Des del grup municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres en un comunicat manifesta que fa quasi 5 anys del Pla Estratègic d’Acció Social 2016-2026, que va ser aprovat el febrer de 2016 i no s’ha fet res. Per això en el proper ple ordinari municipal de juny el grup municipal presenta una pregunta per demanar al Govern municipal quan estarà fet el Pla Estratègic d’Acció Social 2016-2026

En el Ple del febrer de 2016, Esquerra Republicana – Moviments d’Esquerra va presenta una Proposta de Resolució per tal que l’Ajuntament de Mataró comencés a treballar en el Pla Estratègic d’Acció Social 2016-2026. Aquesta proposta va ser aprovada per el Ple amb els vots favorables de tots els 9 grups municipals, com reflexa l’acta en la seva pàgina 57 a 61.

Recordem que la proposta encarregava als serveis tècnics municipals l’elaboració d’un document de partida, de diagnòstic preliminar, que pugui ser treballat per tots els agents implicats de manera participada per acabar configurant un diagnòstic social consensuat per tots. Després d’haver consensuat el diagnòstic social i a la vista de referents en experiències d’èxit en altres països europeus, centrar la participació en la definició de línies estratègiques, objectius i accions a desenvolupar. I en el tercer punt de la proposta indicava que es disposés del Pla Estratègic d’Acció Social abans de setembre 2016. Han passat 4 anys i tres mesos de la seva aprovació i el grup municipal pregunta sobre quan es farà realment efectiu.

El grup municipal deia llavors que:

Era necessari un document que fixés accions clares i concretes per afrontar les problemàtiques d’emergència social pels propers 10 anys, com les situacions d’exclusió, de fracàs escolar o d’atur. Partint, però d’un canvi en l’enfoc. Si no ho plantegem així, continuarem fent com fins ara, donant resposta o intentant donar resposta als problemes amb els que ens anem trobant, però sense tenir l’actitud proactiva d’intentar combatre les causes que generen les desigualtats i la pobresa a la nostra ciutat.

El Pla podria esdevenir una eina bàsica per a transformar les polítiques socials municipals, amb l’objectiu final de reduir les desigualtats a Mataró, dotant-nos d’eines de planificació a mig i llarg termini, que ens permetin abordar i combatre les causes de les desigualtats que condemnen moltes persones a l’exclusió social“.

Consideren que el Pla podria haver esdevingut una eina bàsica per frenar algunes de les desigualtats i el que comporten a la ciutat. Aquesta falta d’implementació suposen des del grup municipal republicà que el govern no disposa de cap eina que marqui objectius, i ajudi a orientar i prioritzar tota l’actuació municipal en aquest sentit. Remarquen que la prova és el pressupost municipal 2020, que no incorporava cap acció ni cap dotació pressupostària especialment dirigida als Plans Integrals de Rocafonda o de Cerdanyola, ni permet tampoc exigir recursos concrets a les administracions supramunicipals. Per això consideren que “l’escenari actual justifica més que mai la necessitat de dotar-nos d’aquesta eina“, i es pregunten “quan estarà fet el Pla Estratègic d’Acció Social?“.

Pla Estratègic i Pla de Xoc 2016

En el Ple de febrer de 2016, la regidora de Benestar Social en aquell moment Isabel Martínez va indicar que “els recursos de l’Ajuntament son exigus. És cert que els ingressos en els darrers anys, han disminuït però s’han incrementat gairebé en un 58% les persones que s’han atès per serveis socials“. “Quan varem entrar al Govern vam actuar i vam fer un pla de rescat. Estem preparant per l’any que ve un pla de xoc“. Segurament el trencament del Govern “socivergent” va impedir elaborar aquell pla de xoc.

La regidora va indicar que des de la Generalitat s’estava desenvolupant un Pla autonòmic. Va dir que “sabem que s’està treballant en el segon pla estratègic autonòmic i després de consultar-ho amb el gabinet de programes d’inclusió, cohesió social de la direcció general de protecció social que ens van confirmar que estaven treballant en l’elaboració d’aquest pla estratègic de serveis socials. Està en una fase molt avançada i s’està fent comptant amb la ciutadania i els experts i professionals del sector de serveis socials per intentar donar resposta als actuals reptes socials. El pla autonòmic busca concretar la voràgine legislativa sobre la matèria. Per tant, el nostre pla municipal haurà d’atendre i tindrà com a eina bàsica de treball el pla autonòmic, en conseqüència, no podem assegurar les dates ja que volem utilitzar aquest pla de la Generalitat i aprofitar tota la feina feta per poder desenvolupar-lo en el pla municipal“.

Repassant el Departament d’Afers Socials de la Generalitat, el segon Pla d’Acció no es va arribar a materialitzar, quedan-se en l’elaborat el 2015 – Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 2015-2016 -, i el Pla de Xoc del 2017 de Mataró es va quedar en “paper mullat”, malgrat estar en el programa d’actuació del Pla d’Acció 2017.

Per altra banda, ciutats com Sabadell, tenen ja en procès el Pla Estratègic d’Acció Social (PEAS) Sabadell 2025, on es defineix els principals objectius i accions que cal impulsar per abordar i combatre les desigualtats a la ciutat. Elaborat de forma participativa i aprovat per unanimitat pel Ple municipal, el document formula un seguit d’actuacions a 10 anys vista, que es plantegen amb la voluntat que es realitzin des de l’evidència, l’autoexigència compartida i la viabilitat de les propostes.