El Ple ordinari del mes de setembre ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana perquè les actuacions en habitatge plurifamiliar (noves construccions o determinades obres d’ampliació o rehabilitació) en sòl urbà consolidat reservin el 30% per Habitatge de Protecció Oficial (HPO).

 

El Ple Municipal ha modificat el Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró de format puntual per promoure l’obtenció d’habitatge de protecció oficial, en sol urbà consolidat, a la ciutat. La mesura, que ara passa per un període d’un mes en exposició pública, és perquè les actuacions edificatòries d’habitatge plurifamiliar (noves construccions o determinades obres d’ampliació o rehabilitació) en sòl urbà consolidat, en parcel·les amb un sostre potencial d’habitatge plurifamiliar superior als 600 m² de sostre, reservin el 30% per habitatge de protecció oficial.

Aquesta modificació urbanística  va lligada a la suspensió de llicències, aprovada en el Ple del passat 2 de juny, per a les construccions d’obra nova i determinats supòsits de gran rehabilitació en parcel·les de sòl urbà consolidat amb un sostre d’habitatge plurifamiliar potencial superior a 600 m2. També afecta, en aquest tipus de parcel·les, les obres per a canvi d’ús urbanístic a habitatge del conjunt de l’edifici, i als edificis inacabats, amb les obres aturades des de fa més de 2 anys i la llicència caducada.

Amb aquesta aprovació inicial s’han ampliat els supòsits de suspensió de llicències establerts a l’acord plenari de juny, incloent les actuacions edificatòries d’habitatge plurifamiliar que impliquin una ampliació d’un edifici existent que comporti creació de nous habitatges i les obres de rehabilitació que constitueixin una actuació global a l’edifici que tinguin per finalitat allotjar majoritàriament nous residents. Per a aquests nous supòsits, s’estableix un nou termini de suspensió.

Queden excloses de la suspensió, les llicències sol·licitades amb data anterior a la suspensió (i en els supòsits ampliats, les sol·licitades amb anterioritat a aquesta nova suspensió) i, en ambdós casos, les sol·licitades amb base a un certificat urbanístic vigent anterior a la suspensió. Tampoc no estan afectades les parcel·les pendents d’edificar de sectors o polígons on ja s’hagi previst la reserva d’un 30 % per a habitatge de protecció oficial, ni tampoc les parcel·les amb un grau de protecció A, Bv i Bs d’acord amb el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.