L’Ajuntament ha aprovat inicialment aquesta setmana la nova modificació del Pla General d’Ordenació que afecta al sector de Vallveric i el nou Pla Parcial de l’àmbit, que havien estat anul·lats parcialment per sentències judicials. Els nous elements de planejament determinen, sobretot, quines són les connexions viàries necessàries.

 

El sector de Vallveric és un àmbit connectat amb l’autopista C-32 que inclou usos industrials i ús residencial periurbà de baixa densitat. Aquest sector ja estava previst pel Pla General d’Ordenació de Mataró de 1996.

L’àmbit s’ha desenvolupat urbanísticament mitjançant diferents instruments de planejament i gestió. Tot i així, sentències judicials del 2004 i el 2008 van anul·lar en part la modificació del Pla general i el Pla parcial que s’havien aprovat al 2003 per regular el sector. Les sentències qüestionen sobretot el repartiment de les càrregues urbanístiques entre els propietaris.

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha impulsat una nova modificació del planejament per ajustar-se a la decisió judicial i completar la gestió urbanística de l’àmbit. Aquesta modificació ha de permetre també revisar els enllaços viaris previstos i les càrregues imputables al sector.

Així, el Ple municipal ordinari corresponent al mes d’abril va aprovar inicialment la modificació puntual segona del Pla General d’Ordenació al sector Vallveric, mentre que la Junta de Govern ja havia aprovat, també de forma inicial, el nou Pla Parcial de l’àmbit, documents que es tramitaran en paral·lel.

El canvi més important es troba en la planificació dels accessos. En aquest sentit, es preveu connectar el sector amb el polígon Mata-Rocafonda pel marge dret de la riera de Sant Simó. El nou vial serà la prolongació del carrer de l’Energia.

En canvi, el nou planejament eliminarà l’accés previst des de la carretera de Valldeix i també es posposa la connexió nord del sector des del camí dels Contrabandistes. Per últim, s’ajusta la qualificació urbanística del sòl a l’enllaç actual de l’autopista, que va construir la Generalitat.

Per fer efectiva la nova proposta urbanística, caldrà redactar un nou projecte de reparcel·lació. L’Ajuntament modificarà també el projecte d’urbanització del nou vial de connexió amb el polígon de Mata-Rocafonda, que es va aprovar al febrer de 2012,  i es redactarà el projecte executiu de l’obra del nou accés.

El cost de l’obra que queda inclòs dins de l’àmbit ja va ser avançat pel sector, però haurà de ser motiu de compensació econòmica entre els propietaris de la part residencial i de la part industrial per equilibrar les càrregues. La part de la urbanització del nou accés que queda fora del sector, des del límit inferior de la C-32 fins al carrer de la Foneria, serà assumida per l’Ajuntament.