Segons les dades del darrer Estudi de Població, a data 1 de gener del 2022, Mataró té 129.002 habitants empadronats, 147 menys que en el darrer any. Una tendència que es dona per segon any consecutiu.

 

Segons les dades del padró continu, a 1 de gener de 2022, a Mataró hi hauria empadronats un total de 129.002 habitants, 147 menys que l’any anterior, la qual cosa suposa una variació relativa del -0,11% respecte del principi d’any. En dos anys, la ciutat ha disminuït la població en 678 habitants. A l’igual que el 2020, al llarg del 2021 s’arrosseguen els efectes de la COVID-19.

En el darrer any, el saldo migratori (diferència entre altes i baixes) i el saldo natural (diferència entre naixements i defuncions) són negatius, -134 i -12, respectivament. El saldo natural, tot i ser negatiu, és clarament inferior al de l’any passat (- 349).  Per nacionalitats, el saldo natural és negatiu per a la població de nacionalitat espanyola (-368 habitants) i positiu per a l’estrangera (+234 habitants), mentre que en el cas del saldo migratori, el de població de nacionalitat espanyola també és negatiu (-289 habitants) i el de nacionalitat estrangera és positiu amb +277 habitants. El saldo natural i migratori positiu de la població de nacionalitat estrangera és el que explica que el descens de població d’aquest darrer any no hagi estat encara major.

La incidència de la població de nacionalitat estrangera no es limita a la dinàmica demogràfica del creixement vegetatiu i el migratori, atès que una part de l’increment anual de la població de nacionalitat espanyola de la ciutat és conseqüència d’un procés de canvi de nacionalitat. En el decurs de 2021,  +1.064  residents han experimentat aquest canvi. En aquest total no tan sols es computa a aquelles persones que ja estaven empadronades a principis de l’any 2021 i ho continuen estan a 1 de gener de 2022, sinó també a totes aquelles que s’han empadronant  al llarg de l’any i han canviat la nacionalitat d’estrangera a espanyola.

Al llarg dels darrers cinc anys, Mataró ha augmentat la seva població en +2.864 nous habitants, 832 habitants més que en el període quinquennal anterior, període 2012-2016, variació relativa del 2,25%. La progressiva recuperació en els darrers anys de la component migratòria (diferència entre altes i baixes) ha suposat la substitució de la vegetativa (diferència entre naixements i defuncions) a l’hora d’explicar pràcticament la totalitat del creixement demogràfic de la ciutat.  En el període 2017-2021, la component migratòria representa el 97,2% del saldo total, quan en el període 2012-2016 havia caigut fins el 7%.

En el darrer any, quatre dels onze barris han incrementat la seva població.  Els que l’han augmentada són Pla d’en Boet (+139), l’Eixample (+117), Centre (+95) i Molins-Torner (+32), mentre els que l’han disminuïda més són Cirera (-143), Cerdanyola (-119), La Llàntia (-71) i Peramàs (-65). Les variacions relatives més significatives són les de Pla d’en Boet (+2,47%), Centre (+2%), La Llàntia (-1,75%) i Cirera (-1,52%).