Per a Junts, l’estat i el manteniment dels paviments és una qüestió important pel bon desenvolupament de qualsevol tipus d’activitat ciutadana. Per aquesta raó, formularan una bateria de preguntes al Govern de Mataró sobre la seva gestió al proper Ple Municipal.

 

Per a Junts, el paviment de la via pública és la base i el suport de les activitats que es realitzen a la ciutat. El seu us ha de donar resposta a la multiplicitat de requeriments que l’activitat humana i ciutadana sol·licita en cada moment.

Els paviments estan cridats a ser una part indissociable del teixit urbà que ha de permetre convertir les ciutats en uns espais més accessibles, confortables, menys contaminats i autosuficients energèticament.

La creació d’una ciutat determina un ús intensiu i diferenciat dels paviments segons la seva funcionalitat i ubicació, amb una presència necessària de tecnologies avançades incorporades per abastir totes les funcionalitats possibles.

La preeminència del vianant com a valor preponderant també ha de propiciar un canvi de tipologies dels carrers i augmentar considerablement els de plataforma única, en què els paviments de peces tenen més protagonisme. Alhora, aquests paviments han de ser executats amb la màxima qualitat i racionalitat, de manera que es garanteixi un impacte mínim en l’entorn més immediat i en el territori en general.

Aquest grup municipal, a més, afirma que, si s’analitza l’estat de pavimentació dels carrers i places de Mataró, és fàcil, adonar-se que no s’estan complint els paràmetres de qualitat exigibles. Es poden observar multituds d’incidències: peces soltes, peces sense rejuntar, peces trencades, arquetes deteriorades, escocells en mal estat, embornals deteriorats, paviments tacats, esvorancs i falta de peces, reparacions mal replicades, vorades trencades, quarterat de l’asfalt, rigoles en mal estat,…

Per aquesta raó, aquest grup municipal preguntarà al si existeix informació i experiència recopilada que permeti l’anàlisi detallada de la situació actual i la identificació de les principals problemàtiques que té la ciutat en relació amb els paviments i la creació d’estratègies per a la seva resolució amb l’objectiu clar d’aconseguir una millor qualitat dels paviments de la ciutat i, per extensió, de l’espai públic. Així com si existeix també un llistat de paviments recomanats en els casos més habituals i en funció de la tipologia del carrer i un llistat de paviments admissibles i no admissibles de la ciutat.

Junts per Mataró també vol saber si es treballa amb la incorporació de criteris d’execució i reparació per garantir una millor qualitat en les obres en els projectes d’urbanització, si es coordinen amb les companyies de serveis la implantació o renovació de nous serveis i la implantació de noves xarxes de canalitzacions longitudinals i d’encreuament de calçades en previsió de futures ampliacions.

Finalment, preguntarà quin és el procés de reparació i priorització de les diferents incidències en el mal estat dels paviments, quina és la capacitat de resposta i el temps d’actuació per solucionar incidències i quin és l’import que es destina anualment a la resolució d’aquestes incidències puntuals.