El grup d’ERC a l’Ajuntament de Mataró vol el compromís del Ple municipal per tal de garantir el ple acompliment de les accions previstes al Pla de Seguretat Viària 2021-24 i proposa implicar la comunitat educativa així com a les empreses de missatgeria, amb l’objectiu d’arribar al màxim nombre de potencial usuaris de VMP (Vehicles de mobilitat personal).

Text íntegre de la Proposta:

Les problemàtiques amb les que està relacionada la seguretat viària, tal com apareix  escrit  al Pla de Seguretat Viària 2021-24 de Mataró, són moltes: seguretat, civisme, mobilitat, salut, medi ambient, etc. L’accidentalitat del trànsit és una de les principals causes de lesivitat greu i cada vegada un dels principals problemes de convivència, en la mesura que els nous valors de la ciutadania, que primen l’ús de la pública dels vianants sobre els vehicles, obliguen a pacificar la coexistència dels diferents contraposats modes de transport.

És per això que el Programa de Seguretat Viària s’ha d’entendre, amb una perspectiva global, com un pla d’acció orientat a la promoció i protecció de la mobilitat segura, sostenible i cívica, a través d’estratègies que incideixen sobre la conducció, les infraestructures, l’ús de la via pública i la conscienciació de les persones. 

Les diferents enquestes i estudis sobre aquesta qüestió, o la recent publicació de dades per part de l’Ajuntament de Barcelona que reflexen l’extraordinari increment de l’accidentalitat greu (molt especialment la que implica VMP),  fan que la Seguretat Viària i els problemes de convivència percebuts pels vianants, siguin una de les qüestions que preocupen els ciutadans de la nostra ciutat.

Cal tenir en consideració que als conductors de VMP no se’ls requereix cap permís de conducció, ni per tant han de passar cap examen ni cap formació teòrica ni pràctica sobre la normativa de circulació, ni tampoc cap certificació mèdica prèvia, per a poder circular per la xarxa viària. 

Malgrat alguns ajuntaments han fet accions correctives al respecte, tampoc se’ls exigeix disposar d’una assegurança obligatòria ni tampoc constar a cap registre de vehicles.

El Grup Municipal d’ERC ha insistit en diverses ocasions en aquest Ple respecte la necessitat de fer una àmplia i insistent acció formativa i informativa, però les campanyes endegades pel Govern Municipal han estat fins ara insuficients, no han tingut la continuïtat necessària i, en conseqüència, la situació no ha experimentat cap canvi. 

El Pla de Seguretat Viària 2021-2024 té com un dels seus principals objectius en el seu apartat d’Accidentalitat, reduir el nombre i la lesivitat dels accidents de trànsit, incidint sobre els factors de risc. I per això planteja diverses accions: 

2.1.1. Elaboració del mapa d’accidents (punts negres),
2.1.2. Reordenació/reurbanització de zones/vies/punts amb més accidentalitat,
2.1.3. Reforç de la senyalització i la semaforització a les zones/vies/punts amb més accidentalitat,
2.1.4. Realització de campanyes de control de trànsit sobre infraccions de circulació,
2.1.5. Realització de campanyes preventives sobre accidentalitat del trànsit,
2.1.6. Desenvolupament de programes de formació viària.

Algunes d’aquestes accions (les 4 primeres), amb més o menys èxit es van portant a terme i periòdicament se’n dóna compte als grups municipals a les comissions informatives a l’efecte.

Però no és aquest el cas de les dues darreres (2.1.5 Campanyes preventives i 2.1.6. Programes de formació viària), que malgrat els acords al respecte, posen de manifest una actitud poc proactiva per part del Govern Municipal.

Alguna de les problemàtiques, per posar un exemple que va aparèixer a la darrera sessió informativa sobre el Pla Director de la Bicicleta (en aquest cas combinació de senyalització i també de manca de coneixement general de la normativa de circulació) és el de les rotondes on l’anella ciclista ha habilitat carrils exteriors, que travessen passos de vianants i també carrils de circulació de cotxes. Un altre exemple podria ser la freqüent circulació de VMP en sentit prohibit, apareixent de forma inesperada amb risc de colisió amb altres vehicles.

En definitiva, pensem que la gestió d’aquesta evolució de la mobilitat urbana, pel que fa a la circulació i seguretat vial,  requereix que tots els conductors disposin dels coneixements mínims imprescindibles sobre la normativa de circulació general i també l’específica de cadascun dels diferents ginys de transport.

I això requereix desplegar les accions al respecte del Pla de Seguretat Viària 2021-24 i pensar i disposar d’eines que garanteixin al màxim la seguretat de tothom. 

En la nostra opinió, és important que hi hagi algún sistema per l’aprenentatge via formació prèvia, que idealment hauria d’incloure també alguna formació vial de tipus pràctic. Aquest desenvolupament pràctic podria realitzar-se, reciclant amb petites adaptacions, els parcs de seguretat vial de que ja disposa l’Ajuntament de Mataró. 

Unes instal.lacions, especialment dirigides a joves, on s’hi puguin reproduir senyals, rotondes, passos de vianants i  situacions habituals,  de manera que  es pugui proporcionar aquesta formació mínima imprescindible per utilitzar la via pública i minimitzar al màxim els problemes de convivència i l’accidentalitat.

Per aconseguir aquests objectius a Mataró, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana – MES Mataró proposarem al proper ple de febrer els següents acords:

PRIMER.- Garantir, el ple acompliment de les accions (2.1.5. Realització de campanyes preventives sobre accidentalitat del trànsit i 2.1.6. Desenvolupament de programes de formació viària) incloses al Pla de Seguretat Viària de Mataró 2021-24, incorporant a aquests programes de formació les instal.lacions formatives de seguretat vial existents (amb les corresponents adaptacions) per tal de poder elevar el nivell de coneixement normatiu, teòric i pràctic, de la norma de circulació als usuaris.

SEGON.- Implicar la comunitat educativa així com a les delegacions a la nostra ciutat d’empreses de missatgeria, delivery, etc,  amb l’objectiu d’arribar al màxim nombre de potencials usuaris de VMP.

TERCER.- Desenvolupar les campanyes informatives que calguin, per garantir el coneixement de les normes bàsiques generals de circulació, les normes que afecten específicament els VMP i el quadre de sancions per incompliment de les mateixes.