La modificació pressupostària, que mobilitza 9,4 M€, permetrà cobrir les despeses extraordinàries derivades de la pandèmia de la COVID19 i dotar un fons per finançar les accions del Pla de reconstrucció social i econòmica. Va ser aprovat amb els vots favorables del Govern (PSC i ECPM) i de C’s; i les abstencions d’ERC-MES i Junts per Mataró

El Ple, reunit en sessió extraordinària aquest dijous 16 de juliol, ha aprovat una modificació pressupostària que mobilitza 9,4 MEUR per poder donar resposta al nou escenari que s’ha generat arran de la crisi sanitària de la COVID19. L’expedient modificatiu s’ha aprovat amb els vots favorables del Govern (PSC i ECPM) i de C’s; i les abstencions d’ERC-MES i Junts per Mataró.

Des que va començar la pandèmia, l’Ajuntament ha pres diferents mesures per minimitzar el cop social i econòmic a la ciutat. Aquestes mesures han tingut un impacte econòmic en les finances municipals que avui s’estima en 9,44 MEUR, provocat principalment per la pèrdua d’ingressos i l’increment de la despesa extraordinària.

En línies generals, aquesta revisió del Pressupost 2020 aprovat el 12 de març permetrà destinar els recursos que no s’han gastat o que ja es preveu que no es gastaran a cobrir la despesa extraordinària generada per la COVID19 i a mobilitzar recursos per finançar accions previstes al Pla de reconstrucció social i econòmica, així com també cobrir part del dèficit generat.

Així doncs, la modificació per regularitzar el Pressupost 2020, de 9,4 MEUR, permetrà:

  • Cobrir despesa extraordinària i creació d’un fons de contingència COVID19: es preveu destinar a cobrir les necessitats extraordinàries el crèdit procedent d’activitats que no s’han realitzat durant l’estat d’alarma o que no es podran dur a terme degut a l’actual situació, i el procedent d’actuacions de restricció de la despesa. Fins ara, aquests ajustaments han suposat un estalvi de 2,6 M€: 1,34 M€ seran per cobrir les despeses extraordinàries ja realitzades des que va esclatar la crisi sanitària; i 1,29 M€ per crear un fons de contingència Covid-19 per cobrir futures necessitats de despeses que vagin sorgint.
  • Finançar accions del Pla de reconstrucció social i econòmica: la modificació pressupostària també permetrà destinar 3,5 MEUR a finançar accions vinculades al Pla de reconstrucció social i econòmica de Mataró, en el marc del qual ja s’ha acordat impulsar 10 mesures en l’àmbit econòmic i 10 en l’àmbit social. Aquests diners provenen d’inversions previstes que no es realitzaran durant aquest 2020 (2 MEUR) i de la partida destinada inicialment a pressupostos participatius (1,5 MEUR).
  • Cobrir dèficit generat per la COVID19: també es proposa destinar el romanent de tresoreria disponible a 31 de desembre de 2019, de 3,1 M€, com a fons de solvència per fer front al dèficit pressupostari que ha provocat la crisi de la COVID19.

Amb aquesta revisió, però, no n’hi haurà prou per abordar la situació de dèficit derivada de la crisi sanitària, i per això ja s’està treballant en un segon expedient modificatiu del Pressupost 2020 on es definirà el destí concret dels fons reservats per al fons de contingència i per a les actuacions del Pla de reconstrucció.

A més d’ajustaments pressupostaris, l’Ajuntament preveu cobrir el dèficit generat per la crisi sanitària i les noves necessitats socials i econòmiques generades per la pandèmia amb l’ajustament de la despesa, i subvencions i ajuts procedents d’altres administracions.

Impacte econòmic COVID19

Des que va començar la pandèmia, l’Ajuntament ha hagut de prendre mesures en diferents àmbits per minimitzar el cop social i econòmic en la ciutat, mesures que han tingut un impacte tant en les finances municipals com en els serveis que presta. Aquest impacte, que s’ha quantificat en 9,44 MEUR, es deu a:

  • Mesures econòmiques i fiscals: per tal d’apaivagar l’impacte de la crisi en la ciutadania, es va decidir compensar les taxes i preus públics dels serveis que no s’han pogut prestar -terrasses, mercats i brossa comercial-, i també s’han concedit ajuts socials i a les famílies més vulnerables.
  • Pèrdua d’ingressos: l’aturada de l’activitat econòmica i l’ajornament o suspensió d’activitats municipals es preveu provoquin una reducció de 4,77 MEUR dels ingressos previstos en diferents àmbits. Corresponen a serveis no prestats, a exempcions en les concessions, i a impostos, preus públics i taxes no percebuts (quotes d’escoles bressol municipals, de l’Escola Municipal de Música de Mataró o de l’Aula de Teatre, entre d’altres).
  • Despesa extraordinària: s’estima en 2,86 MEUR. La despesa extraordinària per a actuacions com la compra de material de protecció, actuacions de neteja o el suport a les persones més vulnerables, entre moltes d’altres, puja a 1,35 MEUR. També caldrà fer front als dèficits generats al Mataró Bus (1 milió d’euros) i a les compensacions per les obres aturades (200.000 euros).
  • Dèficit ens dependents: les repercussions de la pandèmia en els pressupostos dels ens dependents es calculen en 1,9 MEUR. L’empresa pública que més pateix l’impacte ha estat PUMSA, amb un dèficit de pràcticament 1 milió d’euros degut a la caiguda d’ingressos per conceptes com la zona blava o els pàrquings de rotació, entre d’altres.

Esquerra i Junts per Mataró s’abstenen

Per la seva part, Esquerra es va abstenir i va insistir en les tres idees que ja de l’inici de govern municipal havien exposat.

  1. Demanar més qualitat democràtica i joc per l’oposició.
  2. Disposar d’un govern municipal dirigit a la recuperació econòmica i social que la ciutat necessita, després de la crisi de la pandèmia de la COVID19, amb capacitat d’actuar ràpid. El govern però per part seva concentra les principals àrees en 6 persones, com al mandat passat.
  3. Correcció de desequilibris entre regidories. Creuen que calia o reajustar les dedicacions o reduir el nombre de regidors amb cartera. Tenint en compte la falta de racionalització i desigualtats entre regidories, hauria provocat un estalvi destinable a recursos d’objectiu comú.

Junts per Mataró també es va abstenir perquè “Mataró necessita recursos“, han publicat a les xarxes socials i han criticat que els ajuntaments hagin de finançar l’estat, en referència a la possibilitat que el Govern Espanyol doni llum verda a fer servir el romanent dels Ajuntaments, però mitjançant el traspàs a Hisenda dels diners, per a després dosifica’ls cap als Ajuntaments. També indiquen que “presentaran al·legacions, entre altres en la dotació dels òrgans de govern (n’hi hauria d’haver), retallades a Cultura, en la línia del desgavell, treballarem per a la modificació del marge en la contractació pública (del 20 al 5-10%…)“.

🔵 Intervenció del regidor portaveu @AlfonsCanela al #PleMataró extraordinari.

Ciutadans vota a favor pero critica el “Mataró s’enlaira”

El grup municipal de Ciutadans va votar a favor de la modificació pressupostària perquè amb aquesta modificació “es permetrà sufragar les despeses que hi ha hagut fins ara en material de protecció sanitària” i perquè en estat recolzant al govern durant aquesta crisi sanitària i econòmica i que el mateix govern ha acceptat algunes de les seves propostes. Malgrat això han volgut puntualitzar que veuen excessiva la dotació econòmica als actes de “Mataró s’enlaira“, ja que té el mateix cost que la “Festa del Cel” que el govern en el seu dia va suspendre. El segon posava Mataró al mapa i aquest primer no surt de les dues rieres. I han tornat a insistir en la cancel·lació dels actes.

Ple municipal extraordinari