Les obres començaran el 25 de gener amb l’enderroc de la calçada entre l’església i la Riera i les primeres intervencions arqueològiques. Aigües de Mataró procedirà després a la renovació de les xarxes d’aigua potable i clavegueram del carrer que, finalment, l’Ajuntament reurbanitzarà com un vial de prioritat per als vianants. El conjunt d’actuacions s’emmarquen en el Pla d’Impuls al Centre.

El 25 de gener es començarà a retirar el paviment de la calçada entre l’església de Sant Josep i La Riera i s’iniciaran els treballs d’intervenció arqueològica.

El carrer de Sant Josep està situat dins el perímetre que la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional del jaciment de la ciutat romana d’Iluro assenyala com a possible zona arqueològica. El carrer segueix el mateix traçat que la Via Augusta i entre els anys 2004 i 2005 s’hi van localitzar nombroses sepultures pertanyents a una necròpolis fora de muralles. També a la cruïlla amb la Muralla del Tigre, entre els anys 2014 i 2015 es van localitzar fonaments de la muralla del segle XVI de la ciutat.

Per aquests motius, es farà el control arqueològic de l’obra mentre aquesta afecti al subsòl i també s’han previst 5 sondejos arqueològics: 4 d’ells al tram entre la Riera i els números 5 i 6 del carrer de Sant Josep i 1 més a la Muralla del Tigre.

L’actuació urbanística al carrer de Sant Josep s’aprofitarà per renovar les xarxes d’aigua potable i clavegueram, a càrrec d’Aigües de Mataró i seguint els criteris dels Plans Directors redactats per la companyia municipal.

En el cas de la xarxa de clavegueram, les canonades actuals es retiraran i se substituiran per tubs de PVC. En concret, s’instal·laran 78 metres lineals de tub de 800 mm de diàmetre, 58 metres de tub de 600 mm de diàmetre i 120 metres de tub de 500 mm. També se substituiran els claveguerons i les connexions als embornals, i es construiran 4 pous de registre i dues cambres amb blocs de formigó.

Pel que fa a la xarxa d’aigua potable, es retiraran les antigues canonades de fibrociment i s’instal·laran 9 metres de tub de fosa de 400 mm de diàmetre, 227 metres de tub de fosa de 300 mm, 5 metres de tub de fosa de 100 mm i 43 metres de tub de polietilè de 90 mm de diàmetre.

La reurbanització del carrer de Sant Josep és una de les actuacions prioritzades en el marc del Pla d’Impuls al Centre (PIC). Donar més espai als vianants i crear eixos cívics que facin més còmodes, segurs i atractius els desplaçaments per passejar i comprar formen part dels objectius principals del Pla, que ja ha donat per executades actuacions com la reurbanització del Camí Ral, la renovació del paviment de la plaça de Santa Anna i la reparació del de La Riera.

Se seguiran els mateixos criteris d’urbanització i estètica del carrer d’en Moles, amb paviment a un únic nivell de peces de granit i una tira central de pedra granítica per canalitzar les aigües de pluja. Es formarà el nom del carrer de Sant Josep amb la col·locació de lletres en relleu amb planxa de fosa dúctil. L’espai serà així més accessible i donarà prioritat al pas dels vianants.

Pel que fa l’enllumenat públic es mantindrà l’actual, de leds, que va ser renovat fa poc temps. Es col·locaran papereres i senyalització vertical.

Les intervencions s’han coordinat per minimitzar tot el possible les afectacions a la mobilitat a peu, l’activitat comercial i la circulació rodada. Tot i que les obres duraran 10 mesos en total, es treballarà perquè la cruïlla amb les muralles del Tigre i de Sant Llorenç quedi oberta sempre que sigui possible per permetre l’accés rodat per l’eix de muralles. Es mantindran els horaris restringits habituals d’accés al Centre.

Fases de l’actuació:

25 de gener: inici de l’actuació arqueològica i enderrocs de la calçada des de l’església de Sant Josep a la cruïlla amb La Riera. Durada 4 setmanes. Afectacions previstes en aquesta fase:

  • Carrer de Sant Josep tancat només entre el carrer d’en Moles i La Riera.
  • Canvi de sentit del carrer d’Argentona entre el Caminet de les Vinyes i la Riera per permetre l’accés a La Riera.
  • Canvi de sentit de circulació de La Riera entre el carrer d’Argentona i el carrer de Sant Josep, que habitualment es fa en sentit pujada. Així, La Riera tindrà només sentit baixada des del carrer d’Argentona.

A partir del 20 de febrer: resta d’enderrocs, treballs arqueològics a la cruïlla amb la Muralla del Tigre i la Muralla de Sant Llorenç, actuacions d’Aigües de Mataró i posterior reurbanització. Durant el temps que el carrer estigui totalment tancat, el trànsit de vehicles que baixi per la Muralla del Tigre es desviarà pel carrer d’Amàlia. Les línies 1 i 4 de Mataró modificaran els seus recorreguts.