L’actuació, que s’emmarca dins del Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró (2011-2025), que consisteix en la renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

Foto: AMSA | Obres carrer Mn Jaume Sala

Segons comunica l’Ajuntament de Mataró, les obres consisteixen en la instal·lació de 516 metres lineals de noves canonades de diferents materials i diàmetres. També s’instal·laran vàlvules de maniobra, descàrregues i ventoses necessàries per al correcte funcionament i manteniment de la xarxa. A més s’instal·laran tres noves boques d’incendi que milloraran la cobertura contra incendis de la zona.

En el transcurs de l’obra, per minimitzar l’impacte en la continuïtat del servei, s’instal·laran canonades provisionals per donar servei als abonats mentre es realitza la retirada dels elements de la xarxa actual i la instal·lació de la nova.

Normalment en les instal·lacions d’abastament la rasa va majoritàriament per la vorera. D’aquesta manera, la circulació de vehicles no es veurà afectada,  exceptuant els trams on hi ha cruïlles de carrers, que s’hauran de tallar de manera puntual. La reposició dels paviments es farà amb materials  de les mateixes característiques dels que hi ha ara.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos, S.A., per un import de 90.893,94 € (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 130.431,44 € (IVA inclòs). La durada de l’actuació, que va començar dilluns passat, té una durada prevista de quinze setmanes i els carrers afectats són: Josep Montserrat Cuadrada, Joanot Martorell, Mossèn Jaume Sala i la plaça de Catalunya.