El Ple de gener va aprovar la Proposta de Resolució presentada per Esquerra Republicana per enfortir la llengua catalana a Mataró (Pacte Nacional per la Llengua). Només el grup municipal de Ciutadans va votar en contra de la proposta.

El text íntegre de la proposta presentada per ERC al Ple Municipal és el següent:

“El Ple del Parlament d’octubre de 2021, va aprovar una moció, sumant una àmplia majoria del 85% dels diputats, per tal de:
a) Convocar el Pacte Nacional per la Llengua Catalana amb perspectiva d’unitat lingüística dels Països Catalans, posant en valor la comunitat de més de deu milions de parlants, respectant alhora l’especificitat del context conjuntural i el marc jurídic actual de cada territori, i recollint l’esperit dels compromisos sobre política lingüística de la Declaració de Palma del 2017.

 1. b) Convocar el Pacte Nacional per la Llengua Catalana de manera que es plantegi com un afer d’estat i com a nexe de treball entre les institucions de tot l’àmbit de llengua catalana.
 2. c) Convocar el Pacte Nacional per la Llengua Catalana amb la participació de la societat civil, de les entitats i el teixit associatiu i cultural en defensa de la llengua, de representants dels àmbits acadèmics, educatius i culturals, del món esportiu, laboral, sindical i empresarial, dels actors econòmics i dels mitjans de comunicació.

  La incorporació al Pacte Nacional per la Llengua, de PSC, ERC, JxCat, En Comú Podem i CUP, assegura l’imprescindible consens respecte la necessitat de proporcionar un nou impuls a la llengua catalana.

La caiguda registrada en diversos àmbits, com ara l’audiovisual, l’educatiu, el laboral o l’institucional, així com també entre diversos segments de la població, especialment joves de l’àrea metropolitana, constitueix un repte que cal abordar amb la màxima implicació dels àmbits institucional, social i econòmic, aconseguint en els propers anys un sumatori d’accions legals, polítiques i culturals.

Així, el procés participatiu sobre el Pacte Nacional per a la Llengua ha estat un dels processos de més èxit dels darrers anys, sumant més de 300 aportacions i a prop de 2.600 propostes concretes d’actuacions.

Ara, en base als resultats d’aquest procés participatiu, serà el Consell Social per la Llengua Catalana (òrgan format per experts i acadèmics que assessoren en matèria lingüística els governs de Catalunya, València i Balears) qui en farà una valoració i elaborarà les recomanacions que constituiran la primera versió del document del Pacte per a la Llengua, responent també als principals reptes que afronta la llengua catalana i que es recullen en els 12 àmbits d’aplicació que s’extreuen de l’informe :  “Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana”.

Així doncs, el Parlament de Catalunya insta el Govern a establir alguns objectius del Pacte Nacional per la Llengua.
En l’àmbit de les diferents administracions públiques de Catalunya, cal garantir una plena presència del català.

També en l’àmbit educatiu, cal treballar per aturar la tendència a la baixa de l´ús del català a l’ensenyament obligatori. En l’àmbit universitari cal trobar el punt ideal per garantir que el català sigui la llengua habitual amb la necessitat de continuar captant alumnes i talent internacionals a les universitats catalanes.

El Pacte ha de treballar també en un tema clau, com és el de la cohesió social i l’acollida, establint els oportuns requeriments lingüístics o la conveniència que els catalanoparlants mantinguin el català a les converses, abans de prejutjar la capacitat de comprensió de l’interlocutor.

Cal impulsar la presència normalitzada de la llengua catalana a les indústries culturals, cinema, videojocs, audiovisual en general, mitjans de comunicació, plataformes digitals o xarxes socials, trobant la manera de compensar els efectes de la globalització, que beneficien sempre les llengües més parlades del món.

En l’àmbit socioeconòmic i laboral, és necessari garantir més productes i serveis en català o la valoració del català en els processos de selecció, de manera que la llengua catalana es consideri una eina imprescindible per oferir un servei de qualitat. Igualment, l’ús del català, ha de ser en l’àmbit sanitari, un element lligat a la qualitat del servei i al benestar dels pacients.

Els reptes lingüístics afecten també sectors com l’oci, l’esport i l’associacionisme, claus per a enfortir l’ús del català com a llengua de socialització.

Enfortir els intercanvis entre tot el domini lingüístic i coordinar entre tots els territoris de parla catalana les accions de normalització que s’acordin és també un repte important, com també ho és, ja a nivell estatal, europeu i internacional, reclamar una autèntica política lingüística favorable a totes les llengües oficials de l’estat o l’oficialitat del català a la UE.

Tot això, en base a un gran consens de partida, que ha d’assegurar que els successius Governs de Catalunya i totes les administracions del país, puguin treballar conjuntament i de forma alineada, per a garantir el present i sobretot, el futur, del català.

De forma paral·lela el Govern, fruit del treball realitzat en aquesta qüestió per la Comissió Tècnica de Política Lingüística i de tots els departaments de la Generalitat, ja ha presentat un conjunt de 100 accions immediates i transversals per tal d’aconseguir millorar l’ús, la defensa i l’impuls del català, la llengua pròpia del nostre país.

Moltes d’aquestes accions requeriran, sens dubte, continuar i aprofundir en l’esforç i el compromís que els ajuntaments i les corporacions locals, com l’Ajuntament de Mataró, han exhibit sempre en aquesta qüestió tan important.

Algunes d’aquestes iniciatives on les corporacions locals podrien actuar serien, per exemple:

 • Campanyes de foment de l‘ús del català entre els clubs esportius
 • Seguiment de les clàusules lingüístiques a la contractació pública
 • Millora dels mecanismes, la informació i l’acompanyament a les persones migrades ateses als serveis de primera acollida
 • Reforç dels Plans Educatius d’Entorn per impulsar l’ús del català en les diverses activitats educatives
 • Enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca

Per aconseguir aquests objectius a Mataró, el Grup Municipal d’ERC MES formula les següents propostes:

 1. El Govern Municipal, en línia amb els acords consensuats al Pacte Nacional per la Llengua, continuarà aprofundint de forma transversal en tots els àmbits de la seva competència, en noves iniciatives que tinguin per objecte impulsar l’enfortiment de la llengua catalana.
 2. El Govern Municipal aplicarà les diferents mesures que ha dictat la Generalitat en el marc de les competències locals.
 3. El Govern Municipal portarà a terme les campanyes de comunicació necessàries (genèriques i estacionals) per tal de conscienciar la població de la importància d’una acció decidida i en positiu per la llengua catalana”.