Aprofitant que el mes de març les dones se situen al centre de l’agenda política, el grup d’ERC MES a l’Ajuntament de Mataró denuncia que encara no existeix una medicina que inclogui una perspectiva de gènere, tampoc existeix cobertura dels productes que necessitem les dones per a millorar els símptomes de la menopausa, ni la gratuïtat en els productes per a la menstruació. Fet que els republicans consideren una clara discriminació.

Una de les etapes de canvi biològic de les dones és la menopausa. La menopausa és l’etapa de la vida en què de manera natural la menstruació desapareix definitivament. Els canvis poden afectar el benestar físic i emocional de les dones.

La menopausa pot arribar de forma natural, normalment partir dels 45 anys, però en altres ocasions arriba de forma precoç; derivada per causes pròpies de cada dona o pels tractaments de càncer, principalment de càncer de mama.

Segons dades del 2021, cada any a Catalunya, es detecten gairebé fins a 5.000 casos de càncer de mama, i en especial en dones de més de 45 anys. Aquestes dades fan evident la importància de mirar detingudament quines poden ser les necessitats que se’n deriven, entre les quals trobem la menopausa precoç i les seves conseqüències.

Un dels problemes més comuns que es presenten en la menopausa és la sequedat vaginal. Es tracta d’una alteració que comporta l’aprimament de la paret vaginal. Les parets de la vagina , es ressequen  i perden  elasticitat. La sequedat vaginal comporta manca de lubrificació, irritació, picor i infeccions així com també fa més recurrents les infeccions urinàries.

El tractament per aquests problemes sovint és molt costos, i no està contemplat per la seguretat social. L’únic tractament finançat per la seguretat social són els tractaments hormonals, i en el cas de dones que han patit càncer de mama no són recomanables perquè contenen estrògens. Tampoc es recomanable en els casos de dones amb menopausa natural, per els possibles problemes que poden causar.

El tractament més indicat i utilitzat són els hidratants vaginals, que utilitzats tres cops per setmana o diàriament, poden ajudar de manera eficaç al eliminar els problemes de sequedat i prevenir infeccions. Aquests productes, però no  només no entren en cap cas dins els productes finançats per la seguretat social sinó que a més estan gravats amb un 21% d’IVA.

Aquest greuge que pateixen les dones, igual que el cost que representa l’adquisició per a productes per a la menstruació parteix d’una concepció androcèntrica de la medicina. La realitat biològica femenina és diferent de la masculina, però això no vol dir que sigui menys important. Fins ara només s’ha estudiat de manera diferenciada la salut reproductiva i això ha comportat un infradiagnòstic de malalties i persistència de dolor  en molts casos també.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal ERC MES ha proposat a la Junta de Portaveus, on hi són representats tots els grups municipals, l’adopció dels següents acords:

Primer. Instar al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a incloure els productes lubricants per a la sequedat vaginal dins la llista de productes finançats per la seguretat social.

Segon. Instar al Govern d’Espanya (Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions) a  treballar per a la gratuïtat dels productes d’higiene per a la menstruació.

Tercer. Instar els Governs d’Espanya i de la Generalitat, que promoguin la investigació sobre la menopausa, les dificultats que comporta i la manera d’afrontar-les.

Quart. Demanar també als Governs d’Espanya i de la Generalitat, que la sensibilitat feminista i la perspectiva de gènere siguin incloses a tots els estudis mèdics finançats amb diner públic.