El calendari fiscal es modifica amb nous terminis per pagar l’IBI, l’IAE i el preu públic de la brossa comercial. Per als ciutadans que tenen els rebuts domiciliats a través de la seva entitat bancària el primer pagament de l’IBI serà l’1 de juliol. En el cas de l’IAE i la brossa comercial, el rebut domiciliat es passarà a cobrament l’1 de desembre

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, a qui l’Ajuntament de Mataró té delegades competències per al cobrament de determinats tributs municipals, ha publicat noves dates per al pagament dels rebuts de l’Impost de Béns Immobles, l’Impost d’Activitats Econòmiques i el preu públic de la brossa comercial. L’Ajuntament ja havia manifestat des de l’nici de l’alerta sanitària pel coronavirus –amb l’aprovació dels primers decrets de mesures per apaivagar els efectes econòmics de la crisi– la seva voluntat d’ajornar el pagament dels impostos que vencien en aquests moments de confinament.

Així, el calendari fiscal per a aquests tributs queda de la següent manera:

Per tant, en el cas de l’IBI, als ciutadans que tenen domiciliat el pagament a través de la seva entitat bancària se’ls descomptaran els rebuts de manera fraccionada l’1 de juliol (1a fracció), l’1 de setembre (2a fracció), l’1 d’octubre (3a fracció) i l’1 de desembre (4a fracció). Les persones que no tinguin domiciliat el rebut hauran de fer l’abonament de l’impost entre el 4 de maig i l’1 de setembre, tant pel que fa l’IBI d’immobles urbans com el de característiques especials.

El termini per pagar tant l’IAE com el preu públic de la brossa comercial serà del 4 de setembre al 4 de desembre. Si el pagament s’ha domiciliat el rebut es girarà a data 1 de desembre.

L’Ajuntament de Mataró ja va modificar el mes passat les dates de cobrament de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, de manera que el pagament s’haurà de fer del 4 de maig al 6 de juliol. Els rebuts domiciliats d’aquest impost es cobraran l’1 de juliol.

Domiciliacions bancàries

Per facilitar el pagament dels rebuts i accedir al fraccionament automàtic de l’IBI, les persones interessades poden fer la domiciliació bancària a través del web de l’ORGT, el telèfon 932 029 802. Els ciutadans també es poden adreçar al correu electrònic orgt.matarociutat@diba.cat. Per obtenir el fraccionament automàtic d’aquest impost per al 2020, les noves domiciliacions bancàries s’han de fer abans del 4 de maig.