En una entrevista que li ha fet la directora de Ràdio La Veu TV, Eva Sánchez, el regidor d’Administració i Bon Govern, Juan Carlos Jerez, aprofundeix en la justificació de l’augment de l’IBI i la taxa de la brossa domiciliaria el 2021.

Jerez assegura que el govern “ha donat moltes voltes” al tema de l’increment d’impostos.

Explica que una taxa es paga per la prestació del servei. El cost depèn del tipus i qualitat del servei que es vol tenir. En el cas de la brossa, el Ple d’octubre aprovarà un nou contracte amb moltes millores que han de repercutir en la qualitat del servei. Millora que és una demanda de la ciutadania.

Reconeix, però, que en èpoques de bonança, l’Ajuntament pot no imputar el total del cost, però també reconeix que en aquest moment les arques municipals no estan en condicions d’afrontar-ho.

Pel que fa a l’IBI, confessa que és una de les principals fonts d’ingressos de què disposen els ajuntaments per fer front a la seva despesa corrent.

Expressa la necessitat de crear un fons de contingència per afrontar la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia. Donant molt de valor als ajuts a les persones que pateixen una pitjor situació per tal que puguin fer-se càrrec d’aquest augment.

Per altra banda, assegura que si la situació canvies i vinguessis ingressos d’altres administracions, el govern podria rectificar abans de l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals, prevista pel 23 de desembre.

Pel que fa a l’esforç que es demana a l’administració per cobrir part del dèficit previst, diu que si se li demana aquest esforç a la ciutadania, és just que també es faci a l’administració. Creu que es pot aconseguir essent més eficaç amb l’estalvi energètic i cercant l’estalvi amb la concentració de serveis. Aprofitant els espais.

En aquest punt també juga un paper important la cartera de serveis. Aquí, pensa que cal pressionar la Generalitat perquè es faci càrrec d’aquells serveis que no són de competència municipal. També pensa amb trobar patrocinis, per exemple en el cas de Les Santes.

Pel que fa a la baixada del sou dels regidors del govern que ha anunciat algun mitjà de comunicació, diu que només és un tema a valorar, tot i creure que és important donar exemple.