Públic en un concert del cicle de Músiques Tranquil·les

El Govern de la Generalitat ha aprovat un primer paquet d’ajudes destinades al món cultural, amb un import total de 8,4 milions d’euros, que han d’aplicar-se de forma urgent per evitar que el sistema cultural del nostre país entri en fallida i pugui continuar treballant per construir una societat sòlida i cohesionada tant socialment com territorial.

Aquest primer paquet de mesures conté dues línies de subvencions per a persones, empreses i entitats del sector cultural afectades especialment per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària. Una línia de subvencions, de l’Institut Català de les Empreses Culturals, té per objecte compensar les despeses de funcionament de les empreses i entitats culturals durant la crisi sanitària provocada per la pandèmia. L’altra línia de subvencions, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, té per objecte compensar les pèrdues per la cancel·lació d’espectacles i activitats culturals amb motiu de la crisi sanitària esmentada.

El Govern va declarar el 22 de setembre que la cultura constitueix un bé essencial per al desenvolupament integral de la personalitat individual i col·lectiva. Una declaració que forma part d’un pla per preservar la cultura davant de noves restriccions i establir una sèrie d’accions que donin cobertura als drets culturals dels ciutadans i a les indústries i als sectors creatius. Així, ara, davant de les noves restriccions que s’albiren, cal prendre mesures urgents per tal de garantir la pervivència de la mateixa cultura i els dels seus agents.

 

Pèrdues per cancel·lació d’espectacles i activitats culturals

El Govern crea una línia de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades per la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, i hi destina 3,7 milions d’euros. Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que es trobin en algun dels supòsits següents:

  • Treballadors autònoms, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre, que el seu àmbit d’actuació principal tingui incidència a Catalunya, que realitzen activitats professionals, artístiques i tècniques remunerades.
  • Entitats sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que organitzen activitats culturals.

 

Suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals

El Govern crea una segona línia de subvencions per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics als destinataris, i hi destina 4,7 milions d’euros. Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre amb domicili social a Catalunya.

 

Més informació aquí