La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró va aprovar dilluns passat la Declaració Institucional presentada el grup municipal d’En Comú Podem Mataró en defensa de les pensions dels treballadors que s’han vist obligats a accedir a la jubilació anticipada.

La proposta ha rebut els vots favorables dels grups municipals d’En Comú Podem Mataró, Partit Socialista de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i Junts x Mataró. Mentre que el grup municipal de Ciutadans s’ha abstingut.

Recordem que l’associació “JUBILACIÓN ANTICIPADA SIN PENALIZAR” (ASJUBI40), calcula que a Mataró hi ha més de 1.400 persones que veuen penalitzada la seva pensió per culpa dels coeficients reductors que s’apliquen a l’haver-se hagut de jubilar anticipadament

La Llei General de la Seguretat Social determina en els seus articles 207.2 i 208.2, que tota persona que, per causa no imputable a la seva lliure voluntat, així com les que, per voluntat pròpia, es jubilin anticipadament, se’ls hi aplicarà uns coeficients reductors a la seva pensió per cada trimestre o fracció que li falti al treballador per complir l’edat legal de jubilació. Aquests coeficients varien de 1,875% i del 2% amb menys de 38,5 anys cotitzats a l’1,50% i a 1,625% amb més de 44,5 anys cotitzats, respectivament.

D’aquesta manera, segons aquesta regulació, s’apliquen reduccions que arriben fins al 8% per cada any anterior a l’edat legal de jubilació, arribant en alguns casos a una penalització del 40% de la pensió.

A més a més, aquesta penalització no finalitza quan el jubilat compleix amb l’edat legal de jubilació, sinó que es manté posteriorment. Es poden donar casos en què persones que hagin cotitzat més anys que altres, estiguin cobrant una pensió menor per l’únic motiu d’haver-se jubilat abans.

Segons els càlculs de l’associació “JUBILACIÓN ANTICIPADA SIN PENALIZAR” (ASJUBI40), ara com ara, a Mataró podem trobar unes 1.456 persones jubilades afectades per aquests motius.

La Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró insta al Govern de l’Estat i a les Corts Generals a fer les modificacions necessàries a la Llei General de la Seguretat Social per deixar de penalitzar aquest col·lectiu.

Concretament, la Declaració Institucional aprovada recull els següents acords:

PRIMER.- L’Ajuntament de Mataró insta al Govern de l’Estat i a les Corts Generals a iniciar els tràmits per fer les modificacions necessàries a la llei General de la Seguretat Social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, per tal que els casos d’accés a la jubilació anticipada per voluntat de la persona interessada, en els que s’acrediti un període de cotització efectiva de 40 anys, siguin exclosos de l’aplicació dels coeficients reductors establerts a l’article 208 de la citada llei. Als efectes de l’acreditació del citat període de cotització efectiva, no es tindrà en compte la part proporcional per pagues extraordinàries i només es computarà al període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d’un any.

SEGON.- L’Ajuntament de Mataró insta al Govern de l’Estat i a les Corts Generals a realitzar les modificacions necessàries a la citada llei perquè:

  1. En els casos en què s’hagi accedit a la jubilació anticipada de manera voluntària i en els que s’apliquin coeficients reductors per trimestre o fracció de trimestre que li falti al treballador per complir l’edat legal de jubilació conforme a allò disposat a l’article 205.1 a) de la citada llei, deixin d’aplicar-se els coeficients reductors des del moment en què el pensionista compleixi l’edat legal de jubilació.
  • Que tots aquells  jubilats anticipadament, ja siguin voluntaris o forçosos, que hagin cotitzat pel Règim General com a treballadors per compte aliè, així com pel Règim d’autònoms, amb 40 anys o més cotitzats i que en el moment de promulgar-se les corresponents modificacions de la llei General de la Seguretat Social tinguin ja 65 anys o més d’edat, se’ls deixin d’aplicar els referits coeficients reductors i se’ls calculi la pensió segons la seva base contributiva i els anys cotitzats.
  • El previst en la present proposta no es veurà afectat per les clàusules relatives a la jubilació forçosa aprovades per conveni col·lectiu i serà d’aplicació, en els mateixos termes, als supòsits de jubilació anticipada per causes no imputables al treballador previstes a l’article 207.

TERCER.- Traslladar el present acord al Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris del Congrés i del Senat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FEMP i a les entitats municipalistes.

Es dóna el cas que el grup proponent forma govern a l’Estat amb el PSC (PSOE). Aquest fet hauria de permetre que els respectius grups parlamentaris al Congrés de Diputats i el mateix Govern de l’Estat fossin receptius a la proposta.