El Grup Municipal d’Esquerra Republicana – MES Mataró, ha registrat una sol·licitud per a la realització d’un Ple Extraordinari per l’anàlisi, la revisió i l’actualització dels plans d’actuació municipal i els plans de riscos específics.

 

L’objectiu dels republicans és debatre, en una sessió extraordinària del Ple Municipal, la gestió de l’episodi d’aiguats que vam viure ara farà dues setmanes.

El Govern Municipal està obligat a convocar el Ple

Article 12 del Reglament Orgànic Municipal (ROM de l’Ajuntament de Mataró, preveu que el Ple celebri sessió extraordinària quan ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal dels membres de la Corporació, sense que cap regidor/a pugui sol·licitar-ne més de tres anualment.

La celebració d’aquest Ple, que serà extraordinari, no podrà demorar-se per més de quinze dies hàbils des de que va ser sol·licitada, i no es podran incorporar els assumptes a tractar a l’ordre del dia d’un altre Ple ordinari o extraordinari si no ho autoritzen expressament els sol·licitants de la convocatòria.

Si la Presidència no convoqués el Ple extraordinari sol·licitat pel nombre de Regidors i Regidores indicat dintre del termini assenyalat, quedarà automàticament convocat per al desè dia hàbil següent al de la finalització de l’esmentat termini, a les dotze hores.

 

Proposta de resolució presentada per ERC-MES

El text de la proposta de resolució per l’anàlisi, revisió i actualització del plans d’actuació municipal i els plans de riscos específics, signada pel regidor i candidat d’ERC en les pròximes eleccions municipals és el següent:

El passat divendres 16 de setembre Mataró va patir, com altres municipis del país, un intens xàfec que va provocar múltiples danys materials, algun ferit i situacions d’alt risc per a les persones.

Si bé és cert que el Maresme és una comarca acostumada a aquestes pluges torrencials, l’episodi del passat divendres 16 va causar una commoció col·lectiva.

Les dades indiquen que la pluja va ser molt concentrada, i en poc temps es van registrar fins a prop de 100 litres per metre quadrat en alguns punts de la ciutat, mentre que a d’altres la pluja va ser inferior.

Protecció Civil, ja el divendres al matí, havia activat el Pla Inuncat per tal que els Ajuntaments adoptessin els protocols d’actuació pertinents, de la mateixa manera que s’havia fet des del Meteomar (servei meteorològic del Maresme).

L’Ajuntament va activar en fase d’Alerta el Pla d’Actuació Municipal per inundacions al migdia, en previsió del que pogués passar.

Malgrat això, es van viure episodis de caos i perillositat. Sense anar més lluny a la tarda es van registrar 86 trucades al servei d’emergències, trucades totes elles derivades de la tempesta.

Hi va haver escoles afectades, pavellons i d’altres equipaments municipals, i diverses cases van patir desperfectes. L’aigua va inundar carrers, el clavegueram es va desbordar i va provocar nombrosos desperfectes a habitatges i locals comercials.

La inundació del pas subterrani del Cargol és la imatge més perillosa i alarmant dels efectes d’aquestes tempestes: vehicles i persones atrapades per l’efecte de l’aigua a zones inundables. Això exemplifica la necessitat de revisar els protocols d’actuació en aquests casos.

Posteriorment, el dimarts 20 de setembre, es va fer una reunió on van participar membres del govern, grups municipals i tècnics de l’Ajuntament, on es va fer una exposició de les conseqüències dels aiguats i també un primer anàlisi compartit. El govern va comunicar a la reunió que considerava que el sistema havia funcionat correctament, els mitjans havien estat suficients i no va informar als grups municipals amb detall de quins eren aquests mitjans.

Des d’Esquerra Republicana de Mataró som conscients de la situació i tal i com expliquen els meteoròlegs, aquests episodis s’aniran repetint amb més violència i més recurrents durant els propers anys.

Els efectes del canvi climàtic ja són evidents per tothom amb l’augment de la temperatura, períodes de sequera més abundants i llargs i disminució de la pluviometria amb episodis de pluges torrencials. Durant els darrers mesos n’hem patit les conseqüències.

Tot i que la renovació i revisió del DUPROCIM es va aprovar al ple municipal del passat mes de maig, a la vista dels esdeveniments climàtics recents, creiem que cal fer-ne una nova lectura i si cal adaptar-lo a la nova situació.

La voluntat del nostre grup és col·laborar amb el Govern Municipal per d’incrementar la resiliència de la ciutat davant d’aquests fenòmens ambientals. En les emergències com la del passat dia 16 de setembre, tot el consistori ha de sumar i aportar propostes per reduir al màxim les conseqüències.

És per això que des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana – MES proposem l’adopció dels següents acords:

PRIMER. L’Ajuntament de Mataró analitzarà d’una forma integral els plans d’actuació municipal i els plans de riscos específics continguts al document únic de protecció civil de Mataró (DUPROCIM) que es puguin veure afectats per les conseqüències del canvi climàtic i en cas necessari promourà les modificacions oportunes, en especial els següents documents:

  • Pla bàsic d’emergències
  • Pla d’actuacions municipals per inundacions
  • Pla d’actuació municipal per incendis forestals
  • Pla d’actuacions municipals per nevades
  • Pla per episodis de contaminació d’aigües marines

SEGON. L’Ajuntament de Mataró i la companyia municipal d’Aigües de Mataró, estudiaran la possibilitat de construir sistemes de contenció que permetin la captació i acumulació d’aigües a fi i efecte de prevenir inundacions sobtades. Es modificaran les normes urbanístiques per implementar els SUDS per tal de permetre la infiltració de les aigües pluvials i evitar la seva acumulació a les rieres i a les xarxes de clavegueram.

En la mateixa línia, es potenciaran els dipòsits de recollida d’aigües pluvials en habitatges i industries, pel seu posterior us en sistemes de rec i de neteja.

TERCER. L’Ajuntament de Mataró farà una campanya de sensibilització per conscienciar a la ciutadania dels riscos que episodis d’emergència, els punts crítics de la ciutat així com de les mesures de prevenció que poden adoptar.

QUART. L’Ajuntament de Mataró, en col·laboració amb els serveis d’emergència i cossos de seguretat, milloraran tots els mecanismes de difusió i comunicació que tenen al seu abast per advertir a la ciutadania de l’activació de plans d’alerta en situacions que ho requereixin.

CINQUÈ. L’Ajuntament de Mataró promourà la coordinació amb els municipis limítrofes en cas d’activació dels plans d’emergències.