La Junta de Portaveus ha aprovat per unanimitat una moció perquè Mataró disposi de les infraestructures de transport públic necessàries en el marc del Pla Director d’Infraestructures 2021-2030. La creació d’una línia de tren interior comarcal, la connexió ferroviària entre Mataró i l’aeroport de Barcelona així com amb Granollers i la creació d’un Park & Ride són les principals demandes.

El Pla Director d’Infraestructures (PDI) és el document de planificació que recull totes les actuacions en infraestructures de transport públic, previstes al Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), amb independència de l’administració i l’operador que les explota. Les seves característiques són:

  • Integral: inclou totes les actuacions en infraestructures en transport públic per carretera a l’àrea d’influència de la Regió Metropolitana de Barcelona, independentment de l’Administració responsable i de l’operador que les explota.
  • Revisable: es duu a terme un informe anual sobre el grau de compliment del PDI, a més d’una revisió al cap de cinc anys.
  • Participatiu: en reben informació i hi participen les administracions, els operadors i els usuaris, mitjançant els seus representants.

Les infraestructures de transport públic esdevenen elements estratègics per a la conformació d’un territori social i econòmicament equilibrat i ambientalment sostenible. Un transport ferroviari competitiu en temps, cost i qualitat dona resposta a una mobilitat diversa, autònoma, segura i accessible tenint en compte els tres pilars bàsics de la mobilitat sostenible: racionalització i restricció de l’ús del vehicle privat, potenciació dels modes de transports sostenibles i planificació territorial adequada.

Les inversions  previstes tindran una incidència importantíssima en el futur desenvolupament social, econòmic i ambiental de Mataró en tant que formem part d’aquesta Regió i que, a través dels diferents instruments de planificació de la mobilitat, la ciutat ha fet una aposta clara per potenciar el transport públic com a estratègia per a la connectivitat amb el nostre entorn metropolità, especialment, amb Barcelona i les comarques del Vallès Oriental i Occidental.

El Pla de Mobilitat de Mataró (2005) i el Pla Director Urbanístic (2010) ja recollien diverses actuacions i demandes..

Al 2010 el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, i en relació a les infraestructures ferroviàries que afecten l’àmbit del Maresme, i més concretament a la xarxa de rodalies, incorporava la construcció d’una Nova línia orbital ferroviària i el trasllat de la línia Barcelona – Mataró.

Al 2016 el conjunt de grups municipals van aprovar per unanimitat el Pacte per la Mobilitat de Mataró, que entre els seus acords contempla “Obrir el Front Marítim a la ciutat. A mig – llarg termini es proposa desplaçar la línia de tren cap a l’interior (Pla Orbital), mentre que a curt termini es planteja millorar l’accessibilitat de vianants dels passos inferiors del Front Marítim per convertir-lo, no només en la platja i espai de salut de la ciutat, sinó també de bona part del Vallès, sempre que les noves activitats que es localitzin no el degradin.”

El Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Mataró aprovat inicialment al 2018  també recollia importants actuacions en temes d’infraestructures.

El març del 2020, en el marc del procés de participació territorial per a la redacció del nou Pla Director d´Infraestructures 2021-2030, l´Ajuntament de Mataró va realitzar diverses propostes i demandes, sobretot pel que fa a la connexió ferroviària de la ciutat amb Barcelona i el Vallès.

Recentment s’ha realitzat l’exposició pública del Pla Director d’Infraestructures 2021 – 2030 i a la proposta d’actuacions no es contempla de forma decidida cap de les demandes que Mataró ve reivindicant en l’àmbit de les infraestructures per al transport públic per garantir una millor connexió de Mataró amb l’entorn. Atesa la importància d’aquestes demandes pel desenvolupament econòmic i per la cohesió del territori, els grups municipal, de manera unànime, demanen incorporar les actuacions d’inversió en infraestructura de transport públic necessàries per a la nostra ciutat i pel conjunt del Maresme i que serien les següents :

  • Desenvolupar una línia de tren interior del Maresme, prioritzant el tram comprés entre Mataró i Barcelona. Cal prioritzar la millora de la connexió ferroviària del Maresme amb Barcelona. D’acord amb el Pla Territorial Metropolità de Barcelona cal fer un estudi del trasllat de la línia Barcelona – Mataró per l’interior dels nuclis urbans de les poblacions, que ofereixi una capacitat superior a la línia actual. Aquest estudi ha d’incloure la variant de Mataró, amb la construcció de tres noves estacions (Pla d’en Boet, Parc Central i Rocafonda-El Palau). A Mataró, aquesta actuació hauria de connectar amb la línia orbital, aconseguint una infraestructura ferroviària completa i integral més eficient i accessible, passant d’una única estació de tren actual a quatre estacions repartides per la ciutat, optimitzant d’aquesta manera la xarxa de transport públic col·lectiu per carretera, tant urbana com interurbana.
  • Fer realitat la connexió ferroviària directa entre Mataró i l’Aeroport, amb l’objectiu de millorar la intermodalitat amb una connexió directa amb l’aeroport, que és per a la nostra ciutat, la infraestructura estratègica referent de caire internacional i on una millora en la seva connexió suposarà un element de competitivitat per al conjunt del territori.
  • Realitzar la connexió del tren entre Mataró i Granollers. Aquesta connexió, prevista tant en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, suposarà una millora en la connectivitat entre el Maresme, el Vallès Oriental i la resta de l’arc metropolità. A nivell de Mataró haurà d’incorporar la construcció d’una nova estació al barri de Cerdanyola que completaria l’oferta d’estacions previstes en la variant de Mataró. És necessari realitzar els estudis i projectes de construcció necessaris perquè el territori compti amb aquesta infraestructura lo abans possible.
  • Construir un Park & Ride a Mataró. És necessari ubicar aquesta infraestructura a Mataró per afavorir l’enllaç amb altres modes de transport i l´intercanvi modal entre el vehicle privat i el transport públic. És per aquest motiu que és necessari l’estudi de la ubicació d’aquests equipaments en l’entorn de les futures estacions que preveu la variant interior de Mataró”.