Des del 2016 que el Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres insisteix en el fet que les línies de distribució de la xarxa elèctrica, en molts casos absolutament obsoletes, són un element de risc que cal corregir.

 

El Grup Municipal d’ERC-MES denuncia que a molts carrers de Mataró existeix una estesa aèria de línies de distribució elèctrica de baixa tensió. El no soterrament o grapat deficient d’aquestes línies de distribució, en molts casos absolutament obsoletes,  és un element de risc que cal corregir: cables que passen a poca distància de les finestres i balcons, entrebancs pels bombers o serveis sanitaris en casos d’emergència,  risc per l’acció del vent, impacte antiestètic, tant dels fils com dels ferros encastats als edificis, elements provisionals, com ara pals de fusta, que es troben en voreres, dificultant el pas de les persones amb mobilitat reduïda, incompliment en alguns trams del Reglament Electrotècnic vigent de Baixa Tensió…

Des del 2016, ERC-MES s’ha dirigit diverses vegades al Govern per queixar-se d’aquest fet. La resposta habitual ha estat que quan s’urbanitzen carrers s’aprofita per a soterrar tot el cablejat. Però els republicans es mostren convençuts que  generalment no és així. L’any 2018 ja van denunciar que els carrers República Argentina, Uruguai i República Dominicana es van urbanitzar i no es va fer cap acció sobre el cablejat.

Per altra banda, ERC també afirma que els problemes amb el cablejat no només no s’han solucionat, sinó que s’han incrementat d’una forma molt significativa, amb la proliferació de més cables (elèctrics, telefonia, dades…) penjats sense cap mena de criteri, a tota mena d’edificis, també a alguns amb valor patrimonial.

El regidor Ignasi Bernabeu creu que ha arribat l’hora de posar ordre en aquesta qüestió i fer els canvis pertinents a les ordenances que regulen aquesta qüestió per establir els criteris per grapar tota mena de cablejat a les façanes i, sobretot, fer-les complir.

Per tot això, demanarà al pròxim Ple Municipal que el Govern Municipal redacti un pla per a la retirada dels cables obsolets i sense ús que hi ha tant a les façanes com a la via pública de la ciutat, de manera que les instal·lacions passin a través de canalitzacions subterrànies (cablejat elèctric i de telecomunicacions). Així com que posi en funcionament un pla d’ordenació del cablejat a les façanes de la ciutat, amb els canvis necessaris a les ordenances Municipals vigents, per tal d’establir criteris a l’hora de passar cables per les façanes i fent complir les actuals (per exemple el soterrament de les línies), i exigirà a les empreses elèctriques i de telecomunicacions el seu acompliment.