La campanya va dirigida a tota la ciutadania amb els consells a seguir per evitar la proliferació del mosquit tigre, evitant la posta d’ous i el creixement de les larves en espais amb estancament d’aigua. Més enllà del paper de cada veí i veïna de la ciutat, També es posa en marxa un treball conjunt i transversal entre molts serveis municipals per evitar la proliferació d’aquest insecte transmissor de malalties a equipaments com escoles, cementiris, horts urbans, instal·lacions esportives i culturals.

 

De les investigacions dutes a terme fins ara, demostren que el més important i efectiu de cara a frenar la ràpida proliferació del mosquit és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves aquàtiques. Això s’aconsegueix eliminant els punts d’aigua estancada on aquestes poden créixer.

Per complir la presència del mosquit tigre al municipi és important fer arribar la informació, les accions i els consells necessaris a tota la ciutadania,


Consells per a la ciutadania:

-Posar sota cobert tots aquells objectes i contenidors en els què s’hi pugui acumular aigua. En el cas d’elements fixos i objectes que no es puguin retirar, s’hauran de revisar atentament almenys dos cops per setmana i procedir a eliminar qualsevol acumulació d’aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin a omplir.

-En els casos en què es consideri imprescindible tenir algun tipus de recipient amb aigua i a l’exterior, caldrà que aquests es mantinguin tapats, mitjançant una tapa o una tela mosquitera prima (malla de 2 mm. de mida màxima).

-En el cas concret de les basses o piscines, cal actuar de forma que l’aigua que continguin no esdevingui us focus de cria de mosquit tigre, procedint amb alguna de les següents actuacions: clorant l’aigua (en el cas de les piscines), introduir-hi peixos (per exemple Cyprinus carpio: carpa comuna), o bé col·locant una tela mosquitera prima (malla de 2 mm. de mida màxima) que cobreixi completament la superfície de l’aigua.

-Es recomana la instal·lació de teles mosquiteres a les obertures dels habitatges.

Per altra banda, l’Ajuntament té previst fer un seguit d’actuacions, coordinades pels serveis de Protecció Civil i Salut, per a la prevenció de la propagació del mosquit tigre en tot tipus d’instal·lacions municipals. També es treballa amb Aigües de Mataró SA (AMSA) en el manteniment de clavegueram i l’adopció de mesures preventives així com s’informa a les empreses concessionàries d’obres, cementiris i altres serveis perquè apliquin els mateixos criteris i mesures preventives.