Davant les dificultats que imposa l’Ajuntament de Mataró per a empadronar a persones sense domicili fix, l’AV de Cerdanyola de Mataró ofereix el seu local per a empadronar a persones sense domicili

Segons informa La Vanguardia, la Junta de l’Associació de Veïns del barri de Cerdanyola a Mataró (Maresme) ha analitzat la situació en què es troben molts veïns del barri respecte a les dificultats que tenen per a ser donats d’alta en el padró municipal de la ciutat, per la qual cosa proposa el seu propi local social com a domicili de registre de padró per als veïns sense domicili fix.

Tota persona que viva a Espanya està obligada a inscriure’s en el Padró del Municipi en el qual resideixi habitualment“, esgrimeixen des de l’AV, segons la Llei reguladora de Bases del Règim Local. “Considerem que l’Ajuntament de Mataró no està complint la Normativa vigent en aquesta matèria” recorden.

Des de l’entitat veïnal informen que recentment en el Boletín Oficial del Estado s’han publicat les instruccions tècniques dirigides als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal. En aquestes instruccions es contemplen diverses possibilitats d’empadronar a un veí o veïna. Una d’elles, segons es dicten és la possibilitat de “…recórrer a un “domicili fictici” en els supòsits en què una persona que manca de sostre resideix habitualment en el municipi i sigui coneguda dels Serveis Socials corresponents”.

Per tot això des de l’AV “creiem que l’Ajuntament de Mataró hauria d’empadronar a totes les persones sense domicili fix o sense llar que resideixin a Mataró i que ho sol·licitin“. En aquest sentit, des de l’Associació de Veïns de Cerdanyola anuncien que ofereixen la seva seu social com a lloc de registre del padró per als veïns i veïnes del barri sense domicili fix.

Amb això pretenen evitar la pèrdua de l’antiguitat de tres anys d’estada a Mataró, una exigència clau per a l’inici dels tràmits burocràtics de residència. Igualment, la iniciativa també intenta impedir el mercat fraudulent de venda de domicilis “que s’està desenvolupant a la nostra ciutat“.

L’Associació de Veïns de Cerdanyola de Martaró va acordar en la reunió de la Junta, oferir el domicili de la seu social per aquells veïns i veïnes del barri que no tinguin domicili fix i puguin domiciliar-se en aquesta seu, als efectes de la tramitació de l’alta en el padró

Amb l’objectiu de regular aquesta oferta la Junta Directiva de l’Associació de Veïns ha acordat establir les següents condicions:

1.- Els veïns o veïnes que sol·licitin domiciliar-se en la nostra seu hauran de reunir els següents requisits:
a) Hauran de residir habitualment en el barri de Cerdanyola.
b) Hauran de ser socis de l’Associació de Veïns de Cerdanyola, si no en són serà d’obligació associar-se

2.- L’aplicació d’aquesta oferta estarà condicionada a l’autorització de l’Ajuntament de Mataró per a poder usar el nostre domicili a aquest efecte.