’Audiència i Jutjats d’executòria.
  4. Instar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a realitzar un increment substancial dels efectius de Mossos d’Esquadra, promocionar la cooperació entre diferents forces cossos de seguretat i fomentar la creació i el manteniment de grups especialitzats per combatre els grups de delinqüents organitzats.
  5. Instar al govern espanyol a donar compliment a l’acord de l’any 2021 amb el govern de Catalunya, per l’ampliació del cos de mossos d’esquadra en un nombre de 3.769 agents més, fins a arribar a la xifra de 22.006 efectius i que no va formalitzar el pressupost fins al passat mes de desembre del 2023.
  6. Traslladar els presents acords al Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya, al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i al Congrés dels Diputats i a les entitats municipalistes.