El grup municipal d’ERC-MES ha manifestat que el Partit dels Socialistes han mostrat la seva cara més espanyolista i centralista votant en contra d’una demanda històrica no només del catalanisme (que recull el propi Estatut) sinó també de les associacions de consumidors de Catalunya: el traspàs de les competències del servei de Rodalies a la Generalitat de Catalunya i el compliment de les inversions no executades.

Malgrat els diversos compromisos del govern de l’estat de traspassar les competències, i coneixent el mal estat de la xarxa de rodalies (manca d’inversió crònica, retards constants, anul·lacions de trens…), a la darrera Junta de Portaveus, el PSC de Mataró va votar en contra de la Declaració Institucional presentada per ERC.

El grup independentista qualifica de sorprenent aquesta decisió, “tant com la constant negativa dels governs espanyols a invertir el que toca a les infraestuctures catalanes”. També recorden que el 2017 es van anunciar 4000 milions d’euros en inversió per a la xarxa ferroviària catalana i a dia d’avui se n’han executat només 264, una mica més del 5%. En canvi, la Comunitat de Madrid rep el 48% del total de la inversió en trens de proximitat.

Els acords de la Declaració Institucional presentada pel grup d’ERC-MES eren els següents:

PRIMER.- Exigir al Govern de l’Estat l’execució urgent de la inversió infraestructural pendent a tot el sistema ferroviari català per assolir una xarxa de qualitat, complint els terminis del Pla de Rodalies i afegint-hi les millores necessàries per incrementar la capacitat i seguretat de la xarxa, millorar la integració urbana, renovar el parc mòbil, augmentar l’accessibilitat, adequar estacions i, en general, totes les eines d’atenció a l’usuari.

SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a completar íntegrament el traspàs del Servei de Rodalies i les infraestructures d’aquest servei, amb el compromís de l’Estat de la transferència del dèficit tarifari per tal de poder-lo gestionar directament.

TERCER.- Instar a totes les administracions a treballar en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb accions per incrementar l’ús del tren en detriment del vehicle privat.

QUART.- Demanar al Govern de la Generalitat i al de l’Estat que totes les inversions ferroviàries al conjunt de Catalunya es prioritzin tenint en compte les necessitats d’equilibri territorial del país i segons els plans específics de mobilitat, les taules de mobilitat territorials, els projectes de tren-tramvia plantejats per a nuclis urbans i els desplegaments pendents de xarxa ferroviària a comarques.

CINQUÈ.- Demanar al govern de la Generalitat que, una vegada assumit plenament aquest servei, elabori un pla de gestió que elevi l’estàndard de prestació del servei de Rodalies per proporcionar un servei de qualitat i atractiu per a les persones usuàries.

SISÈ.-  Instar al Govern de la Generalitat a desplegar completament durant l’any 2022 la T-Mobilitat, aconseguint una millora de les tarifes de transport públic amb criteris d’equitat i justícia social i afavorint l’ús del transport públic.

SETÈ.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Polítiques Digitals i Territori, al Ministeri de Foment i difondre’l a la ciutadania.

Esquerra acaba el seu comunicat manifestant que: “La ciutadania de Mataró ha de saber que el principal partit que governa a la seva ciutat està en contra d’oferir un millor servei, amb unes decisions preses des de la proximitat, i també està en contra d’invertir el que correspon per garantir un bon servei”.