L’Ajuntament ha fet un decret per posar en  funcionament mesures de coordinació, assistència i reforç a la protecció als col·lectius de persones dependents i vulnerables durant el temps en que estigui vigent l’estat d’alarma. Reforçar els serveis Serveis d’Assistència Domiciliària i de Teleassistència; reorganitzar els serveis de Menjador Social i de Gent Gran; garantir la prestació del serveis del Centre de Suport Alimentari; organitzar la prestació del Servei d’Atenció Social; establir, per mitjà del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones, canals segurs per facilitar vies de comunicació i suport a les dones que ho necessitin; organitzar en col·laboració amb les Oficines de Farmàcia de la ciutat un sistema per fer arribar la medicació a les persones grans soles; mantenir comunicació permanent amb el sistema de Salut i Social; fer arribar a les famílies dels infants que disposaven de beques menjador; atendre a les persones sense llar; elaborar materials divulgatius per a promoure hàbits saludables i propostes d’activitat física; col·laboració  i coordinació centralitzada del voluntariat amb les entitats de la ciutat; bonificació del lloguer per les unitats familiars allotjades en el parc públic que hagin vist disminuïts els seus ingressos pel brot del COVID19; i adopció de mesures per ajornar els terminis de pagament sense recàrrec i, amb la no suspensió del servei d’aigua per manca de pagament a les famílies o empreses, per part d’Aigües de Mataró

Ha data d’avui l’Ajuntament ha signat un decret per posar en funcionament mesures  de coordinació, assistència i reforç a la protecció als col·lectius de persones dependents i vulnerables durant el temps en que estigui vigent l’estat d’alarma.

Atesa la situació d’alarma decretada pel Govern de l’estat mitjançant reial decret 463/2020, de 14 de marc.

Vist el Decret d’Alcaldia 2081/2020, de 13/03/2020, pel qual es resol activar la fase d’emergència 1 del Pla Bàsic d’Emergències Municipal per tal de garantir la continuïtat dels serveis essencials de la ciutat, de manera immediata i durant el període de quinze dies de l’activació per malalties transmissibles emergents amb potencial d’alt risc.

Vista la relació de serveis municipals declarats essencials per l’esmentat decret d’Alcaldia i pel decret 2092/2020, de 16/03, i la facultat que s’atorga a la Gerència, els caps d’àrea, directors i caps de servei, a establir les mesures organitzatives de contingència necessàries per garantir la continuïtat dels serveis públics essencials i protegir la salut dels ciutadans i dels propis treballadors municipals.

Atès que s’han posat en funcionament diferents mesures de coordinació i assistència en relació a la prestació de serveis bàsics assegurant la protecció de la salut pública i a fi de mantenir i reforçar la protecció als col·lectius de persones dependents i vulnerables durant el temps en que estigui vigent l’estat d’alarma, es fa necessària l’adopció de les mesures que s’acorden a continuació, per garantir la correcta atenció de les persones usuàries en els serveis i recursos que es detallen.

En virtut de les competències que tinc conferides per la legislació vigent,

Han resolt que:

 1. Reforçar els Serveis d’Assistència Domiciliària i de Teleassistència per a donar servei a totes aquelles persones que ho puguin necessitar com a conseqüència del tancament de centres de dia i altres serveis socials i vetllar perquè el servei es presti en les degudes condicions de seguretat.
 2. Reorganitzar els serveis de Menjador Social i de Gent Gran per, en el primer cas adaptar-se a les mesures sanitàries i evitar proximitat entre els assistents i, en l’altre, per lliurar els àpats a domicili en els casos que sigui necessari en col·laboració amb les entitats del Tercer Sector.
 3. Garantir la prestació del serveis del Centre de Suport Alimentari, organitzant els lliuraments per mitjà de lots en funció del número de membres de les famílies a fi d’evitar el contacte personal i incorporar la distribució a domicili de lots per a unitats de convivència confinades i adults de col·lectius de risc sense xarxa, i també per a famílies monoparentals amb nadons sense transport propi.
 4. Organitzar la prestació del Servei d’Atenció Social de forma principalment telefònica, i mantenir els equips de treball per torns per assegurar l’atenció social urgent. Es crea una bústia per atendre consultes de forma telemàtica, i s’elabora un protocol per a la prevenció de situacions de conflicte i violència en famílies en situació de risc social, mitjançant suport psicològic.
 5. Establir, per mitjà del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones, canals segurs per facilitar vies de comunicació i suport a les dones que ho necessitin.
 6. Organitzar en col·laboració amb les Oficines de Farmàcia de la ciutat un sistema per fer arribar la medicació a les persones grans soles que tenen dificultats per desplaçar-se al centre de salut i a la farmàcia.
 7. Mantenir comunicació permanent amb el sistema de Salut i Social per oferir la col·laboració i el suport de l’ajuntament a les necessitats extraordinàries d’aquests serveis a la nostra ciutat, en la mesura de les possibilitats en cada moment.
 8. Fer seguiment del decret d’Alcaldia 2196/2020, de 23 de març, per fer arribar a les famílies dels infants que disposaven de beques menjador les targes moneder que el departament de Benestar Social de la Generalitat ha posat a disposició.
 9. Atendre a les persones sense llar, habilitant la masia de Can Boet com a Centre per acollir persones sense llar en previsió de confinaments, preveient espais complementaris si fos necessari. Amb Creu Roja s’ha activat una unitat mòbil per a detectar aquestes persones en els punts on habitualment hi són presents.
 10. Elaborar materials divulgatius per a promoure hàbits saludables i propostes d’activitat física, i difondre per tots els mitjans a l’abast les obligacions i les recomanacions a la ciutadania durant la situació d’emergència.
 11. Per a portar a terme aquestes accions i d’altres que en cada moment calgui articular, des de l’ajuntament i per mitjà de l’Agència de Suport i Serveis a les Entitats amb una coordinació centralitzada del voluntariat que s’ofereixi a col·laborar en aquesta situació d’emergència, assignant-lo a les diferents tasques que siguin necessàries en col·laboració amb les entitats de la ciutat.
 12. Les unitats familiars allotjades en el parc públic que hagin vist disminuïts els seus ingressos com a resultat de la situació generada pel brot de COVID-19, podran optar a una bonificació del lloguer. Per fer-ho, caldrà que acreditin aquesta condició i que ho sol·licitin a l’Oficina Local d’Habitatge. En funció de l’evolució de la situació d’emergència s’acordaran altres mesures per a donar resposta a necessitats habitacionals.
  Mentre l’Oficina Local d’Habitatge romangui tancada per les mesures contra la transmissió del Coronavirus, s’oferirà informació sobre aquesta bonificació per mitjà del correu pumsa@pumsa.cat. L’Ajuntament informarà i assessorarà de les mesures decretades per les diferents administracions o qualsevol altre dubte que es tingui en matèria d’habitatge mitjançant el correu habitatge@ajmataro.cat
 13. La companyia Aigües de Mataró SA també farà front a la crisi del coronavirus amb l’adopció de mesures per ajornar els terminis de pagament sense recàrrec i, amb la no suspensió del servei d’aigua per manca de pagament a les famílies o empreses mentre se sostingui l’estat d’alarma. Aquestes mesures s’afegeixen a les ja decretades per la Generalitat de Catalunya respecte al cànon de l’aigua.