El proper dilluns a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró, el grup municipal de Junts per Mataró presenta una Declaració Institucional a on demana que s’apliqui una reducció de l’IVA en la prestació de serveis vinculats amb la pràctica de l’activitat física i esportiva

Passem integrament la Declaració Institucional que el grup municipal de Junts per Mataró presenta per aplicar un IVA reduït en la prestació de serveis vinculats amb la pràctica de l’activitat física i esportiva:

L’esport i l’activitat física és un sector que té una importància cabdal en la cohesió social i territorial, en la formació dels nostres infants i joves, en el benestar i la salut del conjunt de la ciutadania, així com en la projecció dels nostres municipis internacionalment.

Un sector plural, amb agents públics, associatius sense ànim de lucre i empresa privada, basat en la cooperació entres les administracions públiques i el teixit associatiu esportiu. Aquest està format, entre d’altres, pels 947 municipis de Catalunya amb els CEM, centres esportius municipals, i d’altres 40.000 equipaments i instal·lacions esportives, la majoria també municipals; consells esportius comarcals que apleguen més de 450.000 esportistes escolars; 18.000 clubs i entitats esportives; federacions esportives catalanes que apleguen més de 600.000 esportistes; universitats catalanes amb els seus corresponents serveis esportiu; centres esportius privats (fitness); una potent indústria esportiva amb una promoció econòmica de 600 empreses relacionades amb el sector, que segons l’INDESCAT facturen més de 3.500 milions d’euros i ocupen prop de 30.000 persones.

L’Observatori Català de l’Esport ens informa que el pes del sector a Catalunya és del 2.1% en el Producte Interior Brut, que ocupa a més de 95.000 treballadors i que representa un 3,2% del total de l’ocupació. Diferents estudis demostren que la pràctica d’activitat física augmenta l’estalvi sanitari i millora la productivitat d’estudiants i treballadors.

Malauradament l’impacte de la pandèmia del Covid19, està comportant la consegüent pèrdua de poder adquisitiu de les famílies, la qual cosa posa en risc la continuïtat de l’accés a la pràctica de l’activitat física i l’esport a la ciutadania. Ens cal doncs, cercar mecanismes per a rebaixar aquesta pressió fiscal del 21% de l’IVA que recau sobre les famílies, usuàries de clubs i de centres esportius siguin públics o privats.

L’anterior increment excepcional de l’IVA del 8% al 21% adoptat estratègicament per a fer front a la crisi immobiliària i bancària de 2008 va constatar un pas enrere tant pels usuaris d’aquest servei com pels prestadors d’aquests.

Si es compara el tipus impositiu a les activitats esportives a l’Estat amb la resta de països de la Unió Europea, aquest està per sobre de la mitjana. Amb relació als grans països europeus, només Itàlia aplica un IVA lleugerament superior a l’espanyol (22%), mentre que Alemanya, França, el Regne Unit apliquen tipus inferiors, segons ens informa la UFEC.

El sector dels serveis esportius, entre ells clubs i entitats sense ànim de lucre, desenvolupen unes activitats econòmiques altament intensives en ocupació, de manera que la decisió d’augmentar l’IVA va propiciar un increment de preus, una baixada d’usuaris i, en definitiva una destrucció d’ocupació no justificada.

Mantenir un IVA del 21% en els serveis esportius comporta no incentivar la pràctica esportiva i d’activitat física, i té directament unes conseqüències negatives per a la salut en la població, doncs, resulta oportú recordar-ne els beneficis tant físics com mentals, tant fisiològics (redueix el risc de patir malalties cardiovasculars, tensió arterial alta, càncer de còlon i diabetis), com psicològics (disminueix el risc de patir estrès, ansietat i depressió), com socials (fomenta la cohesió social).

L’estalvi en els pressupostos públics que suposa la pràctica de l’esport és ben evident. Per cada euro que s’inverteix en exercici físic s’estalvia com a mínim 6 € en despesa sanitària. Però aquest estalvi va més enllà de la despesa sanitària. Segons càlculs realitzats per experts, el cost de la inactivitat física per a la productivitat laboral, el turisme, l’educació i els problemes de salut mental s’han estimat en 5.000 milions d’euros. Des del punt de vista laboral, el cost de la inactivitat física es calcula que comporta 2.500 milions d’euros de pèrdues a causa de determinades patologies, baixes laborals, depressió i baixa productivitat.

Per tant, mantenir un IVA del 21% pels serveis vinculats amb l’esport i l’activitat física és una mesura que, no només perjudica el teixit esportiu, gran part d’aquest sense ànim de lucre, sinó que també contraria una política de salut pública sòlida i efectiva en benefici dels ciutadans així com, en definitiva, els recursos públics.

Aquesta situació de greuge, s’ha vist augmentada per les mesures adoptades amb la finalitat d’afrontar la crisi sanitària provocada pel COVID19, en la que ens hem vist obligats a tancar totes les instal·lacions esportives i a suspendre tota activitat relacionada amb la prestació de serveis esportius. Una singularitat que, sens dubte, comporta un ampli perjudici social a les famílies usuàries, i econòmic a molts clubs sense ànim de lucre. Un perjudici que es veu incrementat enormement davant la proximitat de les activitats esportives estivals.

Atès que la crisi sanitària derivada de la COVID-19 està afectant intensament el desenvolupament normal de l’activitat en molts dels sectors de la nostra societat, inclòs el sector esportiu, amb greu afectació a la situació personal, econòmica i social de les persones.

Atès que el teixit associatiu de l’esport serà un dels darrers sectors a recuperar la normalitat a mesura que avancem en la lluita contra la pandèmia.

Atès que la paralització del sector esportiu està ja comportant i comportarà grans pèrdues de recursos i capacitat a les entitats esportives, que perjudicarà l’accés a l’esport de les persones practicants.

Atès que considerem que l’esport és el quart pilar de l’estat del benestar i volem garantir que els efectes d’aquesta crisi tinguin el menor impacte possible en els drets i llibertats que la nostra societat ha assolit, essent la pràctica generalitzada d’esport una de les grans fites aconseguides fins al moment.

Atès que la societat i el sector organitzat de l’esport ho demana, i s’ha creat a tal efecte la Taula de Treball que promou el Pla Nacional per a la Reactivació de l’Activitat Física i l’Esport promogut per la Secretaria General de l’Esport entre les diferents administracions i el sector.

Per totes aquestes raons, el GM de Junts per Mataró, proposem l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Instar al Govern de l’Estat que modifiqui la “Ley 37/1992, de 28 de septiembre del impuesto sobre el valor añadido”, implementant la seva modificació cap a un IVA reduït del 10% en la prestació de serveis vinculats amb la pràctica d’activitat física i esportiva tot deixant sense efecte la gravació fiscal del 21% en relació amb aquestes.

Segon.- Instar al Govern de l’Estat que implementi alhora la creació d’un nou IVA híper reduït del 4% aplicable a la prestació de serveis vinculats amb la pràctica d’activitat física i esportiva en centres esportius tant públics com privats adreçats a persones amb prescripció mèdica específica feta des dels Centres d’Atenció Primària.

Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya, al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Ministeri de Sanitat, Consum i Serveis Socials del Govern de l’Estat, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, als Grups Parlamentaris del Senat, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Secretaria General de l’Esport del Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació Catalana de Municipis, a la UCEC Unió de Consells Esportius de Catalunya, a la UFEC Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a les Universitats de Catalunya, a Foment de Treball, a PIMEC, a INDESCAT Catalan Sports Cluster, i a l’ADECAF Associació d’Empresaris de clubs Catalans de Fitness.

Document: Declaració Institucional per la reducció de l’IVA a l’Esport