Davant l’agreujament de la situació preocupant de molts joves provocada per la crisi a causa de la pandèmia de la covid-19, el Grup Municipal Socialista, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana i el Grup Municipal d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Mataró proposaran a la Junta de Portaveus l’adopció de diferents acords demanant a les administracions supramunicipals la seva implicació en ell foment i la millora de l’emancipació juvenil.

 

Pels grups proponents, la crisi econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha agreujat les mancances i els problemes socioeconòmics que viu la nostra societat. Han augmentat les desigualtats socials en tots els àmbits, impregnant a nombrosos sectors de la població d’una enorme incertesa vital produïda per la manca de perspectives de futur.

Un dels sectors socials més afectats per aquesta situació són el joves, i especialment les dones joves, que veuen amb impotència la impossibilitat de poder emancipar-se i, per tant, de poder construir un projecte de vida.

Al mateix temps, gairebé el 40% dels joves desocupats creu poc o res probable trobar un lloc de feina durant el proper any, mentre que el 66% considera que, degut a la pandèmia de la Covid-19, les seves oportunitats laborals i econòmiques seran pitjors que les de les generacions precedents.

Asseguren que es tracta d’un dels principals problemes que té el país i que exigeix solucions urgents per part, principalment, de les administracions supramunicipals: la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Espanya i la Unió Europea, però sense oblidar el paper fonamental del municipalisme ACM i FMC, sobretot en l’entorn metropolità.

En el marc del Pla Jove, l’Ajuntament de Mataró ha posat en marxa un seguit de programes de formació en diversos àmbits, dirigits a millorar les oportunitats laborals dels joves mataronins, o ha augmentat els recursos i l’horari d’atenció de la Xarxa d’Espais Joves a la ciutat, espais pensats per tal que els joves i adolescents trobin les condicions adequades de suport a l’estudi i de foment d’activitats formatives i socioculturals.

Asseguren també que, el govern municipal i el conjunt del consistori treballen per facilitar l’emancipació juvenil en dos aspectes que, malgrat no siguin estrictament competències municipals, són fonamentals: el disseny d’una futura oferta d’ajuts al lloguer específicament per a joves i la millora de la inserció laboral dels joves mitjançant ajuts encaminats a incentivar la seva contractació.

Pels grups que donen suport a la iniciativa, la magnitud del problema obliga a afrontar-lo des de l’àmbit supramunicipal, d’una manera molt més decidida i eficaç a com s’ha fet fins ara, mitjançant polítiques integrals. És per això que portaran a debat de tots els grups a la propera Junta de Portaveus els següents acords:

 1. Instar a la Generalitat de Catalunya a una rebaixa substancial de les taxes universitàries per tal de situar el preu mitjà del crèdit a les universitats catalanes per sota de la mitjana espanyola.
 2. Instar a la Generalitat de Catalunya a potenciar la FP Dual, a dotar de majors recursos als centres que la imparteixen i a ampliar la seva oferta formativa, anticipant-se a les necessitats del mercat laboral i reforçant la capitalitat de Mataró en aquesta matèria.
 3. Instar a la Generalitat de Catalunya a elaborar un pla específic de promoció de la primera ocupació jove i de la inserció laboral digna de persones menors de 30 anys.
 4. Instar a la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Espanya i la Unió Europea a augmentar els recursos destinats a Garantia Juvenil.
 5. Instar a la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Espanya i la Unió Europea a augmentar els recursos destinats a joves emprenedors i artistes.
 6. Instar al Govern d’Espanya a elaborar la proposta de creació d’una quota d’autònoms reduïda que es mantingui mentre es compleixin certs requisits d’edat i facturació.
 7. Instar al Govern d’Espanya i al Congrés dels Diputats a regular els preus del lloguer d’habitatges, en línia amb l’acord de govern fet públic sobre aquesta qüestió.
 8. Instar al Govern d’Espanya i al Congrés dels Diputats a regular de manera les pràctiques remunerades a empreses per part d’estudiants, per tal que aquestes siguin efectivament un complement a la seva formació i no serveixin per ocupar llocs de treball estructurals que haurien de ser coberts amb altres tipus de contractes.
 9. Instar al Govern d’Espanya a estudiar noves bonificacions i deduccions fiscals dirigides a joves menors de 35 anys per lloguer d’habitatge habitual o per adquisició del primer habitatge.
 10. Instar al Govern d’Espanya a portar al Congrés dels Diputats una reforma de la legislació laboral en la línia del contingut de la part expositiva.
 11. Notificar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern d’Espanya, als Grups Parlamentaris del Parlament i del Congrés dels Diputats, a les entitats municipalistes ACM i FMC i a la Unió Europea.