La Junta de Portaveus, celebrada dilluns passat, dia 30 de gener, va aprovar una Declaració Institucional presentada pels grups municipals del PSC i En Comú Podem per descongestionar la mesa d’emergència habitacional. La proposta s’ha aprovat amb els vots a favor dels dos grups proposants més els de Ciutadans i l’abstenció d’ERC i Junts per Mataró.

 

El text íntegre de la proposta és el següent:

“La situació actual del mercat de l’habitatge, tant a la nostra ciutat com arreu del país, és molt preocupant. La manca d’oferta d’habitatges en lloguer i el seu alt preu, sumat a un grau important de precarietat laboral, fa que moltes persones no puguin accedir a un habitatge digne.

A Catalunya tenim un parc públic d’habitatge molt per sota de les necessitats reals del país i molt lluny de la mitjana europea. Tenim un pla territorial sectorial d’habitatge que porta més d’una dècada de retard. A Catalunya també tenim milers i milers d’habitatges buits, habitatges que no compleixen la funció social i que, per tant, que no compleixen la llei pel dret a l’habitatge. Però és que, a més a més, a Catalunya també és el lloc de tota Espanya on es produeixen més desnonaments.

En aquest sentit, cal recordar que és la Generalitat de Catalunya qui té les competències en polítiques d’habitatge. I és la Generalitat de Catalunya qui, a través de la Mesa d’emergència habitacional, ha de proporcionar l’alternativa habitacional a tantes i tantes famílies afectades per aquests desnonaments.

No obstant això, la tramitació de la Mesa i l’adjudicació d’aquests habitatges es troba pràcticament aturada. A la ciutat de Mataró, hi ha 41 famílies que tenen una qualificació favorable a la Mesa d’emergència però que estan encara pendents d’adjudicació d’un habitatge, algunes de les quals porten una espera de més de cinc anys.

De fet, de les 41 famílies que estan pendents d’adjudicació, 7 van rebre el seu dictamen favorable l’any 2022, 14; el 2021; 6, el 2020; 9, el 2019; 2, el 2017 i 2018; i 1, el 2016.

Aquesta situació és totalment intolerable i mostra, un cop més, l’absoluta deixadesa amb la que la Generalitat de Catalunya gestiona les seves competències, deixant en mans dels ajuntaments unes situacions per les que no tenen recursos legals ni econòmics.

Una situació de deixadesa que és encara més patent a la nostra ciutat si es té en compte que la Generalitat, com a administració competent en la matèria, no construeix habitatges de protecció oficial a la nostra ciutat, des de fa més de deu anys.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal Socialista i el Grup Municipal d’En Comú Podem Mataró a l’Ajuntament de Mataró proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents acords:

  1. Instar el Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya a desencallar la situació de la Mesa d’emergència, mobilitzant tots els recursos que siguin necessaris.
  2. Instar el Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya a desbloquejar l’aprovació del Pla territorial sectorial d’habitatge.
  3. Traslladar els acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya i a les diferents associacions municipalistes de Catalunya.”