Mataró defensa una tornada a les aules amb seguretat i una educació en igualtat d’oportunitats.

La situació d’emergència educativa derivada de la pandèmia de la Covid-19 ha afectat greument a tota la comunitat educativa (docents, alumnes, famílies, personal d’Administració i serveis), agreujant de manera preocupant les desigualtats socials i educatives que ja eren visibles abans de la crisi, a causa de la pèrdua de l’escola com a element igualador.

La situació generada per a moltes famílies a causa del tancament dels centres educatius ha provocat que molts menors, especialment aquells de famílies més vulnerables, no hagin pogut seguir adequadament la seva formació, amb les greus conseqüències socials que aquest fet produeix tant en les famílies com en els alumnes i al seu futur.

Durant l’últim trimestre del curs 2019-2020, tota la comunitat educativa ha hagut de fer front a una situació molt complicada, amb recursos insuficients per part de la Conselleria d’Educació, que no ha sabut ni pogut exercir el lideratge d’aquesta crisi i que ha menystingut en tot moment el diàleg amb la comunitat educativa en la recerca de solucions efectives.

De fet, han hagut de ser els Ajuntaments els que, suplint les competències a les quals el Govern de la Generalitat ha renunciat, han hagut de donar el suport necessari en moments determinats.

L’Ajuntament de Mataró, ja en el mes de març, va haver d’ocupar-se del repartiment de les targetes moneder, organitzant 10 punts d’entrega arreu de la ciutat per distribuir 3.442 targetes a un total de 2.126 famílies afectades.

Posteriorment, en decretar-se la continuïtat el curs 2019-2020 a través de la realització online del tercer trimestre, l’Ajuntament de Mataró va proporcionar un centenar de tauletes amb connexió a Internet i kits de connexió Mifi (Wifi portàtil), per valor de 35.000€, que es van posar en disposició del Departament d’Educació de la Generalitat, per tal de pal·liar l’escletxa digital a la quals molts alumnes de la nostra ciutat es veien abocats.

En aquests moments cal reconèixer la situació d’emergència educativa que vivim i, en conseqüència, cal destinar recursos extraordinaris per a afrontar-la. Es fa absolutament necessari exercir un lideratge educatiu que situï al centre de tota acció el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats, implantant un model de governança educativa corresponsable amb les administracions locals, basat en la lleialtat institucional i la transparència.

La recerca de solucions a la situació d’emergència educativa no pot fer-se d’esquena a tots els agents que intervenen en el món educatiu. Cal consensuar amb el conjunt de la comunitat educativa la planificació i les mesures a afrontar durant el curs escolar 2020-2021 en un context de desigualtats socials creixents i de greus problemes econòmics per a moltes famílies de la nostra ciutat.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Mataró proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents ACORDS:

 1. Instar la Generalitat a impulsar un pla que, consensuat amb tota la comunitat educativa, adopti mesures per a afrontar el curs 2020-2021, donat el context de desigualtats creixents que ens trobem, derivades de la crisi de la Covid-19.
 1. Instar el Departament d’Educació a impulsar i desplegar el pla d’acció contra l’escletxa digital per a garantir que el conjunt de l’alumnat i professorat disposi de l’equipament informàtic i la connectivitat necessàries.

 1. Instar el Departament d’Educació a garantir la màxima presencialitat possible de l’alumnat i les mesures i recursos necessaris durant el curs 2020-2021.

 1. Instar el Departament d’Educació a ampliar la plantilla docent, preveure la borsa de personal substitut i a incorporar nous perfils de professionals a les escoles, per abordar l’atenció a les situacions de major complexitat i a mantenir i ampliar, en els casos que calgui, el personal de suport necessari per garantir una adequada atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

 1. Instar el Departament d’Educació a reforçar la formació del professorat i el suport a les direccions dels centres per afrontar les noves necessitats.

 1. Instar el Departament d’Educació a garantir les beques menjador per a les famílies vulnerables, els espais, material i personal de suport necessaris per garantir el bon funcionament del servei de menjador.

 1. Instar el Departament d’Educació a recuperar la sisena hora a l’escola pública i l’accés universal a les activitats de lleure educatiu, durant el curs 2020-2021 per a compensar les desigualtats educatives que s’han agreujat arran de la crisi de la Covid-19.

 1. Instar el Departament d’Educació a reforçar el programa “Salut i escola”, assegurant la presència de personal sanitari de referència a tots els centres educatius.

 1. Instar el Departament d’Educació a impulsar un pla contra l’abandonament escolar prematur.

 1. Instar la Generalitat de Catalunya a garantir la gratuïtat dels llibres de text i del material didàctic a l’alumnat de famílies vulnerables.

 1. Instar la Generalitat de Catalunya a assegurar els recursos suficients per a la neteja i desinfecció adequades dels centres educatius.

 1. Instar el Departament d’Educació a incloure als CEE (Centres Educació Especial) com a serveis essencials i elaborar protocols específics d’atenció pels alumnes amb discapacitats.
 2. Notificar els següents acords al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya”.