El Govern ha acordat avui modificar parcialment el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents contra el coronavirus, en diferents àmbits. L’objectiu d’aquesta modificació és, d’una banda, adaptar la normativa catalana al Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, aprovat pel Govern de l’Estat. I, de l’altra, incorporar al decret noves actuacions de caràcter econòmic que n’amplien l’abast

En matèria de contractació, la modificació del Decret amplia l’àmbit de les indemnitzacions per al cas que s’hagin de suspendre contractes i inclou també les despeses de lloguers o costos de manteniment d’instal·lacions i equips durant el període de suspensió. Es manté, tal i com establia inicialment el Decret llei 7/2020, el pagament del contracte encara que estigui suspès, de forma que quan s’aixequi la suspensió es descomptarà de la indemnització total.

Aquest pagament a compte de la indemnització té com a finalitat el manteniment dels llocs de treball dels contractes afectats i evitar que es facin EROs o ERTOs. En el cas que les empreses que tenen contracte suspès facin ERO o ERTO en relació amb el personal dels contractes suspesos, es retirarà el pagament per avançat.

Noves actuacions de caràcter econòmic

La modificació del Decret aprovada pel Govern també preveu mesures per protegir els beneficiaris o preceptors de subvencions i ajuts, especialment els de l’àmbit cultural, ocupacional, d’esports i social que, degut a l’impacte del coronavirus, no podran efectuar en el termini previst la finalitat de la subvenció o ajut sol·licitat. En aquest cas, el Decret preveu diferents opcions, com ara que es puguin flexibilitzar les condicions fixades a les bases reguladores, que s’ajorni el termini de compliment de la finalitat o que l’administració pugui finançar una part de les despeses realitzades pels beneficiaris tot i que la finalitat encara no s’hagi assolit.

En matèria tributària, el Decret incorpora una reducció del 50% del cànon de l’aigua per a tots els usuaris domèstics i també per als usuaris industrials (i activitats econòmiques) i ramaders. Aquesta reducció s’aplicarà durant dos mesos, des de l’1 d’abril al 31 de maig. Als contribuents domèstics que ja gaudeixin de la tarifa social del cànon de l’aigua se’ls aplicarà un tipus de gravamen de zero euros per a tots els trams de consum (fins ara s’aplicava al primer tram o tram de consum bàsic).

La modificació aprovada avui també introdueix alguns canvis en la “Línia ICF-Avalis liquiditat”, creada pel Decret llei 6/2020 de 12 de març, i dotada amb 1.000 milions d’euros per facilitar les necessitats de circulant d’aquelles empreses i autònoms que han vist afectada la seva activitat pels efectes del coronavirus. Per una banda, s’amplia del 75% al 80% el risc que assumirà el Govern a través de l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis en garantia del principal dels préstecs que concedeixin les entitats financeres als autònoms i les empreses que els sol·licitin. I, per l’altra, es concreta que dels 750 milions d’euros que garantiran l’ICF i Avalis, un total de 188 milions aniran destinats a constituir un fons de garantia. Aquest import serà una aportació inicial i es podrà revisar en successius exercicis, segons les necessitats que es produeixin.

Sessions per videoconferència amb validesa jurídica

També es preveu que, durant l’estat d’alarma, les sessions dels òrgans de govern de les entitats i ens dependents de la Generalitat puguin celebrar-se per videoconferència o suport digital amb plena validesa jurídica. Els acords podran adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió presencial.

Finalment, el Decret també inclou mesures pel que fa a l’elaboració del Compte General de la Generalitat i a l’auditoria de comptes de les entitats i organismes dependents de la Generalitat de Catalunya. Mentre duri l’estat d’alarma, es suspenen els terminis generals d’elaboració i tramitació del Compte General que elabora la Intervenció General, i es dona un termini addicional per formalitzar-ne els diferents tràmits.

El Govern resol els tràmits jurídics per implementar un projecte de cooperació al desenvolupament al Líban i a l’Iraq

El Govern de Catalunya ha aprovat aquest dimarts que l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l’Agència Catalana de la Joventut i l’Agència de Residus de Catalunya es constitueixin com una persona jurídica al Líban perquè puguin dur a terme un projecte de cooperació al desenvolupament en aquest país. Es tracta del projecte MASAR (Maintaining Strength and Resilience for Local Governments), en el qual participa l’ACCD a través d’un consorci d’entitats europees amb finançament del fons fiduciari de la Unió Europea, i que té l’objectiu de donar resposta a la crisi siriana.

Amb una durada de tres anys, compresos entre el gener del 2019 i el desembre de 2021, el projecte s’orienta a promoure la cohesió social entre el col·lectiu de persones refugiades i la població autòctona. En aquest sentit, pretén enfortir les capacitats dels governs locals libanesos perquè puguin respondre a la pressió demogràfica i econòmica causada per l’arribada massiva de refugiats sirians a les zones frontereres amb Síria, especialment empobrides. En concret, l’ACCD és la responsable d’executar el projecte amb les municipalitats a la regió de Trípoli, al nord del Líban.

El finançament del projecte prové del fons fiduciari MADAD, creat per la Comissió Europea el 2014 amb l’objectiu de millorar els serveis bàsics de la població libanesa i els refugiats sirians en àmbits com la mobilitat, la planificació urbana, la protecció civil o la gestió de residus. A més, el projecte també s’orienta a millorar les oportunitats econòmiques a les zones d’actuació a través del finançament de microprojectes que tinguin un impacte ràpid en el desenvolupament econòmic local.

La Generalitat destina 317.000 euros a la reparació dels danys causats pel temporal a l‘estació marítima del port de Palamós

El Consell Executiu ha aprovat la declaració d’emergència per a la reparació dels danys que ha patit l’estació marítima del port de Palamós, un espai polivalent que dona suport a l’activitat de creuers i activitats relacionades amb la promoció dels sectors portuaris. L’edifici ha patit força danys a l’interior en entrar l’aigua amb virulència, a causa de la borrasca Gloria. Ports de la Generalitat invertirà 317.000 euros per arranjar els desperfectes en un termini d’un mes.

Les obres de reparació consistiran en la rehabilitació de les instal·lacions perquè puguin donar servei a les activitats que s’hi desenvolupen, principalment els creuers, un cop es pugui iniciar l’activitat. L’actuació preveu la impermeabilització de la coberta de l’edifici. Pel que fa a l’estructura, es reforçaran les parets interiors i es modificaran les exteriors i la façana. Així mateix, es canviaran els tancaments de les portes i les finestres, i es renovaran els equips de climatització. Quant al subministrament de serveis, se substituiran les canonades d’aigua i el subministrament elèctric.

El Govern delimita l’entorn de protecció del monestir de Santa Maria de Gualter, a la Noguera

El Govern ha acordat aprovar la delimitació de l’entorn de protecció del monestir de Santa Maria de Gualter, a la Baronia de Rialb, a la comarca de la Noguera.

El monestir de Santa Maria de Gualter està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, en virtut del Decret de 3 de juny de 1931. Es tracta d’un edifici que es pot admirar des de molts indrets al seu voltant, en especial seguint la carretera C-1412b.

La delimitació de l’entorn de protecció al voltant del monestir es presenta com el millor instrument per garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals en les millors condicions possibles. L’objectiu és evitar afectacions en els valors monumentals, la contemplació o l’estudi del monestir.

Per això, entre altres aspectes, s’ha volgut que en aquest espai es vetlli per la visualització correcta del bé i per la integració harmònica de les possibles edificacions, instal·lacions o usos que s’hi puguin establir en el futur.

L’entorn està delimitat per la carretera C-1412b al nord; el camí a l’oest; el desnivell topogràfic existent al sud, que afecta parcialment una parcel·la, i, a l’est, pel límit del domini públic hidrogràfic del riu Segre. La dimensió de l’entorn garanteix la salvaguarda dels valors paisatgístics i ambientals sobre els quals se sustenta l’església.

Pel que fa al subsòl de l’entorn, caldrà controlar les intervencions que s’hi produeixin tant des de la vessant arqueològica, en relació amb possibles troballes relacionades amb el bé, com des de la vessant documental, per la informació històrica que puguin aportar. D’altra banda, l’afectació sobre les construccions i la seguretat física que poden comportar les actuacions al subsòl justifiquen, per si mateixes, la necessitat del control administratiu previ i la seva supervisió per part dels òrgans de control de les intervencions.

Atorgada la concessió definitiva de l’emissora de freqüència modulada a l’Ajuntament de Molins de Rei

El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Molins de Rei la concessió definitiva per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions contingudes al títol III de la Llei 22/2005, de 29 de desembre.

L’acord de Govern resol aquesta concessió, que fins ara restava en situació de provisionalitat, tenint en compte que correspon al Govern de la Generalitat atorgar aquesta concessió, i que la instal·lació de l’emissora esmentada s’adiu als respectius projectes aprovats anteriorment, a les especificacions tècniques d’aplicació, ha superat la inspecció preceptiva i ha obtingut de l’administració competent l’autorització de la posada en servei.

El Govern aprova el Decret llei que regula la participació institucional, el diàleg i la concertació amb els agents socials

El Govern ha aprovat el Decret llei pel qual es regula la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya. El nou decret permetrà fer una passa endavant en el marc català de relacions laborals  i reforçar el diàleg i la concertació social com a mecanismes per enfortir el teixit productiu del país.

L’objectiu és assolir consensos entre les administracions i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives en matèria d’acció social i econòmica d’interès general, especialment en àmbits com la millora de l’ocupació i la seva qualitat i dignitat; la dinamització empresarial i industrial; el creixement econòmic sostenible i inclusiu; i la preservació de l’estat del benestar.

L’aplicació de la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social establerts en el Decret llei s’exerciran en els termes que la legislació específica de cada òrgan dels departaments de la Generalitat de Catalunya, entitats o empreses públiques estableixi en àmbits competencials de caràcter laboral, social, socioeconòmic i foment del desenvolupament econòmic i social.

També permetrà que totes les administracions de Catalunya puguin crear espais de concertació i diàleg dins les seves competències, si així ho acorden.

Creació del Consell del Diàleg Social

En el marc del nou Decret, es crearà el Consell del Diàleg Social de Catalunya, òrgan col·legiat, de participació institucional i permanent, de caràcter tripartit, que vetllarà pel desenvolupament del diàleg i la concertació social, adscrit al Departament competent en matèria de treball.

Així mateix, la nova norma reforçarà la figura del Tribunal Laboral de Catalunya com a instrument dels agents socials i econòmics per a la resolució extrajudicial de conflictes.

El Govern reforça el paper de les administracions locals i els agents institucionals en el disseny i execució de les polítiques actives d’ocupació

El Govern ha aprovat el decret de concertació territorial en matèria d’ocupació, mitjançant el suport a les estratègies territorials. Amb aquest instrument es reforça el paper de les administracions locals, els agents socials i econòmics i altres actors rellevants per al desenvolupament socioeconòmic territorial en el disseny i el desplegament de les polítiques d’ocupació, per adaptar-les a la realitat de cada àmbit geogràfic i fer-les més efectives.

La concertació territorial reconeix el rol destacat que desenvolupen les administracions locals i els agents socials (patronals i sindicats), en la promoció econòmica i el foment de l’ocupació arreu del país. El decret recull aquesta consideració i desplega les eines per facilitar l’encaix en el territori, la planificació i la implementació de les polítiques actives d’ocupació en les diferents estratègies territorials que es constitueixin.

En aquest sentit, s’especifica que la comarca serà l’àmbit de referència de la concertació territorial, tot i que, atesa la diversitat i les diferents realitats econòmiques i ocupacionals, també es podran constituir altres espais de concertació que no es corresponguin amb aquests límits. Per exemple, es podran concertar polítiques en els municipis de més de 50.000 habitants o en àmbits infra i supracomarcals, sempre que estigui justificat per la seva realitat econòmica i ocupacional diferenciada.

Amb l’impuls del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la proposta de reconeixement de l’estratègia territorial haurà de partir de les administracions locals així com de les entitats empresarials i sindicals més representatives a nivell nacional. El decret els atorga la capacitat de proposar conjuntament quines són les estratègies i polítiques en l’àmbit ocupacional que s’adapten millor a la seva realitat socioeconòmica.

Atenent a aquest principi de subsidiarietat, es vol millorar la diagnosi, planificació, formulació, implementació, gestió i avaluació dels serveis i programes ocupacionals. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, prestarà suport i assistència tècnica i financera i vetllarà perquè les polítiques s’adeqüin als criteris previstos en l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat.

Un acord marc concretarà els programes a desplegar

Un acord marc definirà els objectius i conceptes generals de les estratègies territorials, els serveis ocupacionals que integren les polítiques públiques d’ocupació de Catalunya. Aquest acord marc el subscriuran el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les entitats representatives de les administracions locals i les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la condició de més representatives.

L’acord marc tindrà un període de vigència de quatre anys, es desenvoluparà anualment a partir de contractes programa o altres instruments jurídics i incorporarà també la dotació pressupostària. El finançament anirà a càrrec majoritàriament del SOC, tot i que també hi haurà cofinançament per part de les administracions locals així com d’altres fons addicionals.

En cada territori, les estratègies per al desenvolupament social i econòmic seran conseqüència de la concertació entre els actors i inclouran l’anàlisi i la diagnosi de la situació socioeconòmica, l’objectiu central que es persegueix, els objectius específics a assolir en cada cas i un pla d’acció que concretarà les actuacions que es proposen dur a terme agrupades en programes i projectes.

La implementació de les estratègies territorials tindrà en compte la col·laboració publicoprivada així com el conjunt de bones pràctiques en matèria d’ocupació que fa anys que s’estan implementant arreu de Catalunya.

El decret de concertació territorial aprovat avui aproxima la presa de decisions al territori reconeixent el lideratge de les administracions locals i de les iniciatives en matèria d’ocupació sorgides arreu els darrers anys.

Finalment, contribueix a la igualtat d’oportunitats, afavoreix la inserció sociolaboral i atén millor les necessitats i especificitats de les empreses arrelades en els territoris per millorar la seva capacitat de crear ocupació de qualitat prioritzant els sectors emergents.

Roda de premsa

Roda de premsa amb la portaveu Meritxell Budó i els consellers Miquel Buch i Alba Vergés per informar sobre els Acords del Govern d’avui. El Govern modifica el Decret llei 7/2020, de mesures urgents contra el coronavirus, per adaptar-lo al Reial Decret estatal i incloure-hi noves actuacions. Es constitueix el fons de garantia de la línia “ICF-Avalis liquiditat” amb una dotació de 750 milions d’euros. Vicepresidència farà una aportació inicial al fons de 187,5 milions d’euros. També s’ha aprovat el Decret llei que regula la participació institucional i el diàleg i la concertació social amb els agents socials. El Govern reforça el paper de les administracions locals i els agents institucionals en el disseny i execució de les polítiques actives d’ocupació. I es crearà una borsa de voluntariat de treballadors públics per fer tasques de suport administratiu i tècnic al Departament de Salut i d’Interior de la Generalitat de Catalunya. S’adreça al personal de Generalitat de Catalunya que no presta serveis bàsics i estratègics

La portaveu Meritxell Budó ha idicat que “l’objectiu d’aquesta modificació és, adaptar la normativa catalana al Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, aprovat pel Govern de l’Estat. I, de l’altra, incorporar al decret noves actuacions de caràcter econòmic que n’amplien l’abast”. Afegeix que “es flexibilitzen les condicions d’atorgament de subvencions per protegir els beneficiaris que s’hagin vist perjudicats”. També ha comentat que “s’amplia l’àmbit de les indemnitzacions per la suspensió de contractes i es manté el pagament a compte de la indemnització”. I que  “s’eleva del 75% al 80% el risc que assumirà el Govern a través de l’Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya en relació amb la línia de 1.000 milions d’euros per proveir liquiditat a les empreses afectades”

Pel que fa al cànon de l’aigua Budó ha informat que “s’incorpora una reducció del 50% del cànon de l’aigua per a tots els usuaris domèstics i també per als usuaris industrials, activitats econòmiques i ramaders”. Afegint que “per primera vegada s’ordenarà jurídicament la concertació i el diàleg social del Marc Català de Relacions Laborals”.

Per altre lloc, Meritxell Budó ha informat que “s’aprova el decret de concertació territorial, que dona autonomia per adaptar les polítiques públiques d’ocupació a cada territori i així fer-les més eficaces”. Afegint que “el Govern els facilitarà teletreballar per reforçar sobretot els àmbits de la salut, protecció civil i seguretat ciutadana”, afegint que “la mesura també s’estén a la resta de departaments que tinguin necessitat de reforç amb motiu de les mesures adoptades per la COVID19”.

Budó ha informat que “el Govern activa un grup de la industria catalana per tal de mobilitzar la indústria en la nostra defensa sanitària”. Pel que fa ales persones vulnerables, Meritxell Budó, ha recalcat que “cal crear una renda de ciutadania que garanteixi uns ingressos mínims a la ciutadania i cal ampliar els supòsits de força major i suspendre els pagaments d’impostos i subministraments.”

Per la seva part, Miquel Buch ha començat la seva compareixència dient que “ahir es van identificar més 8.000 i 8.120 vehicles. S’han fet 2.875 denúncies contra persones que no segueixen el confinament“. Afegint que “avui fa 12 dies que es va activar el Pla d’emergències per pandèmia i es va decretar el tancament de la Conca d’Òdena”. També ha informat que “al web del Departament d’Empresa i Coneixement hi ha un espai per poder oferir per part de les empreses el material que vulguin per fer front al Covid19”.

Alba Vergès, per la seva part, ha informat que “Catalunya duplicarà aquesta setmana la capacitat de les UCI’s. Augmentar la capacitat de les UCI’s és imprescindible i és el que ens permetrà poder atendre totes les persones en estat greu”, afegint que “ens aproximem als 1000 llits d’UCI, actualment 538 malalts de coronavirus requereixen ingrés a UCI i ventilació mecànica”, encara que “de cara a la setmana vinent estem pensant triplicar la nostra capacitat d’UCI’s i s’haurà de fer en espais fora dels centres sanitaris que sigui adequats i que ja estem estudiant”, responen a una pregunta del periodistes.

Ha informat, Vergés que “tenim 212 casos en 70 residències de les 1.100 residències que tenim al país. Avui es repartiran més de 500.000 mascaretes i material de protecció destinat a les residències”. Ha indicat a més a més que “gràcies l’App s’han fet ja 200 trasllats de persones amb simptomatologia greu a hospitals i s’estan fent un seguiment des de la sanitat primària a les persones amb símptomes lleus ”.

Donen una mica d’esperança, Alba Vergés, ha indicat que “l’índex de transmissió pot anar baixant perquè ja fa 12 dies que es van prendre mesures. No ens podem relaxar però les mesures tenen efectes. Cal quedar-se a casa”.

Li han preguntat per si demanaran a l’exercit ajuda, en el que Miquel Buch ha respòs que “de moment no contemplem la necessitat d’actuació de l’exèrcit per part dels tècnics del pla PROCICAT; ara bé, si tècnicament es veiés necessari es demanaria“.

Meritxell Budó ha recalcat abans d’acabar la compareixença “des del Govern vetllarem perquè no hi hagi ERTO’s fraudulents i que ningú tregui profit fraudulent de la situació”. I ha acabat a una pregunta davant la negació del confinament total, dient que “jo li diria al Ministre Salvador Illa que altres països han fet el confinament total i és el que recomanen els epidemiòlegs. Quan abans fem el confinament total més aviat podrem sortir d’aquesta situació”.

Roda de premsa amb la portaveu Meritxell Budó i els consellers Miquel Buch i Alba Verges per informar sobre els Acords del Govern d’avui.