La iniciativa busca donar suport a l’emprenedoria local i està dotada amb un pressupost de 75.000 euros. Les persones físiques o jurídiques que hagin constituït una empresa en algun dels  municipis de la comarca a partir de l’1 de juny de 2022 podran optar a rebre una ajuda econòmica de 2.500 euros.

 

Aquesta convocatòria s’emmarca en un règim de concurrència no competitiva. Per tant, les 30 primeres persones o empreses autònomes que presentin la sol·licitud i compleixin els requisits especificats a les bases de la convocatòria seran beneficiàries de l’ajut de 2.500 euros.

Les sol·licituds es poden presentar de l’1 de juny fins al 31 de juliol de 2023. És necessari enviar la sol·licitud de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Maresme. Les persones jurídiques han d’adjuntar AQUESTA SOL·LICITUD, mentre que les persones autònomes han de presentar AQUESTA sol·licitud.

A continuació, es detallen els requisits que han de complir les persones jurídiques i les persones autònomes per ser elegibles:

Requisits per a les persones jurídiques:

 • Totes les persones sòcies treballadores fundadores de l’empresa han de tenir 30 anys d’edat o més en la data de constitució de l’empresa (data d’alta IAE).
 • En cas que s’hagin tramitat noves altes de persones sòcies treballadores a l’empresa sol·licitant, aquestes han de complir amb el requisit d’edat especificat anteriorment.
 • El domicili fiscal ha de ser en algun dels 30 municipis de la Comarca del Maresme.
 • L’empresa ha de ser constituïda i haver tramitat l’alta d’IAE a partir de l’1 de juny de 2022.
 • Totes les persones sòcies treballadores fundadores de l’empresa han d’estar donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de l’1 de juny de 2022.
 • L’activitat ha d’estar donada d’alta de forma ininterrompuda durant 3 mesos des de la seva constitució fins a la data de publicació d’aquesta convocatòria.
 • L’activitat ha de mantenir-se en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • No es poden trobar en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària segons l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • No han de ser beneficiàries dels ajuts atorgats pel Consell Comarcal del Maresme a persones autònomes i microempreses de la Comarca del Maresme afectades econòmicament per la COVID-19 el 2021, segons les Bases Específiques Reguladores aprovades el 20 de juliol de 2021 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb el número CVE 202110101351 de data 28 de juliol de 2021.
 • No han de ser beneficiàries dels ajuts atorgats pel Consell Comarcal del Maresme per fomentar l’autoocupació de les persones de 45 anys o més de la Comarca del Maresme, publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 25 de juliol de 2022 amb el número CVE 202210110289.

 

Requisits per a les persones autònomes:

 • Han de tenir 30 anys d’edat o més en la data d’alta de l’activitat empresarial (data de l’alta a l’IAE).
 • El domicili fiscal ha de ser en algun dels 30 municipis de la Comarca del Maresme.
 • Han d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i haver tramitat l’alta d’IAE a partir de l’1 de juny de 2022.
 • L’activitat ha d’estar donada d’alta de forma ininterrompuda durant 3 mesos des de la seva constitució fins a la data de publicació d’aquesta convocatòria.
 • L’activitat ha de mantenir-se en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • No es poden trobar en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària segons l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • No han de ser beneficiàries dels ajuts atorgats pel Consell Comarcal del Maresme a persones autònomes i microempreses de la Comarca del Maresme afectades econòmicament per la COVID-19 el 2021, segons les Bases Específiques Reguladores aprovades el 20 de juliol de 2021 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb el número CVE 202110101351 de data 28 de juliol de 2021.
 • No han de ser beneficiàries dels ajuts atorgats pel Consell Comarcal del Maresme per fomentar l’autoocupació de les persones de 45 anys o més de la Comarca del Maresme, publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 25 de juliol de 2022 amb el número CVE 202210110289.