Es proposa una nova ordenació territorial al Sorrall per combinar l’ús residencial amb activitats comercials i de lleure, amb un 80% de sòl cedit per zones verdes, equipaments i viari. Es preveuen 6 illes amb activitats diferents, amb 50.000 m² de sostre edificable, 30.000 m² per a usos comercials i construccions de 2 i 3 plantes. Es construiran noves àrees d’aparcament en superfície i vials corresponents.

El desenvolupament del Sorrall potenciarà l’eix cívic i comercial i serà la nova porta d’entrada a Mataró.

La nova ordenació territorial pretén equilibrar l’ús residencial majoritari de Cerdanyola combinant-ho amb les activitats comercials i de serveis, actualment deficitàries i, a l’hora,  proporcionar sòl lliure per esbarjo i lleure, molt escàs en aquest barri. En aquest sentit les cessions previstes de sòl  per zones verdes, equipaments i viari són del 80%

Amb la modificació puntual del Pla General del Sorrall  es preveu la distribució de les noves activitats econòmiques en sis illes amb connexió directa amb la xarxa viària principal per a la implantació d’empreses amb necessitats d’espai diferent. L’objectiu és afavorir la diversificació d’usos terciaris (activitats hoteleres, de restauració, comercials generals i singulars, d’oficines i serveis) que garanteixin una forta dinàmica social a la zona. En total es preveu 50.000 m² de sostre  edificable dels quals 30.000 m² es destinaran a usos comercials.

La modificació del Pla General haurà de ser aprovada definitivament per la Generalitat i es preveu la instal·lació dels primers operadors el 2025.