El grup municipal de Junts per Mataró denuncia perjudicis per a la ciutadania a causa d’errors en el cobrament de taxes i impostos municipals i demanarà, al Ple Municipal del mes de maig, que s’expliquin les causes, així com que es trobin solucions.

 

Com moltes de les ciutats de la demarcació de Barcelona, Mataró té delegada la gestió del cobrament de taxes i tributs municipals, tant en via voluntària com executiva a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

En aplicació de l’article 62.5 de la Llei Ge eral Tributària (LGT), quan un ciutadà té deutes reglamentàriament notificades i no satisfetes en el termini previst, es procedeix a actuacions d’embargament. Una de les conseqüències és l’embargament de diners en el compte corrent.

Segons afirma el grup municipal de Junts per Mataró, fa mesos que arriben queixes de ciutadans que han estat objecte d’algun expedient de gestió i, tot i trobar-se al corrent en el pagament de les seves autoliquidacions o liquidacions, ja sigui per pagament periòdic o fruit d’una regularització, el servei de recaptació de l’ORGT segueix amb les actuacions, entre elles, els tràmits d’embargament al contribuent. Aquest mateix grup considera que això provoca un greu perjudici a l’embargat com el fet de no poder disposar de les quantitats objecte d’embargament o l’aparició a registres amb implicacions amb tercers.

Com és possible  avui en dia,  amb l`administració electrònica i la finestreta única,  pugui haver-hi ciutadans de Mataró que vegin com durant mesos no es resolen tràmits entre dues administracions tan properes?

El grup liderat per Alfons Canela es pregunta “com és possible que, malgrat haver transitat per tots els serveis de l’Ajuntament, havent-se  presentat reiteradament documentació acreditativa de estar al corrent de pagament, es repeteix el constrenyiment”.

Així mateix, creuen que “no es preceptiu que l’administració carregui sobre les espatlles de l’administrat els seus errors ni que exigeixi uns coneixements legals als ciutadans sobre els recursos que pot instar”.

Davant d’aquests fets, formularan una pregunta al pròxim Ple per tal que se’ls informi de per què es produeix aquest “decalatge” temporal entre el cobrament d’un impost o taxa, ja sigui per liquidació o autoliquidació, i la notificació d’aquest a l’ORGT perquè aturi les actuacions de recaptació contra el contribuent, Així com se existeix alguna mesura per aturar-ho i estalviar aquest mal tràngol als ciutadans afectats.