La nova ordenació aprovada pel Ple Municipal vol crear un polígon singular amb criteris de sostenibilitat, dignificar aquesta entrada de la ciutat, implantar noves activitats comercials, terciàries i de serveis, potenciar els itineraris i espais verds, i projectar noves zones d’aparcament.

 

El Ple municipal va aprovar el passat dijous 4 de març, inicialment, la modificació puntual del Pla General d’Ordenació en l’àmbit del Sorrall, la nova ordenació urbanística que substituirà al planejament que va ser anul·lat al 2014 per un contenciós administratiu.

La nova proposta, que deixa fora de l’ordenament la finca objecte d’expropiació des de 2001, manté els objectius bàsics del planejament anul·lat, modificant els límits i millorant la viabilitat per completar urbanísticament la part de ponent de la ciutat entre la riera d’Argentona i el barri de Cerdanyola.

L’àmbit afectat pel planejament són 197.799 m2, destinant un 83% a sòl públic (39% a espais lliures, 26% a equipaments i 18% a vials) i un 17% a sòl privat. De l’àmbit total, 169.480 m2 configuraran el polígon d’actuació urbanística UA-88 El Sorrall, que precisarà planejament de detall i s’executarà pel sistema de reparcel·lació per cooperació. La resta de l’àmbit, que correspon a una part dels espais verds i viari, s’executarà de manera directa un cop aprovada la modificació del Pla General.

Un dels objectius principals és dignificar l’entrada a la ciutat des del Vallès Oriental i millorar els aspectes de mobilitat de la connexió amb la xarxa comarcal.

Es preveu la distribució de les noves activitats econòmiques en sis illes amb connexió directa amb la xarxa viària principal per a la implantació d’empreses amb necessitats d’espai diferent. L’objectiu és afavorir la diversificació d’usos terciaris (activitats hoteleres, de restauració, comercials generals i singulars, d’oficines i serveis) que garanteixin una forta dinàmica social a la zona. En total s’hi preveu un sostre edificable de 50.000 m2. Es tracta en la major part de construccions de 2 i 3 plantes, excepte una peça de referència amb la possibilitat de ser més elevada al final de l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch. Es pretén equilibrar l’ús residencial majoritari del barri combinant-ho amb les activitats comercials i de serveis, actualment deficitàries.

Es crearan noves àrees d’aparcament en superfície integrades a l’entorn de les activitats, a la zona d’equipament i al parc lineal de la riera d’Argentona, amb una urbanització adequada a la naturalesa de l’entorn.

Pel que fa als equipaments, el Centre Municipal d’Esports El Sorrall (20.401 m2 de superfície), que queda inclòs en l’àmbit, s’integra de manera correcta en l’entorn urbanitzat i millora l’accés des de la ronda de Josep Tarradellas.

Així mateix, el planejament preserva i potencia el conjunt del patrimoni arquitectònic de la Torre de Can Palauet (440 m2) com a equipament social, urbanitzant els voltants, i reserva 30.488 m2 de sòl per a futurs equipaments de barri a la zona més en contacte amb la ronda de Josep Tarradellas.

Pel que fa als 76.919 m2 d’espais verds, la proposta vol recuperar una part important del turó de Cerdanyola, amb millor integració al teixit en contacte amb la ronda Bellavista, així com potenciar l’ús lúdic dels espais lliures al llarg de la Riera d’Argentona i connectar-los als espais naturals del turó de Cerdanyola, el parc de Cirera i Els Turons, tot planificant l’Anella Verda en aquesta part de la ciutat.

Després de l’aprovació inicial per part del Ple, la proposta haurà de superar els tràmits d’informació pública, aprovació provisional de nou per part del Ple i definitiva a càrrec de la Generalitat.