La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès un informe relatiu al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC) i entitats del grup, ingressos i despeses de l’exercici 2017. CATAC en un comunicat ja denunciava “el niu d’irregularitats i corrupteles que s’originen a les Patronals Sanitàries”. Mentre Metges de Catalunya demana la intervenció de l’organisme públic per aclarir el destí d’alguns fons

La Sindicatura de Comptes ha detectat irregularitats al Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), format per desenes d’administracions i que gestiona serveis sociosanitaris. L’informe sobre l’any 2017 enumera irregularitats administratives i fins i tot judicials en contractes subscrits per entitats del grup CSC.

En aquest informe, presentat pel síndic major, Jaume Amat, com a ponent, enumera una sèrie d’irregularitats com factures per sobre del cost pressupostat; préstecs concedits i no retornats entre les diferents empreses; serveis a associats amb sobrepreu; contractació de personal amb complements retributius no justificats; treballadors que fan activitat pública i privada simultàniament en diferents societats de la patronal; o indemnitzacions per acomiadament a empleats que segueixen treballant en altres empreses del grup, entre altres.

Recordem que d’acord amb els seus Estatuts, el CSC és una entitat local pública, de caràcter associatiu, constituïda l’any 1984 amb el nom de Consorci Hospitalari de Catalunya. L’any 2017 estava integrat per noranta-cinc entitats associades: vint-i-cinc entitats sense afany de lucre, vint-i-dues empreses públiques, consorcis i altres entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, vint-i-quatre ajuntaments, dues diputacions i vint-i-dues entitats del sector públic local.

Les funcions del CSC, d’acord amb els seus Estatuts, són afavorir la coordinació dels ajuntaments i centres proveïdors de salut i millorar la prestació dels serveis de salut i d’atenció sociosanitària dels seus associats.

Informe 28/2020 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

CATAC ja ho deia feia temps

El sindicat CATAC en un comunicat recorda casos com el de SERHS amb Ramón Bagó, d’altres com el Cas Innova amb Josep Prat i Carles Manté o casos sospitosos d’interessos particulars com els de Josep Maria Via. Indica a més que “mentre s’anomenen empresa de caràcter públic, aquesta no ha respectat els límits de contractació pública que marca la llei Estatal de taxa de reposició, però si fiscalitza aquesta contractació en les empreses sanitàries que gestiona“.

Respecte a la taxa de reposició, el comunicat reclama que “des de fa anys ells es passen aquesta taxa de reposició per l’arc del triomf (per sobre del 159%) mentre que a nosaltres ens han sotmès a sobrecàrrega i penúria amb una limitació de contractació brutal“. “D’altra banda descobreixen contractacions amb clàusules irregulars i malversació de diners amb indemnitzacions quantioses per acomiadaments sospitosos“.

També tenen paraules pels partits polítics, a on diuen que “aquestes patronals són la via directa a les portes giratòries en el Sistema Sanitari de Catalunya, són la figura màxima de la política sociovergent, on els Ajuntaments del PSC concedien el control de la sanitat concertada a les empreses de gestió vinculades a CIU“.

Tanquen el comunicat fent un crit per “seguir reclamant una SANITAT 100% PÚBLICA i eliminar les patronals d’aquest sistema, no necessitem intermediaris per gestionar els fons públics i ha de ser l’Administració la que es faci càrrec d’aquesta gestió. S’ha de ser valent i entomar el toro per les banyes i desmuntar d’una vegada aquest niu de corrupteles, per aquest motiu EXIGIM a la Generalitat de Catalunya i als seus representants en el Parlament que prenguin cartes en l’assumpte d’una vegada per totes!!“.

Metges de Catalunya reclama l’intervenció del CSC

Per la seva part, el sindicat Metges de Catalunya informa que aquest informe ha servit per reclamar al Govern que intervingui el Consorci. El sindicat qualifica de “molt greus” les conclusions de l’òrgan d’avaluació i demana a l’administració que fiscalitzi “fins a l’últim cèntim” la despesa de l’associació patronal, finançada en la seva pràctica totalitat amb recursos públics.

Per a MC, tots aquests motius són “més que suficients perquè s’encenguin les alarmes” i perquè el Govern actuï d’ofici davant una entitat que gestiona recursos provinents del pressupost de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Algunes de les irregularitats trobades

L’article 3 dels Estatuts del CSC defineix el Consorci com una “entitat local pública”. Tanmateix, a la Sindicatura no li consta que en els seus Estatuts s’hagi determinat l’adscripció a una administració pública determinada, la qual cosa s’hauria hagut de fer, a tot tardar, el 31 de desembre del 2014, d’acord amb la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.

El Consorci va trametre els comptes anuals de les entitats del grup, excepte els del CSC, a la Sindicatura de Comptes fora del termini establert. D’altra banda, no va trametre a la Sindicatura l’informe d’auditoria del CSC com requereix la a Llei de finances públiques de Catalunya.

La xifra de negocis de CSC Vitae i CSC Atenció Social inclou ingressos, per 127.479 € en el primer cas i per 27.221 € en el segon, derivats de l’aplicació de clàusules del concert amb el CatSalut incorrectament enregistrats l’any 2017, atès que el CatSalut no va poder fer-ne el càlcul fins al tancament de l’exercici, un cop comprovat el compliment dels objectius.

Els encàrrecs amb objecte contractual que les entitats associades van fer a CSC s’haurien d’haver fet d’acord amb la normativa de contractació pública, per a les entitats del sector públic, o de contractes privats, per a la resta. La Sindicatura considera que quinze dels encàrrecs de gestió del grup vigents el 2017 no complien aquests aspectes i, per tant, els serveis haurien d’haver estat licitats mitjançant procediments sotmesos a la normativa de contractació pública.

L’any 2019 es van modificar els Estatuts de CSC SA, per crear un nou òrgan en aquesta societat, anomenat Comitè de Control dels Mitjans Propis del CSC. La Sindicatura considera que el control sobre cada entitat s’ha d’exercir mitjançant els òrgans d’aquesta, d’acord amb la llei i els estatuts, i que el Comitè de Control dels Mitjans Propis del CSC, creat en el si de CSC SA, és un òrgan extern a l’entitat que actua com a mitjà propi.

Alguns dels termes en què s’han formalitzat els encàrrecs de gestió entre les entitats del grup CSC que complien les condicions de l’article 12.3 de la Directiva 2014/24/CE per ser considerades mitjans propis, no s’adeqüen als principis del TRLCSP ni de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència i bon govern, pel que fa als terminis de vigència o l’establiment de les clàusules econòmiques. En altres no incloïa la prestació o servei encarregat en el moment de la formalització de l’encàrrec de
gestió. En el cas dels encàrrecs efectuats a CSC SA i CSC CiG, la Sindicatura no ha disposat de l’anàlisi del cost tarifari pactat o els càlculs lliurats són insuficients per acreditar els costos reals de producció o de realització del servei. Per aquest motiu, no es pot concloure que en els casos indicats les tarifes aplicades pel mitjà propi s’ajustin als costos reals de les prestacions encarregades.

L’any 2017, CSC CiG va fer operacions econòmiques, financeres i d’inversió amb les seves filials a Xile, Equador, Argentina, Brasil, Colòmbia i Mèxic. Atès el caràcter públic del capital de la societat, la Sindicatura posa en dubte l’interès general de la creació d’aquestes filials a altres països que, posteriorment, comporten, en general, una pèrdua important del valor de les inversions fetes a l’inici. D’altra banda, la Sindicatura també qüestiona l’objecte i l’activitat de la societat, atès que no va dirigit a la satisfacció de necessitats públiques ni a la consecució de l’interès general de l’àmbit territorial de Catalunya.

L’any 2017, l’execució dels encàrrecs a mitjans propis va suposar també un conjunt de transaccions econòmiques entre les entitats del grup. Tanmateix, CSC no va pagar a CSC CiG les despeses derivades de la prestació del servei de consultoria de l’any 2016, per 225.000 €. D’altra banda, els imports pagats per CSC Atenció Social i CSC Vitae al Laboratori de Referència de Catalunya, SA, per a la realització d’anàlisis clíniques superaven en gairebé el 50% i el 20%, respectivament, la contraprestació pactada en l’encàrrec. La Sindicatura no ha obtingut constància de l’acord formal d’aprovació per part del Consell Rector del CSC de les quanties aportades al CAPSS l’any 2017 per l’afiliació a aquesta entitat, de 346.000 €.

Contractació i retribucions irregulars

La incorporació de personal fix l’any 2017 en el conjunt de les entitats del grup, excepte CSC i PROSS, va superar la taxa de reposició d’efectius prevista, amb caràcter bàsic, en les disposicions addicionals 15a i 16a de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a aquell exercici. En els expedients de personal de tres treballadors contractats l’any 2017 amb caràcter indefinit, hi mancava l’informe justificatiu de l’avaluació dels candidats presentats per cobrir la plaça convocada, que motivés la selecció del candidat final.

En els expedients de les contractacions laborals temporals, la gran majoria d’ells per substitució per incapacitat temporal, vacances o excedència temporal de la persona que ocupava la plaça, hi manca la motivació de la necessitat urgent i inajornable de fer aquestes contractacions, la de la impossibilitat d’atendre-la amb els recursos existents, i també la de no poder suplir les mancances pels sistemes reglamentaris o convencionals de provisió, en contra del que preveu la normativa pressupostària bàsica.

Durant els anys 2017 i 2018, la FS21 va transformar en indefinits no fixos els contractes temporals de vint-i-quatre professionals que havien adquirit aquesta condició a partir de les resolucions judicials dictades a l’empara de les diligències obertes pel Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya. El treball de fiscalització ha posat de manifest que per a les entitats CSC Vitae, CSC CiG i FS21 els contractes formalitzats amb un conjunt de vint-i-dos professionals també han superat els límits per encadenar contractes de durada determinada que s’estableix el TRLET per adquirir la condició de treballadors indefinits no fixos. Aquesta condició hauria de derivar d’una resolució judicial.

L’any 2017, les entitats del grup CSC tenien vigents tres contractes d’alta direcció, sotmesos a la relació especial d’alta direcció regulada pel Reial decret 1382/1985, de l’1 d’agost.

El 10 de setembre del 2015 el CSC va formalitzar un d’aquests contractes d’alta direcció per al càrrec de president de l’entitat. El mes de desembre del 2015, la persona que va ocupar el càrrec de president va signar un nou contracte amb una altra entitat del grup, CSC SA, segons el qual assumia també les funcions de president i conseller d’aquella societat i de totes les societats mercantils participades per CSC SA. D’acord amb les clàusules d’aquest contracte, l’any 2017 va percebre, a més de la seva retribució bruta, 10.059 € per despeses de quilometratge amb motiu dels desplaçaments des del seu lloc de residència a la seu del CSC a Barcelona, despeses que no es poden considerar de representació.

Aquesta segona activitat pública no va respectar el que estableix la Llei 53/1984, del 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, ni està emparada en cap dels supòsits del títol III de la Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat (vegeu l’apartat 2.5.d).

La Sindicatura no ha obtingut la documentació que acrediti l’aprovació formal per part de l’òrgan competent, de complements retributius, fixos i variables, que van percebre durant l’any 2017 setze treballadors de la mostra analitzada. Tampoc ha obtingut cap document que acrediti l’aprovació per l’òrgan competent de les retribucions satisfetes al treballador que ocupava el lloc de la direcció econòmica i financera del grup.

Vint treballadors de PROSS van percebre complements retributius pels assajos clínics realitzats l’exercici 2016, per un total de 19.056 €. La Sindicatura considera que aquests complements retributius són contraris al que determina l’article 29 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada any, amb caràcter de legislació bàsica.

Durant l’any 2017, les entitats del grup CSC van reconèixer i satisfer cinc indemnitzacions per acomiadament improcedent. L’import total pagat en concepte d’aquestes d’indemnitzacions, 218.392 €, va ser reconegut per les entitats mitjançant actes de conciliació amb el treballador, en què es reconeixia la improcedència dels acomiadaments.

En l’exercici 2017, les entitats del grup fiscalitzades van adjudicar diversos contractes menors que incomplien les instruccions internes i la normativa de contractació pública. Els contractes menors formalitzats per l’entitat CSC CiG amb dos consultors externs per a l’assessorament tècnic en projectes nacionals i internacionals per un import conjunt de 33.698 € requerien la tramitació d’un procediment de sol·licitud d’ofertes, d’acord amb les instruccions internes de contractació vigents.

Així mateix, l’adjudicació directa per part de CSC Vitae del servei d’odontologia al Centre Integral de Salut Cotxeres, per 17.900 €, també requeria la sol·licitud d’ofertes, atès l’objecte, l’import i la continuïtat dels serveis facturats pel proveïdor.

El 16 de maig del 2016, el Consorci Sociosanitari de Vilafranca va encarregar a la FS21 diversos serveis per 200.000 €, dels quals 105.000 € corresponien al cost del servei de gerència. La FS21 va contractar de forma indefinida un treballador per al càrrec de gerent i director econòmic del Consorci Sociosanitari de Vilafranca, amb un sou brut total de 80.000 € anuals.

Entre l’import del cost de la gerència que va pagar el Consorci Sociosanitari de Vilafranca i el cost de personal, inclosa la quota patronal, que assumia la FS21, hi ha una diferència, que la Sindicatura ha estimat en 12.000 €.

Recomanacions de la Sindicatura de Comptes

La Sindicatura de Comptes de Catalunya inclou en l’informe les recomanacions que es considera pertinent fer a conseqüència del treball de fiscalització realitzat. Cap de les entitats fiscalitzades no disposa de la relació o catàleg de llocs de treball, per la qual cosa convindria que cada entitat del grup elaborés el corresponent catàleg de llocs de treball.

Per determinar la contraprestació de les operacions habituals entre empreses vinculades la Sindicatura proposa, com a exemple, les següents: els moviments de capital haurien d’estar subjectes a retribució d’interessos, al tipus d’interès legal del diner; l’ús d’instal·lacions, s’haurien de valorar en funció dels metres quadrats, hores d’utilització i elements utilitzats; les prestacions de servei, en funció dels usos i costums, segons naturalesa del servei o les hores realitzades, i els arrendaments, atesos els metres quadrats i la zona on estigui ubicada la finca.

Ateses les observacions posades de manifest al llarg de l’informe, en especial la referent a l’adscripció del Consorci a una administració pública i, sobretot, les vinculades al compliment dels criteris per poder considerar el CSC i les entitats vinculades mitjans propis i servei tècnic de les entitats associades, la Sindicatura considera que el CSC hauria de repensar-se la missió del Consorci i l’entramat societari a raó dels objectius i les finalitats de les entitats associades.