Junts per Mataró va portar a la Junta de Portaveus del passat dilluns una Declaració Institucional on exigeix a ADIF que executi les obres per a la instal·lació de sistemes de seguretat al final de la Via 4 de l’Estació de Mataró. El text, presentat per Junts per Mataró, es va aprovar amb tots els vots a favor menys els negatius de Ciutadans

El Grup Municipal de Junts per Mataró va portar una Declaració Institucional a la Junta de Portaveus per exiguir a ADIF que executi les obres de fer més segura la Via 4 de l’Estació de Mataró. La declaració va ser aprovada per tots els grups municipals, menys el de Ciutadans que el seu vot va ser negatiu. En el text es demana els següents acords:

Primer.- Requerir a ADIF l’execució immediata de la instal·lació de sistemes de seguretat i prevenció al final de la via 4 de l’estació de Mataró, concretament, uns topalls hidràulics així com balises de control de velocitat i frenada per evitar més accidents a l’esmentada línia. En cas de no donar-se compliment a aquesta exigència per part d’Adif i del Ministeri de Foment i en el benentès que s’està posant en risc la seguretat de milers de usuaris d’aquesta línia, aquest Ajuntament es compromet a exercir totes aquelles accions polítiques i legals per tal que es doni compliment a aquest requeriment.

Segon.- Instar al Govern de l’Estat l’execució de les inversions previstes en els diferents acords subscrits, en el Pla de Rodalies així com l’execució de la resta d’actuacions demanades en els diferents fòrums de coordinació i seguiment d’actuacions estatals a Catalunya entre la Generalitat i l’Estat.

Tercer.- Instar al Ministeri de Foment a complir amb tots els compromisos derivats del traspàs de competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i específicament a:

  • Transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts als acords de traspàs, necessaris per a finançar l’explotació dels serveis.
  • Impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb l’empresa operadora Renfe.
  • Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya en la gestió de les estacions ferroviàries.

Quart.- Instar al Govern de l’Estat al traspàs de la infraestructura (vies i estacions) per completar el traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la segregació de la xarxa ferroviària d’interès general per tal que la Generalitat pugui assumir la totalitat de competències sobre el conjunt del sistema ferroviari de Catalunya.

Document: Declaració Institucional per exiguir a ADIF la instal·lació de sistemes de seguretat a Mataró