En comú podem Mataró proposa  el control de preus de lloguer, ja que la crisi del coronavirus i la paralització de gran part de l’activitat econòmica està agreujant aquesta situació i moltes famílies tenen dificultats per pagar la hipoteca o el lloguer de cada mes. La sortida del confinament obre un escenari ple d’incertesa davant la possible pujada de l’atur i la caiguda del creixement econòmic, multiplica’n les dificultats per l’accés a l’habitatge, l’endeutament familiar, especialment per les famílies més vulnerables.

La SAREB acumula habitatges buits d’entitats financeres rescatades amb diners públics que, ven o traspassa la seva gestió a fons d’inversió, immobiliàries o altres gestors de l’habitatge.

La regular els preus del lloguer assegura una rendibilitat econòmica proporcionada del lloguer a llarg termini pels propietaris, equilibrant així el dret de la llibertat d’empresa i el dret de la propietat privada amb relació al dret d’accés a un habitatge digne i el compliment de la funció social de la propietat. L’existent desequilibri en la negociació de la renda entre la part arrendadora i la part arrendatària, en escenaris d’escassa oferta i tensió dels preus, comporta que el preu es determini de forma unilateral per la part arrendadora, essent la majoria de les vegades una càrrega desproporcionada amb relació als ingressos familiars.

Per tot això, el Grup Municipal d’En Comú Podem Mataró proposa a la Junta de portaveus, l’adopció dels següents:

ACORDS

  1. Instar al Govern de l’Estat a aprovar una llei estatal d’habitatge, que permeti el seu desenvolupament en el marc de les competències de les comunitats autònomes i dels municipis, que blindi la funció social de l’habitatge i asseguri el compliment efectiu i el respecte del dret a un habitatge digne i adequat recollit a l’article 47 de la Constitució Espanyola, incloent-hi l’accés als subministres bàsics. I a adoptar mecanismes que garanteixin el compliment de les obligacions internacionals en matèria de dret a l’habitatge contingudes en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, les Observacions Generals nº4 i nº7 del Comitè DESC, i la Convenció sobre els Drets del Nen, així com les resolucions i dictàmens del Comitè DESC en matèria d’habitatge, i a garantir la seva aplicació immediata i vinculant en casos de desallotjament forçós sense alternativa habitacional.
  1. Instar al Govern de l’Estat a legislar per regular el mercat del lloguer d’habitatges, impedint preus abusius en els contractes d’arrendament de l’habitatge mitjançant mecanismes de control de preus i promovent baixades de preus tant en contractes en vigor com en contractes futurs. A més a més, es garantirà un lloguer estable, segur i assequible, augmentant el parc públic d’habitatge de lloguer social i assequible, adoptant mecanismes per la cessió obligatòria i temporal de l’habitatge buit en mans de grans tenidors d’habitatge a les administracions públiques competents.
  1. Difondre públicament aquesta declaració a través dels mitjans de comunicació locals i a fer una crida perquè les entitats, plataformes, associacions, agents públics o privats, així com els veïns i veïnes de Mataró, que en comparteixin les finalitats i objectius, s’adhereixin a la present declaració.
  1. Traslladar el present acord al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats i Diputades, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Mataró (PAH), a la Plataforma d’Afectats per la Crisi i el Capitalisme  de Mataró (PACC), a la plataforma de Sindicat de Llogaters i a les diferents associacions municipalistes de Catalunya.