El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat la petició de 22 milions d’euros dels propietaris dels terrenys situats al Sorrall. L’alt tribunal ha donat per bo el preu estipulat al 2016 pel Jurat d’Expropiació de Catalunya: 1,28 milions més els interessos generats per l’expropiació durant el temps de litigi, a càrrec de l’Ajuntament. La proposta d’avantprojecte de pressupost per al 2021 contempla una partida per fer front al cost de l’expropiació i els interessos es pagaran amb el Fons de contingència.

 

La finca en qüestió està situada a tocar del nou dipòsit que construeix Aigües de Mataró i una petita part ocupa la zona d’aparcament de la ronda de la Bellavista. El Pla General d’Ordenació Municipal de 1996 qualificava la finca principalment de zona verda en sòl urbà, i una part inclosa dins el sector El Sorrall de sòl urbanitzable programat. L’expropiació de la finca es va tramitar l’any 2001 a petició dels propietaris d’aquells moments, però va quedar en suspens per conveni amb la voluntat d’incorporar-la tota al sector El Sorrall.

L’any 2012 els nous propietaris van reiniciar l’expropiació. La finca es va incorporar sencera al sector El Sorrall amb una modificació del Pla General aprovada l’any 2014 que pretenia dotar aquesta entrada de la ciutat amb una nova zona comercial i usos terciaris d’aprofitament privat, preservant els espais lliures de garrofers i pinedes propers al Turó de Cerdanyola. Però els propietaris no hi van estar d’acord i van interposar un recurs que va derivar en l’anul·lació del planejament pels tribunals l’any 2018. Finalment el preu just de l’expropiació ha quedat fixat en una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del passat 10 de novembre.

El TSJC desestima la pretensió dels actuals propietaris de la finca, l’empresa Corbaire 15, SL, que reclamava 22.118.127,27 € pels terrenys. El tribunal considera ajustada la valoració econòmica d’1.285.476,21 € que va fer al 2016 el Jurat d’Expropiació de Catalunya. L’Ajuntament ja contempla en l’avantprojecte de pressupost per a 2021 una partida per fer front a l’expropiació i preveu finançar amb el Fons de contingència el pagament als propietaris dels interessos generats pel valor de l’expropiació. Aquests interessos s’han calculat en 489.018,04 €.