Primer ple ordinari municipal en forma telemàtica pel COVID19, a on l’Ajuntament tanca l’exercici 2019 amb un superàvit de 4,6 milions d’euros, on el 20 % d’aquest romanent de tresoreria es destinarà a despesa social per pal·liar els efectes de la crisi provocada pel coronavirus, tal com va autoritzar el Ministeri d’Hisenda. El Reglament per a l’obtenció del Carnet Blau es modifica per incloure persones amb discapacitat i pocs ingressos. Mataró s’adhereix al conveni entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i la Diputació de Barcelona pels Punt d’Atenció a l’Emprenedor. Esquerra Republicana diu que el govern del Partit Socialista a Mataró i En Comú Podem a Mataró, diu NO als enterraments musulmans

El divendres 24 d’abril es va celebrar el primer Ple Ordinari Municipal en format telemàtic per l’estat d’alarma a conseqüència de la pandèmia del COVID19. En aquest ple municipal de 23 punts. Per part del govern municipal varen presentar:

 • donar compte dels dos decrets de mesures en matèria de contractació pel COVID19 i de la restitució del pagament de tarifes de Mataró Bus
 • portar a aprovació de la modificació de les instruccions de control intern de la gestió econòmica de l’Ajuntament i de les entitats dependents
 • autoritzar a la societat municipal Aigües de Mataró, SA a concertar una operació de crèdit a llarg termini d’import 3 milions
 • aprovació de la liquidació pressupostària de l’exercici 2019
 • aprovació de la pròrroga i de la modificació de l’acord marc per la prestació del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró
 • ampliació del termini de la concessió de domini públic sobre la Masia de Cal Sastre
 • aprovació de l’estructura de costos del contracte del servei de recollida de residus municipals i de la neteja viària i de platges del municipi de Mataró
 • acceptació de la constitució Comissió del Nomenclàtor
 • modificació del Reglament municipal per a l’obtenció del carnet blau
 • canvi de nom del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home, pel de Consell Municipal d’Igualtat, Feminisme i LGTBI
 • adhesió al conveni signat entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i la Diputació de Barcelona per a l’establiment dels Punts d’atenció a l’Emprenedor (PAE) integrats a la xarxa CIRCE

Per part de l’oposició, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES

Per la seva part Ciutadans-Partido de la Ciudadanía va presentar:

El ple municipal va començar guardant un minut de silenci per les víctimes del COVID19. Van continuar els problemes tècnics que ja varen pasar en l’anterior ple, regidors que els hi costava fer la connexió o pèrdua de senyal de cobertura quan la regidora d’ERC-MES, l’Anna Salicrú comunicava un prec respecte a la comunicació de l’Ajuntament respecte al coronavirus.

L’Ajuntament tanca l’exercici 2019 amb un superàvit de 4,6 milions d’euros

El Ple municipal ha donat compte de la liquidació de l’exercici 2019. L’Ajuntament l’ha tancat amb un romanent de tresoreria de 4,6 MEUR. D’aquests diners, 3,1 MEUR estan disponibles i 1,5MEUR estan compromesos per a projectes de 2019 que encara no s’han executat. L’Ajuntament destinarà el 20 % d’aquest romanent a despesa social per apaivagar els efectes de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID19, tal com va autoritzar el Ministeri d’Hisenda.

La diferència entre tots els ingressos liquidats i totes les despeses efectuades -resultat pressupostari ajustat- ha estat de 4,2MEUR. És el sisè any consecutiu que l’Ajuntament tanca l’exercici amb superàvit.

El 31 de desembre de 2019 l’endeutament de l’Ajuntament era de 79,19 MEUR i, el de tot el grup -Ajuntament i empreses públiques- era de 165,95 MEUR. L’any es va tancar amb una ràtio d’endeutament del 75,07 %, molt per sota del llindar permès que és del 110 % (el 2018 es va tancar amb una ràtio del 76,84 %).

Durant l’exercici 2019, el grup Ajuntament va pagar als seus proveïdors a 40,07 dies de mitjana -el màxim permès són 60 dies-.

Ingressos i despeses

Els ingressos corrents de l’Ajuntament al llarg de 2019 van ser 130,87 MEUR, 1,7 MEUR menys del que s’havia previst al pressupost. Aquesta disminució s’explica per la devolució d’1,58 MEUR al Corte Inglés de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) després que el 15 de febrer l’empresa presentés la renúncia a la llicència d’obres per construir el centre comercial que li havia estat concedida el 2012.

Pel que fa a la liquidació de les despeses corrents, l’Ajuntament ha gastat el 94,88 % del que s’havia previst: s’havien pressupostat 116,37 MEUR i es van acabar generant despesa per valor de 110,41 MEUR. Per programes, ensenyament va ser el principal destí de la despesa, seguit del deute públic, protecció i promoció social, i seguretat i protecció civil.

El Reglament per a l’obtenció del Carnet Blau es modifica per incloure persones amb discapacitat i pocs ingressos

Abans de la seva aprovació inicial en el Ple de Mataró del 24 d’abril, la modificació del Reglament per a l’obtenció del Carnet Blau es va posar en coneixement dels grups municipals i de les associacions i organitzacions reconegudes per llei que agrupin o representin a les persones quins drets o interessos legítims es vegin afectats per la norma. La modificació s’ha portat a terme amb l’objectiu d’incloure les persones que tinguin el certificat de reconeixement de discapacitat i uns ingressos econòmics, iguals o inferiors als establerts anualment pel Salari Mínim Interprofessional.

Continuen essent beneficiàries les persones majors de 65 anys i les persones entre 60 i 65 anys que percebin una pensió per jubilació, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa amb uns ingressos econòmics, iguals o inferiors als establerts anualment per a la pensió mínima de jubilació als 65 anys amb cònjuge a càrrec.

Per al càlcul dels ingressos en el cas dels menors d’edat que estiguin en possessió del certificat de disminució amb un grau igual o superior al 33%, es prendrà com a referència l’import resultant del càlcul de la mitjana dels ingressos de la unitat familiar de convivència. S’entendrà com a unitat familiar de convivència el pare, la mare o tutors legals i els germans que estiguin empadronats amb el sol·licitant.

Carnet Blau

El carnet blau és una acreditació personal i intransferible que permet obtenir beneficis i especials avantatges en determinats serveis municipals: transport gratuït amb el Mataró Bus, descomptes en els cursets i servei de bany de la Piscina Municipal, descomptes en les tarifes del Centre Esportiu El Sorrall i descomptes en les activitats esportives destinades a les persones grans organitzades per la Direcció d’Esports i als espectacles culturals.

Mataró s’adhereix al conveni entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i la Diputació de Barcelona pels Punt d’Atenció a l’Emprenedor

Es va aprovar l’adhesió al conveni signat entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i la Diputació de Barcelona per a l’establiment dels Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) integrats a la xarxa CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) en data 20 de desembre de 2018 i publicat al BOE el dia 4 de gener de 2019.

Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor són oficines que pertanyen a organismes públics i privats, així com punts virtuals d’informació i tramitació telemàtica de sol·licituds, en les quals es facilita la creació de noves empreses, l’inici efectiu de la seva activitat i el seu desenvolupament, a través de la prestació de serveis d’informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al finançament empresarial.

En el cas de Mataró, la Fundació TecnoCampus, des del març del 2018, està prestant el servei de Punt d’Atenció a l’Emprenedor oferint un servei integral a la persona emprenedora que inicia amb la validació de la seva idea de negoci i finalitza amb la realització dels tràmits de constitució de l’empresa, tot des d’un mateix espai.

És voluntat de l’Ajuntament de Mataró que es continuïn desenvolupant els serveis de PAE a través de la Fundació TecnoCampus per la qual cosa aquesta entitat ja va aprovar l’adhesió al conveni entre la Diputació de Barcelona i el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

El govern del Partit Socialista a Mataró i En Comú Podem a Mataró, diu NO als enterraments musulmans

Desprès del ple municipal hem rebut aquest comunicat que possem integrament:

Un dels objectius del Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres a Mataró, des de 2015 ha estat resoldre definitivament una obligació ciutadana i legal de l’Ajuntament de Mataró: prestar serveis funeraris universals a la ciutadania, respectuosos amb tots els ritus.

Els cementiris i la seva gestió, són competències obligatòries dels ajuntaments, diu la Llei 2/1997 de 3 d’abril, que també estableix que les persones usuàries tenen el dret a rebre els serveis en condicions de respecte a la intimitat, a la dignitat, a les conviccions religioses, filosòfiques o culturals i al dolor de les persones afectades.
El 1999, fa 21 anys, el Ple de l’Ajuntament de Mataró, aprova l’ampliació del cementiri de les Valls. I, en aquesta ampliació, s’hi contempla la possibilitat de fer enterraments a terra, complint els principis establerts a l’Islam.

A mitjans dels 2000, atès que es considerava fer un nou projecte d’ampliació del cementiri de les Valls, els representants de la comunitat musulmana van tornar a reunir-se amb l’Ajuntament, demanant l’acompliment dels compromisos de 1999 i considerant que les demandes de la comunitat s’ajustaven perfectament al marc normatiu de referència.

Es van fer diferents projectes. Almenys dos: un el 1999 i un altre el 2007 (del qual disposem d’alguns dels plànols). Mai s’ha executat.

Avui, 21 anys després, la discriminació continua.

Ahir, justament coincidint amb l’inici del Ramadà, el govern municipal de del Partit Socialista i En Comú Podem a Mataró, va refusar una vegada més complir amb aquest dret ciutadà.

Els partits del govern municipal a Mataró no van tenir la valentia de dir que la motivació real de no fer-ho és la que sempre els ha mogut i cap altra, el càlcul electoral, la por a perdre vots i el risc de guanyar-ne pocs (la comunitat musulmana encara té poca tendència a votar).
I per justificar-ho van recórrer també al manual, al recurs habitual: la culpa és de la Generalitat i d’uns aspectes legals, uns estudis que no arriben…

I és evident que no és una qüestió de legalitat, sinó una qüestió ètica i moral, de voluntat de fer-ho. Després de més de 20 anys, després de 5 anys assegurant-nos que hi estaven treballant i que aviat ens informarien i ens integrarien a l’equip de treball… ja hem entès que el govern de Mataró, alcalde i tot el seu equip, no ho volen fer.

Ni la Generalitat, ni cap llei, ni cap estudi ha estat impediment perquè ajuntaments com Tarragona, Lleida, Tàrrega i molts altres hagin resolt aquesta situació d’una manera efectiva i immediata.

La diferència: només una. La voluntat política de fer-ho, la mentalitat orientada a la ciutadania i als drets. La convicció que cal fer allò que és just i no allò que convé al partit.

Una visió progressista de la societat, cada vegada més imperceptible en el govern municipal i que es pot identificar també en altres àmbits com la política d’empadronaments o la gestió de serveis essencials com l’aigua durant aquestes setmanes. Volem creure que els votants i simpatitzants dels partits del govern comparteixen la nostra decepció quan el veuen allunyar-se dels plantejaments d’igualtat, d’equitat i de ciutadania que han de presidir qualsevol govern progressista.

No poden demanar una integració sincera a una comunitat mentre els neguen el dret a ells i a les seves famílies de ser enterrats com qualsevol ciutadà de Mataró.

La presa de pèl ha acabat. No pararem fins que el Partit Socialista a Martaró i En Comú Podem Mataró claudiquin i facin allò que és just i no allò que els convé.

Document: Comunicat d’Esquerra respecte al NO del govern als enterraments musulmans

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRECS I PREGUNTES

I més concretament la proposta va encaminada concretament a creant un Consell per a fomentar la participació de la Comunitat Gitana.

Una proposta ja treballada per Mataró, doncs consten documents i plànols per la implementació del projecte a Mataró. No s’ha aprovat, tot sabent la necessitat i la problemàtica d’algunes famílies.

Exposant que, malauradament, i de forma constructiva, algunes de les propostes i iniciatives que s’han dut a terme aquests dies a Mataró no han arribat al volum de ciutadania que s’esperava. Per això s’ha proposat implementar més iniciatives per tal que tota l’activitat realitzada arribi al conjunt de la ciutadania de Mataró.

Tenint en compte el dret que contempla la llei i considerant que durant la pandèmia i també en moments no excepcionals, tal com hem demanat durant diferents moments del mandat passat.

D’acord amb iniciatives que han tingut lloc a altres indrets, com França, i tenint en compte també les propostes realitzades per ciclistes.

Durant la intervenció ha fet esment a l’episodi d’abús policial que ha denunciat el Centre Iridia, i que va tenir lloc a Mataró la setmana passada.

Ple Municipal Ordinari abril 2020