El grup municipal de Junts per Mataró vol que, davant les dificultats d’accessibilitat amb l’Administració Pública, en què al ciutadà li costa realitzar tràmits administratius d’una manera fàcil i àgil, demanarà al Ple que Mataró lideri un Pla d’Acció en el qual es garanteixi el dret a la no discriminació i a no relacionar-se digitalment amb l’administració.

 

Junts defensa (sobretot per a totes aquelles persones amb especial dificultat per a fer-ho) el dret a ser atès presencialment, sense necessitat de demanar cita prèvia.

Aquest Pla d’Acció hauria de revisar la Carta de Serveis de de l’Ajuntament i establir una comparativa de l’eficiència del serveis d’atenció i millors pràctiques entre l’Ajuntament de Mataró i altres ciutats de l’estat i de la resta d’Europa.

 

Text íntegre del Prec de Junts per Mataró:

És una realitat de la que no escapa cap Administració Pública. Cada cop s’accentuen més les dificultats d’accessibilitat a l’administració. Ja sigui una tramitació senzilla, com pugui ser actuacions relatives a l’ocupació de la via pública, tràmits amb els serveis socials, tributs o urbanisme, la ciutadania té el dret a la bona Administració Pública, que vol dir tenir dret a ser tractada amb respecte, diligència i amb la màxima dignitat i cura en els seus contactes i també que es puguin satisfer les demandes d’informació, solucionar els tràmits municipals i atendre les queixes i els suggeriments sobre els serveis i/o el funcionament de la ciutat.

Això inclou a totes les persones en diferents situacions de vulnerabilitat que requereixen adequació d’espais, sistemes i suport perquè la seva inclusió sigui efectiva i real.

Revisant el catàleg de serveis de l’Ajuntament de Mataró, hom troba a faltar en alguna àrea, un servei concret per a la relació amb la ciutadania. Entenem que és una tasca que es realitza de forma transversal i que afecta a tots els serveis municipals, però caldria la dedicació d’un servei per tal de:

  1. Garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits a què fa referència la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i nodiscriminació. Establint una millor regulació des de la perspectiva del dret a una bona administració i de la resta de drets de les persones afectades per incidir en la necessitat de minimitzar, agilitzar i facilitar els tràmits administratius.
  2. Garantir el dret a no relacionar-se digitalment amb l’administració. Si es viola aquest dret a no relacionar-se digitalment, es viola el dret a una bona administració i a més hi ha discriminació, d´acord amb la llei catalana 19/2020 d´igualtat i no discriminació
  3. Garantir el dret a ser atès presencialment, sense necessitat de demanar una cita prèvia. És un tràmit addicional, que no es pot imposar a la ciutadania sense una norma prèvia (principi de legalitat). No valen instruccions ni circulars. Aquesta norma, a més, hauria de tenir en compte el dret a una bona administració, els principis de bona regulació (articles 129 i següents LPAC), la igualtat i el principi de proporcionalitat

Per tant, com que les necessitats de la ciutadania van evolucionant, en forma quantitativa i qualitativa i l’Administració ha d’adaptar-se a resoldre i satisfer les necessitats de la ciutadania, presentem el present prec, amb la petició que des de l’Ajuntament es lideri un Pla d’acció, amb la dotació pressupostaria i els recursos humans i materials propis necessaris, per tal que sigui la palanca de canvi d’aquesta situació. Aquest pla d’Acció hauria de revisar la Carta de Serveis de de l’Ajuntament i/o establir una comparativa de l’eficiència del serveis d’atenció i millors pràctiques entre l’Ajuntament de Mataró i altres ciutats de l’estat i de la resta d’Europa.