L’Ajuntament de Mataró aprova provisionalment en un Ple extraordinari les ordenances fiscals per al 2023. Els impostos municipals es congelen, es mantenen els ajuts i bonificacions per a rendes baixes i actuacions vinculades a la sostenibilitat, i només algunes taxes i preus públics tindran variació l’any que ve.

 

El Ple municipal, reunit en sessió extraordinària, va aprovar ahir provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals que regularan els tributs municipals per al 2023, així com les bases dels ajuts per a diferents necessitats de la ciutadania. El primer tinent d’alcalde, Juan Carlos Jerez, ha presentat la proposta al plenari, que ha estat aprovada amb els vots a favor dels grups municipals del PSC i ECPM (Govern Municipal), i amb els vots contraris d’ERC, Junts x Mataró i Ciutadans.

L’Ajuntament no preveu increment ni de l’Impost de Bens Immobles ni tampoc de la resta dels impostos municipals (vehicles, IAE, ICIO, plusvàlues). El tipus impositiu per calcular l’IBI de caràcter urbà es manté a Mataró en el 48,41 % respecte el màxim que la Llei permet aplicar. La major part de taxes, com la brossa domiciliària, i preus públics també es congelen.

Es crea un nou preu públic per ús comercial autoritzat de documentació de l’Arxiu Municipal, i es reconverteixen en preus públics les taxes vinculades a l’adopció d’animals de companyia.

Tenint en compte la congelació dels impostos i les variacions de les taxes i preus públics, una família mitjana pagarà 860,74 €/any pels principals tributs municipals (IBI habitatge, IBI plaça d’aparcament, gual, brossa domiciliària, impost de vehicles i taxa de cementiris). Suposa pagar 1,77 € més a l’any (0,21 % respecte a 2022), exclusivament per l’augment dels drets de conservació de cementiris.

Noves bonificacions i 500.000 € en ajuts i subvencions


L’aprovació provisional d’ordenances fiscals per al 2023 i l’aprovació provisional de les bases reguladores dels ajuts per a necessitats diverses mantenen els ajuts i subvencions per a les rendes més baixes, i les bonificacions per a particulars i empreses que aposten per la sostenibilitat, amb algunes novetats per millorar-ne la regulació. La previsió del Govern municipal és destinar novament un fons de fins a 500.000 € a ajuts tributaris.

Es creen noves bonificacions del 50 % de la quota de l’IBI (límit 20 € durant 3 anys) i el 5 % de la quota de l’IAE (límit 450 € en tres anys, a raó de 150 €/any) per la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Es mantenen també les bonificacions de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per aquest concepte, i les bonificacions d’IBI, IAE i ICIO per la instal·lació de plaques fotovoltaiques o altres sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.

Una altra novetat és que les bonificacions d’IBI per família nombrosa i l’ajut per família monoparental es determinaran només pels ingressos familiars, prescindint del nombre de fills.