La Junta de Portaveus, celebrada el dijous 6 d’abril, va aprovar per unanimitat una Declaració institucional presentada pel grup municipal d’En Comú Podem per garantir els drets de l’alumnat amb necessitats educatives específiques i el reconeixement dels drets del personal auxiliar d’educació especial.

L’educació i la sanitat públiques han de ser els pilars del nostre estat del benestar i sobre els quals s’ha de construir la societat. En aquest sentit, les administracions públiques han de garantir el dret a una educació i una sanitat digna, pública i de qualitat, així com a bé públic. Un fet que no es veu reflectit en les polítiques que l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya està desplegant. Lluny de garantir aquests serveis de qualitat i el finançament necessari en els sistemes públics educatius i de sanitaris, veiem com constantment s’augmenten les partides pressupostàries per la concertació d’aquests serveis a empreses privades, mercantilitzant aquests drets de ciutadania.

Tot i que els Pressupostos de la Generalitat del 2023 preveuen un 10% d’augment de despesa al Departament d’Educació, en el còmput global la despesa que la Generalitat de Catalunya fa en aquest departament és del 3,6% del PIB català, situant-se encara lluny de la mitjana estatal (4,2%), de la mitjana europea (4,6%) i del 6% que fixa la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). I entrant en el detall d’aquest augment, veiem que per poder garantir el binomi educació – sanitat a Catalunya i garantir el decret d’escola inclusiva aprovat l’any 2017, el reforç que realitza el Departament en finançar-ne el desplegament aquest curs 2023-24 només es veu incrementat en un 13%. Un increment del tot insuficient.
Cinc anys després de l’aprovació del decret d’escola inclusiva, que perseguia com a objectiu garantir l’accés a l’escola ordinària a tots els infants de Catalunya, aquest està lluny de complir-se. Tot i aquest augment pressupostari, el propi departament d’educació admet que són necessaris més recursos per assegurar el dret a l’educació dels infants amb necessitats educatives específiques (NEE).

A Catalunya hi ha gairebé 40.000 alumnes NEE, vinculades aquestes a diversitats funcionals, cognitives i/o problemes greus de salut que requereixen suport. Per a poder cobrir aquestes necessitats és imprescindible que el professorat disposi d’un o d’una auxiliar d’educació especials (vetllador o vetlladora) a l’aula.

La figura del personal vetllador és molt necessària i important a les escoles i instituts de Catalunya. La seva funció és acompanyar a l’infant NEE ajudant-lo, donant-li suport i guiant- lo en els seus aprenentatges. Tot i la seva necessària activitat per garantir una educació de qualitat a aquests infants, les hores adjudicades per infant son del tot insuficient per garantir aquest aprenentatge. Alhora, els serveis de vetlladora són serveis externalitzats, fet que acaba afectant a les seves condicions laborals, majoritàriament precàries, amb contractes fixes-discontinus i amb horaris que dificulten la conciliació familiar. Una situació laboral que incompleix l’article 4 de l’Estatut de les treballadores i treballadors; on no es reconeix l’antiguitat; no es realitza l’horari complet per manca d’hores donades pel Departament o perquè els centres ho distribueixen entre varies vetlladores.

Tot i l’existència d’aquesta figura i la recent incorporació de la figura de la “vetlladora sanitària” per part del Departament d’Educació, l’acompanyament i el suport als infants amb NEE segueix sent insuficient, ja que aquest suport es dona unes determinades hores a la setmana, deixant a aquests infants sense l’acompanyament suficient durant la resta d’hores.
Per tot això exposat, i amb l’objectiu de garantir un acompanyament adient als infants amb NEE i millorar les condicions laborals de les vetlladores, el grup municipal d’En Comú Podem Mataró proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels presents acords:

PRIMER.- Instar al departament d’educació a garantir unes condicions laborals dignes a les vetlladores i vetlladors que estan treballant als centres educatius de Catalunya.

SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a augmentar el pressupost del Departament d’Educació fins arribar al 6% del PIB.

TERCER.- Instar al Departament d’Educació a augmentar la dotació econòmica dels programes relacionats amb el desplegament del decret d’escola inclusiva per garantir uns serveis de qualitat als infants NEE.

QUART.- Donar trasllat dels presents acords als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Departament d’Educació, a tots els centres educatius de la ciutat de Mataró, a les AFAs de la ciutat de Mataró i a les entitats socioeducatives de la nostra ciutat.