La nova eina permet accedir a la informació detallada sobre cada servei i activitat i conèixer, per exemple, el cost per habitant, els ingressos associats i si aquests són suficients per cobrir els costos que suposa.

Els ajuntaments presten serveis als seus ciutadans a partir de les seves competències. Aquests serveis, alguns d’ells obligatoris i d’altres de caràcter discrecional, tenen un cost que es cobreix amb els ingressos de què disposa l’Ajuntament, que són els derivats del propi servei a prestar o bé dels recursos generals dels impostos o subvencions rebudes.

El nou apartat a l’eina de consulta sobre els pressupostos mostra la distribució de costos per àmbit, el cost per habitant, i permet consultar el cost real dels serveis mostrant no només els costos directes (els recursos necessaris per a la prestació dels serveis) sinó també els indirectes (els recursos de suport).

Accedint a cadascun dels àmbits es poden veure les activitats relacionades. Així, en l’àmbit d’Ensenyament es pot consultar, per exemple, quant costen a l’Ajuntament les escoles bressol municipals i els seus serveis associats (menjador, permanències, etc), l’Escola Municipal de Música o l’Institut Miquel Biada. En Esports, quant costen els Jocs Escolars o les Santes Esportives; o en altres àmbits quant costa la recollida comercial, el manteniment de l’enllumenat públic, l’atenció al ciutadà presencial i telefònica, etc.

En consultar cada activitat concreta es desplega una fitxa amb la descripció d’aquesta, el tipus de competència i el marc legal que la regula. Les dades econòmiques es detallen en tres apartats:

  • Els costos: es visualitza el cost de personal corresponent a sous i salaris; la valoració de béns i serveis (subministrament, material d’oficina); els costos de possibles serveis externs; les transferències (aportacions de recursos financers per part de l’Ajuntament); el cost proporcional dels equipaments utilitzats, com els consums i manteniment d’edificis o vehicles; i el cost indirecte, que és la part proporcional de les activitats realitzades per altres serveis no finalistes (per exemple, el suport de recursos humans, serveis econòmics).
  • Els ingressos: mostra la quantitat que l’Ajuntament ingressa per la taxa o preu públic corresponent a l’activitat, i/o per subvencions rebudes d’altres administracions que contribueixen al seu finançament.
  • La cobertura: es pot consultar la diferència en euros entre els ingressos i el cost de l’activitat, i el percentatge que mesura si els ingressos directament relacionats amb l’activitat són suficients per cobrir els costos.

L’Ajuntament es compromet a actualitzar la informació periòdicament. La diferència entre el pressupost i el cost de les activitats es deu al fet que per calcular el cost no es té en compte totes les despeses que inclou el pressupost: per exemple, en l’apartat inversions no es considera tot aquest import, sinó que aquesta despesa es va incorporant com a cost de forma proporcional segons la vida útil del bé o equipament que contempla la inversió.

Altres eines per conèixer els detalls del pressupost municipal
Des de 2017, els ciutadans de Mataró disposen de l’eina per consultar els pressupostos de manera fàcil i entenedora, que des de llavors ha anat incorporant noves possibilitats. Emmarcat en el mateix projecte, es pot consultar l’Observatori del Deute, un espai al web municipal que mostra l’estat del deute de l’Ajuntament i de les empreses que en depenen. I també l’Observatori Fiscal Local, que conté dades bàsiques de renda personal i familiar,  i comparatives de fiscalitat respecte als 23 municipis de més de 50.000 habitants de Catalunya, i respecte a les capitals de província espanyoles.