Les obres, que fan l’Ajuntament i l’empresa municipal Aigües de Mataró per un import de 206.422,39 €,  van començar la setmana passada i tindran una durada global de 5 mesos.

 

El passat 23 de gener es van iniciar els treballs de renovació de la xarxa de clavegueram i reurbanització del carrer de Sant Domenico Savio, al barri de Cerdanyola. L’actuació al clavegueram, que executa Aigües de Mataró, està coordinada amb les obres del Pla de millora de paviments de l’Ajuntament de Mataró, en el marc del qual l’Ajuntament executa la reurbanització.

L’actual xarxa de clavegueram presenta un estat de conservació deficient, i amb la nova instal·lació de la nova canonada es vol millorar la capacitat de drenatge del carrer.

Dins d’aquestes obres de renovació es preveu la construcció de 139 metres lineals de canonades de tub de PVC de 400 mm de diàmetre. També està prevista la instal·lació de quatre pous  de registre, nous claveguerons depenent del seu estat i connexions als embornals.

La rasa es realitzarà per la calçada per la instal·lació de la nova xarxa de clavegueram, i per fer les connexions als claveguerons. Pel que fa a la reurbanització, el projecte contempla una plataforma amb un únic nivell per donar la prioritat de pas als vianants. El material utilitzat seran lloses i llambordes prefabricades de formigó.

Durant les obres s’afectarà el trànsit de vianants a les voreres i la circulació i estacionament de vehicles. Els accessos als guals restaran afectats puntualment i sempre amb previ avís.

Els treballs de renovació del clavegueram han estat adjudicats a l’empresa constructora García Cano e Hijos, SA, per un import de 206.422,39 € (IVA inclòs). L’obra del clavegueram durarà 9 setmanes, després de les quals començarà la reurbanització del carrer. Es preveu que el conjunt de l’actuació tingui una durada global de 5 mesos i per tant estigui acabada a finals de juny.