Pel grup municipal de JxM, un dels grans reptes que té la ciutat al davant és donar a l’espai públic el protagonisme que mereix. Configurant-lo com el gran espai de convivència ciutadana, on hi conflueixen diversos àmbits importants pel dia a dia. Per Junts, és evident que a Mataró hi ha molta feina a fer i no queda clar que el Govern municipal tingui un model definit de què ha de ser l’espai públic de la Ciutat.

Junts per Mataró porta a votació al Ple d’aquest mes d’abril una Proposta de Resolució per a la redacció d’una ordenança dels usos del paisatge urbà a Mataró. La possibilitat d’una regulació d’aquesta naturalesa es fonamenta en la competència municipal en matèria urbanística i de medi ambient, així com en la presència d’un interès municipal inequívoc. Des d’aquest grup municipal creuen en la necessitat de treballar en base a unes normes reguladores de la protecció i foment del paisatge urbà, així com en el règim dels usos dels seus elements en un sistema de desenvolupament urbà sostenible.

La normativa que proposen hauria de perseguir els objectius següents:

  • La regulació de les construccions
  • La homogeneïtzació dels materials, de les construccions i del mobiliari urbà
  • La regulació dels tancaments
  • La integració, racionalització i soterrament del cablejat

Pel grup que lidera Alfons Canela, ara més que mai, cal insistir en la necessitat de racionalització dels costos de manteniment dels diferents elements que composen el nostre paisatge urbà: tractament de paviments, mobiliari urbà, senyalització, arbrat… L’ordenança que proposen ha de ser l’eina que ha de permetre pensar abans d’interactuar en l’espai públic, saber què costa el manteniment de qualsevol element.

En definitiva, des de Junts per Mataró creuen que la Mataró s’ha de dotar d’aquesta ordenança per avançar cap el model de ciutat de futur: el Mataró renovat, el Mataró estratègic i el Mataró que pensa en la ciutat ja construïda.

Per tot això proposen al que s’estudiï i valori la millor opció tècnica i jurídica per iniciar els treballs de redacció d’aquesta Ordenança a fi de quedar integrada en el marc normatiu de l’Aju