Les dades més recents de l’Estudi de Població assenyalen que la ciutat de Mataró ha experimentat un increment en el nombre d’habitants, posant fi a la tendència de descens i estancament dels dos anys anteriors.

 

A data d’1 de gener de 2023, Mataró compta amb 129.892 habitants empadronats, una xifra que representa un augment de 890 persones respecte a l’any anterior. Aquest creixement demogràfic s’explica principalment pel saldo positiu en migració de la població de nacionalitat estrangera. L’edat mitjana a la ciutat és de 42,86 anys, i l’esperança de vida mitjana se situa en 83,52 anys per a tota la població.

Augment del saldo migratori i diferències de nacionalitat

Durant l’últim any, el saldo migratori, que reflecteix la diferència entre les altes i les baixes del padró, ha estat positiu, amb un increment de 980 persones. En canvi, el saldo natural, que inclou la diferència entre naixements i defuncions, ha estat negatiu, amb 76 habitants menys. A nivell de nacionalitats, el saldo natural i migratori de la població de nacionalitat espanyola és negatiu (-289 i -640 habitants, respectivament), mentre que la població de nacionalitat estrangera registra saldos positius (+213 i +1.620 habitants). És aquest últim grup el que explica l’increment de població a Mataró.

Evolució en cinc anys i variació per barris

En els últims cinc anys (2018-2022), Mataró ha vist un increment de 2.873 nous habitants, amb una variació relativa del 2,27%. Aquest augment ha estat principalment impulsat per la migració, en substitució de la creixent vegetativa (naixements i defuncions) com a factor determinant del creixement demogràfic de la ciutat.

Pel que fa als barris, només dos dels onze no han registrat increments en la població en l’últim any. Els que han experimentat els majors creixements són Rocafonda (+199), Eixample (+179), Cerdanyola (+150) i Pla d’en Boet (+129), mentre que La Llàntia (-25) i Peramàs (-4) han experimentat descensos. Les variacions relatives més destacades són les de Pla d’en Boet (+2,24%), Rocafonda (+1,74%) i Centre (+1,10%).

Altes i baixes

L’any 2022, s’han registrat 7.232 altes, 766 més que l’any anterior, representant un augment relatiu del 11,85%. En el període 2018-2022, s’han registrat 33.164 altes, 5.598 més que en el període anterior (2013-2017), amb una variació percentual del +20,31%. La taxa d’altes en els darrers cinc anys es situa en el 51,48‰, 6,97 punts per mil per sobre de la registrada en el període 2013-2017.

El saldo migratori de la ciutat per trams d’edat mostra increments significatius en els trams de joves i joves adults, com el de 25-29 anys (+248), 20-24 anys (+205) i 15-19 anys (+130), mentre que hi ha saldos lleugerament negatius en els trams de 50-54 anys (-6), 60-64 anys (-5) i a partir dels 80 anys (-39).

Població de nacionalitat estrangera i naixements

A principis de 2022, la població de nacionalitat estrangera a Mataró ascendeix a 22.042 habitants, representant el 16,97% del total. En l’últim any, aquest grup ha augmentat en 677 persones, un increment relatiu del +3,17%. Les tres nacionalitats amb majors increments en el nombre d’habitants entre les més nombroses a Mataró són Colòmbia (+206), Hondures (+99) i Argentina (+86).

Cal tenir en compte que l’evolució de la població de nacionalitat estrangera està influïda no només per factors demogràfics sinó també per canvis en l’estatus legal.

Pel que fa als naixements, l’any passat es van registrar 946 naixements, 54 menys que l’any anterior, amb una disminució relativa del -5,40%. Aquesta xifra representa el nombre més baix de naixements des de l’inici de segle. En el conjunt del període 2018-2022, el total de naixements ha estat de 5.076, 1.260 menys que en el període anterior (2013-2017), amb una variació relativa del -19,89%. La taxa bruta de natalitat de l’any 2022 és del 7,31‰, 0,44 punts per mil més baixa que l’any anterior. Pel conjunt del període 2018-2022, la taxa bruta de natalitat és del 7,88‰, 2,23 punts per mil menys que en el període 2013-2017.

En resum, Mataró ha experimentat un augment en la població, amb una influència significativa de la migració, especialment en la població de nacionalitat estrangera. Els indicadors demogràfics mostren una tendència al creixement i suggereixen canvis interessants en la composició de la població de la ciutat.