El Ple ha aprovat suspendre l’atorgament de llicències per a noves construccions i determinades rehabilitacions integrals en parcel·les de sòl urbà consolidat amb un sostre d’habitatge plurifamiliar potencial superior a 600 m2, mentre es duu a terme un procés de consulta pública prèvia.

 

El Ple ordinari de juny, celebrat el passat dia 2, va aprovar una suspensió de llicències per estudiar una Modificació puntal del Pla General d’Ordenació Urbanística que contribueixi a augmentar el parc d’habitatges de protecció oficial en el sòl urbà consolidat.

Aquesta modificació del planejament és una de les accions estratègiques recollides al Pla de mandat per tal de contribuir a garantir el dret a l’habitatge de la ciutadania, avançar en l’assoliment de l’objectiu de solidaritat urbana, i afavorir a la vegada una distribució repartida de l’habitatge de protecció oficial a la ciutat.

La suspensió en l’atorgament de llicències és d’aplicació en el cas d’intervencions d’obra nova i determinats supòsits de gran rehabilitació en parcel·les de sòl urbà consolidat amb un sostre d’habitatge plurifamiliar potencial superior a 600 m2. També afecta, en aquest tipus de parcel·les, les obres per a canvi d’ús urbanístic a habitatge del conjunt de l’edifici, i als edificis inacabats, amb les obres aturades des de fa més de 2 anys i la llicència caducada.

Queden excloses de la suspensió, les llicències sol·licitades amb data anterior a la suspensió i les sol·licitades amb base a un certificat urbanístic vigent anterior a la suspensió. Tampoc no estan afectades les parcel·les pendents d’edificar de sectors o polígons on ja s’hagi previst la reserva d’un 30 % per a habitatge de protecció oficial, ni tampoc les parcel·les amb un grau de protecció A, Bv i Bs d’acord amb el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.

Amb la voluntat de tirar endavant aquesta modificació, i d’acord amb el què estableix la legislació bàsica de procediment administratiu, l’Ajuntament ha iniciat una consulta pública prèvia a través de la plataforma Decidim Mataró per recollir l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectades per aquesta modificació del planejament urbanístic.