S’hi habilitaran 75 places d’estacionament i s’implantarà un nou enllumenat. Es farà la mínima pavimentació per permetre la infiltració de l’aigua de pluja i la germinació de plantes herbàcies als espais que no siguin de pas.

 

El solar es troba entre la ronda d’Alfons X el Savi i els carrers de Rocafonda i de Pedro Antonio de Alarcón. La major part de l’espai l’ocupava l’antiga escola Menéndez y Pelayo, edifici que es va enderrocar l’any 2022 quan un grup de veïns i entitats l’havien ocupat reclamant un espai social per l’entorn. Els terrenys estan qualificats urbanísticament com a equipaments comunitaris.

Les obres consisteixen en l’adequació mínima del solar per donar-li ús provisional d’aparcament. L’adequació tindrà en compte criteris de sostenibilitat, de manera que gran part dels paviments utilitzats seran modulars i recuperables; de renaturalització dels espais públics i conservació dels recursos hídrics, permetent el creixement de la vegetació als espais que no siguin de pas i facilitant la infiltració de l’aigua de pluja; i de polítiques de gènere i seguretat, millorant la il·luminació i reduint l’alçada dels murs.

A la part superior del solar s’hi habilitaran 48 places d’aparcament i a la part inferior 27 places més, fent un total de 75. Les zones de pas i els aparcaments en corba es pavimentaran amb aglomerat asfàltic. A les places d’estacionament als trams rectes s’hi col·locaran peces de paviment drenant de 40x40x12 cm, distribuïts en mòduls. La separació entre les places es farà amb franges de llambordí de formigó. Els espais residuals es pavimentaran amb llamborda granítica recuperada per l’Ajuntament.

S’instal·larà una columna d’enllumenat amb tres projectors al solar superior per garantir la correcta il·luminació de l’espai. El projecte també preveu la senyalització vertical i horitzontal de l’aparcament i la instal·lació de dos pous de drenatge per conduir les aigües pluvials cap al clavegueram.

Els treballs, que executa l’empresa Agustí i Masoliver SA per un import de 156.300 € (IVA inclòs), han començat aquesta setmana i tenen una durada prevista de 3 mesos.