L’alcalde, David Bote, i la regidora d’Habitatge, Sarai Martínez, han rebut la vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona, Carmela Fortuny, qui els hi ha lliurat un estudi de viabilitat de cooperatives en cessió d’ús. A la reunió de treball també ha assistit el regidor de Transició Energètica, Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat i diputat de l’Àrea d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, així com tècnics de les dues administracions. Aquest document és una eina de treball per desenvolupar diferents iniciatives d’habitatge assequible i per poder impulsar diverses promocions d’habitatge assequible a la ciutat

L’estudi es centra en tres parcel·les propietat de l’empresa pública municipal, Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA),  que formen  part del Pla de Millora Urbana  “PEMU-02 Sector La Llàntia”. Les parcel·les són de règim lliure i de caràcter patrimonial.

L’estudi valora el desenvolupament d’una promoció de 31 habitatges de lloguer en règim cooperatiu en règim de cessió d’ús. Es plantegen diverses alternatives de gestió, incloent  l’alternativa de desenvolupar  habitatges amb protecció oficial que comporta la possibilitat de gaudir d’un finançament qualificat i ajuts públics, i l’alternativa de desenvolupar habitatges de règim lliure, però considerant en tot moment unes quotes de pagament de les cessions d’ús per sota dels preus amb protecció oficial. S’afegeix un factor amb especial repercussió: l’aparcament i la valoració que sigui únic pels blocs o individualitzat a cadascuna de les respectives parcel·les. Les alternatives  de gestió plantejades cerquen solucions que facin les iniciatives atractives i que afavoreixin la viabilitat. L’estudi inclou també una proposta general de desplegament del programa.

El document ha de ser una eina per tenir més elements de judici en relació a la figura de les cooperatives en cessió d’ús, per identificar els principals aspectes que determinen la major o menor viabilitat i interès tant perquè el porti a terme  l’ajuntament o una cooperativa. L’estudi valora unes primeres xifres que han d’ajudar a valorar la idoneïtat d’abordar una promoció d’aquets tipus en aquest solar per part de l’ajuntament, i en quines condicions.

El sistema d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es basa en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre per a proveir habitatge digne a un preu assequible a les persones sòcies que la conformen. L’impuls d’aquest model alternatiu per part dels governs locals permet ampliar el parc d’habitatge assequible al municipi.

Primer estudi entregat a tota Catalunya

Segons la vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona, Carmela Fortuny, aquesta iniciativa és molt important per la ciutat de Mataró, però també és molt important, ja que pot ser un pas endavant com a exemple per poder aplicar a altres municipis. Són noves fórmules per poder accedir a un habitatge assequible. Ja no existeix una sola fórmula perquè les administracions tirin endavant amb la construcció d’habitatge públic. El cohabitatge i les cooperatives s’han de tenir en compte com a alternativa a accedir a una habitatge. És la continuïtat al Pla Local d’Habitatge que la Diputació de Barcelona va donar suport. Hi ha uns deu municipis que han sol·licitat aquest estudi de viabilitat, però Mataró és dels primers que entrega la Diputació.

Una manera pionera de poder tenir lloguer assequible a la ciutat

La regidora d’Habitatge, Sarai Martínez, indica que és una manera pionera a la nostra ciutat pe poder tenir lloguer assequible a la ciutat. És un gra de sorra més, que en el Pla de Mandat ja ho contempla, per poder ampliar tot el parc de lloguer assequible. En aquest estudi hi ha tres tipus perquè les cooperatives puguin triar a com accedir-hi. Les cooperatives podran accedir en sessió d’ús per poder construir i promoure habitatges de lloguer assequible d’un solar públic que l’Ajuntament cedeix a la cooperativa durant setanta-cinc anys. Aquest terreny es troba en el sector de La Llàntia, al carrer Llevantina amb el carrer Alella. El següent pas és que en l’àmbit polític s’ha d’estudiar, ja que el solar actualment és lliure i s’ha de canviar a protecció oficial.